هیات تحریریه

سردبیر

  1. دکتر عصمت دانش, استاد گروه روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

مدیر داخلی

  1. ندا نظربلند, دانشگاه شهید بهشتی

مدیر اجرایی

  1. مهدی رحمانی, دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی- دانشگاه شهید بهشتی,

ویراستار انگلیسی

ویراستار ادبی

  1. دکتر عصمت دانش, استاد گروه روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

صفحه آرا

  1. مهدی رحمانی, دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی- دانشگاه شهید بهشتی,