palette
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهت‌گیری زندگی

چکیده

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون جهت‌گیری زندگی شی‌یر، کارور و بریجس (1994) در زنان ایرانی بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری 400 نفر از مادران دانش‌آموزان یکی از مدارس دخترانه منطقه یک شهر تهران بود که در نیم‌سال اول سال تحصیلی 95-1394 با روش نمونه­گیری دردسترس 120 مادر به‌ازای هر متغیر 10 نفر با هدف کشف ساختار عاملی زیربنایی آزمون جهت­گیری زندگی انتخاب و آزمون مذکور در مورد آن­ها اجرا شد. 200 زن نیز به‌ازای هر متغیر 20 نفر با هدف فرض­آزمایی و تعیین میزان برازندگی الگوی مفروض با داده­های مشاهده­شده انتخاب و آزمون جهت‌گیری زندگی، مقیاس ارزیابی استرس رویلی، روسچ، جاریکا و واگان (2005)، مقیاس رضایت از زندگی دینر، ایمونس، لارسن و گریفین (1985) و فهرست عواطف مثبت و منفی واتسون، کلارک و تلگن (1988) در مورد آن­ها اجرا شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد آزمون جهت‌گیری زندگی از دو عامل خوش‌بینی و بدبینی تشکیل شده و با داده­ها دارای برازش مطلوبی است. بررسی روایی سازة آزمون جهت­گیری زندگی نشان داد ضریب همبستگی دو عامل خوش­بینی و بدبینی با آزمون رضایت از زندگی به‌ترتیب 33/0 و 35/0، با عاطفة مثبت 33/0 و 20/0-، با عاطفة منفی 22/0- و 26/0 و با ارزیابی‌های شناختی شامل تهدید 20/0- و 30/0، با چالش 18/0 و 20/0- و با منابع 22/0 و 17/0؛ و ضرایب همسانی درونی آزمون نیز برای خوش‌بینی 88/0 و برای بدبینی 77/0 است (001/0=P). نتیجه‌گیری: آزمون جهت‌گیری زندگی به­مثابه ابزاری دقیق، از روایی و پایایی مطلوبی برای سنجش سبک ارجح زنان ایرانی برای پیش­بینی وقوع رخدادهای مثبت و منفی در آینده، برخوردار است.

 

واژگان کلیدی
جهت‌گیری زندگی، خوش‌بینی، روایی سازه، روایی عاملی، نسخة تجدیدنظرشده

منابع و مآخذ مقاله

منابع

حمزه‌زاده قلعه‌جوقی، مرضیه.، گلزاری، محمود.، فروغان، مهشید.، و مشکی، وحید. (1394). اثربخشی درمان خاطره‌پردازی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی زنان سالمند. فصلنامة روان‌شناسی کاربردی، 9(4 پیاپی 36): 89-73.

خانجانی، مهدی.، شهیدی، شهریار.، فتح‌آبادی، جلیل.، شکری، امید.، مظاهری، محمدعلی.، و رحیمی‌نژاد، پیمان. (1394). اثربخشی برنامة تاب‌آوری پنسیلوانیا بر کاهش علائم افسردگی، اضطراب، استرس و نگرش‌های ناکارامد و افزایش خوش‌بینی در دانشجویان. فصلنامة روان‌شناسی کاربردی، 9(4 پیاپی 36):35-19.

خانجانی، مهدی.، شهیدی، شهریار.، فتح‌آبادی، جلیل.، مظاهری، محمد‌علی.، و شکری، امید. (1393). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة روان‌درمانی مثبت‌نگر. فصلنامة روان‌شناسی کاربردی، 8(1 پیاپی 29): 86-69.

شکري، اميد. (1388). مقايسة الگوي روابط علّي پيشايندها و پسايندهاي استرس تحصيلي دانشجويان دختر و پسر در پارادايم‌هاي فرهنگي جمع گرا و فردگرا. رسالة دکتري در روان‌شناسي تربیتی. دانشگاه تربيت معلم تهران.

شکری، امید.، تمیزی، نوشین.، عبدالله‌پور، محمدآزاد.، و خدامی، محمدمحسن. (1395). تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی استرس در دانشجویان. فصلنامة تازه‌های علوم ‌شناختی، 18(2): 11-1.

طاعتی، فاطمه.، شکری، امید.، و شهیدی، شهریار. (1393). نقش واسطه‌ای خوش‌بینی در رابطة بین تجارب تحصیلی استرس‌زا و واکنش به این تجارب. دو فصلنامة روان‌شناسی معاصر، 8(1 پیاپی 15): 90-73.

Bandura, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context. Applied psychology: An International Review, 51(2): 269-290.

Beard, K. S., Hoy, W. K., & Hoy, A. W. (2010). Academic optimism of individual teachers: Confirming a new construct. Teaching and Teacher Education, 26(5): 1136-1144.

Brunwasser, S., Gillham, J., Kim, E. (2009). A meta-analytic review of the Penn resiliency program effect on depressive symptoms. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(6): 1042–1054.

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1998). On the self-regulation of behavior. New York: Cambridge University Press.

Carver, C. S., Scheier, M. F., & Segerstrom, S. C. (2010). Optimism. Clinical Psychology Review, 30(7): 879–889.

Chang, E. C., D’Zurilla, T. J., & Maydeu-Olivares, A. (1994). Assessing the dimensionality of optimism and pessimism using a multi-measure approach. Cognitive Therapy and Research, 18(2): 143–160.

Chang, E. C., Sanna, L. G., & Yang, K. M. (2003). Optimism, pessimism, affectivity, and psychological adjustment in US and Korea: a test of a mediation model. Personality and Individual Differences, 34(7): 1195–1208.

Cutuli, J. J., Chaplin, T. M., Gillham, J. E., Reivich, K. J., & Seligman, M. R. (2006). Preventing co-occurring depression symptoms in adolescents with conduct problems. The Penn resilience program. Annual New York Academy of Sciences, 10(4): 282–286.

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1): 71-79.

Fredrickson, B. L. (2013). Positive emotions broaden and build. Advances in Experimental social Psychology, 47(1): 1-53.

Fredrickson, B. L., & Cohn, M. A. (2008). Positive emotions. In M. Lewis, J. Haviland-Jones & L. F. Barrett (Eds.), Handbook of emotions (PP. 777–796). (3rd Ed.). New York: Guilford Press.

Fischer, R., & Chalmers, A. (2008). Is optimism universal? A meta-analytical investigation of optimism levels across 22 nations. Personality and Individual Differences, 45(5): 378–382.

Forgeard, M. J. C., & Seligman, M. E. P. (2012). Seeing the glass half full: A review of the causes and consequences of optimism. Pratiques Psychologiques, 18(2): 107–120.

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process: study of emotion and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality & Social Psychology, 48(1): 150–170.

Herzberg, P. Y., Glaesmer, H., & Hoyer, J. (2006). Separating optimism and pessimism: A robust psychometric analysis of the revised life-orientation test (LOT-R). Psychological Assessment, 18(4): 433–438.

Hu, L.-T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1): 1-55.

Jovanovic, V., & Gavrilov-Jerkovic, V. (2012). Dimensionality and validity of the Serbian version of the life orientation test-revised in a sample of youths. Journal of Happiness Studies, 4(2): 771-782.

Karademas, E. C., Kafetsios, K., & Sideridis, G. D. (2007). Optimism, self-efficacy and information processing of threat and well-being related stimuli. Stress and Health, 23(2): 285–294.

Kline, R. B. (2005). Principles and practices of structural equation modeling (2nd Eds.). New York: Guilford.

Lai, J. C. L., & Yue, X. (2000). Measuring optimism in Hong Kong and mainland Chinese with the revised life orientation test. Personality and Individual Differences, 28(2): 781–796.

Lyrakos, G. N., Damigos, D., Mavreas, V., Georgia, K., & Dimoliatis, I. D. K. (2010). A translation and validation study of the Life Orientation Test Revised in the Greek speaking population of nurses among three hospitals in Athens and Ioannina. Social Indicators Research, 24(3): 129–142.

Marsella, A. J., & Leong, F. T. L. (1995). Cross-cultural issues in personality and career assessment. Journal of Career Assessment, 3(1): 202–218.

McPherson, J., & Mohr, P. (2005). The role of item extremity in the emergence of keying-related factors: An exploration with the life orientation test. Psychological Methods, 10(1): 120–131.

Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. Sage publication. Thousand Oaks. London. New Dehi.

Nakano, K. (2004). Psychometric properties of the Life Orientation Test-Revised in samples of Japanese students. Psychological Reports, 94(3): 849–855.

Ong, A. D. O., Bergeman, C. S., Bisconti, T. L., & Wallace, K. A. W. (2006). Psychological resilience, positive emotions, and successful adaptation to stress in later life. Journal of Personality and Social Psychology, 91(4), 730–749.

Pavot, W., Diener, E., Colvin, C. R., & Sandvik, E. (1991). Further validation of the satisfaction with life scale: Evidence for the cross-method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assessment, 57(1): 149-161.

Peacock, E. J., & Wong, P. T. P. (1990). The stress appraisal measure (SAM): A 9 multidimensional approach to cognitive appraisal. Stress Medicine, 6(2): 227-236.

Perczek, R., Carver, C. S., Price, A. A., & Pozo-Kaderman, C. (2000). Coping, mood, and aspects of personality in Spanish translation and evidence of convergence with English versions. Journal of Personality Assessment, 74(1): 63–87.

Peng, L., Li, M., Zuo, X., Miao, Y., Chen, L., Yu, Y., Liu, B., & Wang, T. (2014). Application of the Pennsylvania resilience training program on medical Students. Personality and Individual Differences, 6(1): 47–51.

Raikkonen, K., Matthews, K. A., Flory, J. D., Owens, J. F., & Gump, B. B. (1999). Effects of optimism, pessimism, and trait anxiety on ambulatory blood pressure and mood during everyday life. Journal of Personality and Social Psychology, 76(1): 104–113.

Rand, K. L. (2009). Hope and optimism: Latent structures and influences on grade expectancy and academic performance. Journal of Personality, 77(1): 231–260.

Rasmussen, H. N., Scheier, M. F., & Greenhouse, J. B. (2009). Optimism and physical health: A met-analytic review. Annals of Behavioral Medicine, 37(3): 239–256.

Rauch, W. A., Schweizer, K., & Moosbrugger, H. (2008). An IRT analysis of the personal optimism scale. European Journal of Psychological Assessment, 24(1): 49–56.

Rowley, A. A., & Roesch, S. C. (2005). Evaluating and developing multidimensional, dispositional measures of appraisal. Journal of Personality Assessment, 85(2): 188-196.

Rowley, A. A., Roesch, S. C., Jurica, B. J., & Vaughn, A. A. (2005). Developing and validating a stress appraisal measure for minority adolescents. Journal of Adolescence, 28(4): 547–557.

Roysambu, E., & Strype, J. (2002). Optimism and pessimism: Underlying structure and dimensionality. Journal of Social and Clinical Psychology, 21(1): 1–19.

Ruthig, J. C., Hanson, B. L., & Marino, J. M. (2009). A three-phase examination of academic comparative optimism and perceived academic control. Learning and Individual Differences, 19(2): 435–439.

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implication of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4(3): 219–247.

Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67(1): 1063–1078.

Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (2001). Optimism, pessimism, and psychological wellbeing. In E. C. Chang (Ed.), Optimism and pessimism: Implications for theory, research, and practice (PP. 189–216). Washington, DC: American psychological association.

Schwarzer, R., & Knoll, N. (2007). Functional roles of social support within the stress and coping process: A theoretical and empirical overview. International Journal of Psychology, 42(2): 243–252.

Seligman, M. E. P. (1991). Learned optimism. New York: Knopf.

Seligmana, M. E. P., Ernstb, R, M., Gillham. C. J., Reivich, K., & Linkinsd, M. (2009). Positive education: positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education. 35(3): 293–311.

Smith, T. W., Pope, M. K., Rhodewalt, F., & Poulton, J. L. (1989). Optimism, neuroticism, coping, and symptom reports: An alternative interpretation of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 56(1): 640–648.

Steinhardt, M. A., & Dolbier, C. L. (2008). Evaluation of a resilience intervention to enhance coping strategies and protective factors and decrease symptomatology. Journal of American College Health, 56(4): 445-453.

Sultan, S., & Bureau, B. (1999). Which optimism in health psychology? European review of applied psychology, 49(2): 43–51.

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 47(1): 1063-1070.

***


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.