palette
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان در زنان دچار سرطان پستان

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان­شناختی و تنظیم شناختی هیجان زنان دچار سرطان پستان بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه و جامعه آماری زنان دچار سرطان پستان بیمارستان شهید رجائی شهر کرج به تعداد 390 نفر در سال 1397 بود. به شکل دسترس 30 نفر از بیماران بخش شیمی درمانی، انتخاب و در گروه‌های آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های پذیرش-عمل هیز، استروسال، ویلسون، بی­ست، پیسترلو و همکاران (2004) و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (2001) و برنامه درمان پذیرش و تعهد هیز، استروسال و ویلسون 1999 برگرفته از دوره آموزشی عصمت دانش در انجمن روان‌شناسی ایران در سال 1394 بود که طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای، یکبار در هفته در مورد گروه آزمایش اجرا و داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که اجرای درمان بر انعطاف‌پذیری روان­شناختی (۷۸/۶ = F، 016/0=P) و تمامی مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجان شامل پذیرش (۰۹/۲۵=F)، تمرکز مجدد مثبت (02/34=F)، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی (80/17=F)، ارزیابی مجدد مثبت (44/23=F)، دیدگاه ‌پذیری (06/13=F)، ملامت خویشتن (09/14=F)، نشخوارگری (45/15=F)، فاجعه انگاری (82/34=F) و ملامت دیگران (63/16=F) در سطح 001/0=P مؤثر بوده و دستاوردهاي درمانی در مرحله پيگيري پایدار مانده است. نتیجه‌گیری: از آنجا که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به انعطاف‌پذیری روان­شناختی و تعهد فرد به انجام اعمالی می‌شود که زندگی را برای وی کامل، غنی و معنادار می‌سازد؛ می‌توان از آن به‌عنوان روش مداخله‌ای مؤثر برای تغییرات روان­شناختی و تنظیم هیجان در بیماران دچار سرطان پستان و سایر بیماران استفاده کرد.

واژگان کلیدی
انعطاف ‌پذیری، پذیرش، تعهد، تنظیم هیجان، سرطان پستان

منابع و مآخذ مقاله

ابوالقاسمی، عباس.، علمداری، الهه.، و نریمانی، محمد. (۱۳۹3). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان نابارور. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 4(۳): ۴۰5-۳۸۷. [پیوند]

اندامی خشک، علیرضا.، گلزاری، محمود.، و اسماعیلی نسب، مریم. (1392). نقش راهبردهای نه‌گانه تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی تاب آوری. مجله اندیشه و رفتار، 7(3): 91-57. [پیوند]

ایزدی، راضیه. (۱۳۹۱). بررسی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی رفتاری بر علایم و باورهای وسواسی، کیفیت زندگی، انعطاف پذیری روان‌شناختی، افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان. پایان نامه مقطع دکتری، رشته روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان. [پیوند]

ایزدی، راضیه.، نشاط دوست، حمید طاهر.، عسگری، کریم.، و عابدی، محمدرضا. (1393). ‌مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر علایم بیماران مبتلا به اختلال‌ وسواس- اجبار. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 12(1): 33-19. [پیوند]

برقی ایرانی، زیبا.، زارع، حسین.، و عابدینی، مریم. (۱۳۹۴). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه روان‌شناختی در بیماران مبتلا به سرطان مری. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی سلامت، 4(2): ۱۹-۵. [پیوند]

تیلکی، مهدیس. (۱۳۹۵). اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد بر تاب آوری، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی، و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به درد مزمن. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی. دانشکده روان‌شناسی دانشگاه پردیس علوم تحقیقات شاهرود. [پیوند]

حاتم خانی، سجاد. (۱۳۹۰). رابطه ذهن آگاهی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و علائم آسیب شناسی روانی. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس تهران. [پیوند]

خاکباز، حمید. (۱۳۹۳). اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی افراد وابسته به مت‌آمفتامین بازتوانی شده. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. [پیوند]

داوودي، حسین.، و شریفی هراتمه، سمیه. (۱۳۹۵). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش سطح مؤلفه‌های (نظم پذیري، قانونمندي و خود مدیریتی) مسئولیت پذیري دانش آموزان. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی، 4(2): ۴۸-۳۳. [پیوند]

درویش‌ باصری، لیلا.، و دشت‌ بزرگی، زهرا. (1396). اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و ناگویی هیجانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. نشریه روان پرستاری، 5(1): 14-7. [پیوند]

دلاور، علی. (۱۳۹۳). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.

رحمانی، سهیلا.، حاجی ‌رسولی‌ها، زینب.، روشندل، زهرا.، قائدی، فاطمه.، و محمدپور، سمانه. (۱۳۹۳). اثر بخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی سلامت، 5(2): ۳۴-۲۱. [پیوند]

رحمتی، فاطمه.، و صابر، سوسن. (1396). مقایسه تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری در دانش آموزان معتاد به اینترنت و دانش آموزان عادی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 11(4): 596-579. [پیوند]

زمستانی، مهدی.، و فاضلی ‌نیکو، زهرا. (1398). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن ‌آگاهی بر کاهش نشانه‌های افسردگی، نشخوار فکری و تنظیم هیجان در زنان باردار. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 13(1): 139-119. [پیوند]

سبزعلی گل، مهدی.، و سادات کاظمی، آمنه. (۱۳۹۵). مقایسه نظم‌جویی شناختی هیجانی بین دو گروه از مردان افراد مبتلا به سرطان و افراد غیر مبتلا. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، ۴: ۲۶۳-۲۵۶. [پیوند]

سلگی، زهرا. (1396). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر دلبستگی ناایمن، ترس از صمیمیت و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در نوجوانان دارای سابقه خودکشی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 11(4): 555-535. [پیوند]

شریفی باستان، فرنگیس.، زهرایی، شقایق.، و یزدی، سیده منور. (۱۳۹5). نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عاطفه مثبت و منفی در پیش بینی تاب آوری زنان مبتلا به سرطان پستان. نشریه روان پرستاری، 4(2): ۴۹-۳۸. [پیوند]

صداقت ‌خواه، عاطفه.، و بهزادی پور، ساره. (1396). پيش ‌بيني کيفيت روابط زناشويي بر اساس باورهاي ارتباطي، ذهن‌آگاهي و انعطاف‌پذيري روان‌شناختي. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، 2: 76-57. [پیوند]

گودرزی، فریدون.، سلطانی، زیبا.، حسینی صدیق، مریم‌السادات.، همدمی، میثم.، و قاسمی جوبنه، رضا. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تنظیم هیجان و کیفیت زندگی مادران با فرزند کم‌توان ذهنی. مجله مطالعات ناتوانی، 7: 6-1. [پیوند]

محمدی، حسین. (۱۳۹۵). اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر افزایش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی. دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي. [پیوند]

محمدی، لیلا.، صالح ‌زاده ابرقویی، مریم.، و نصیریان، منصوره. (1392). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان در مردان تحت درمان با متادون. ماهنامه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(9): 861-853. [پیوند]

مرمرچی‌نیا، مژگان.، و ذوقی پایدار، محمدرضا. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امیدواری و شادکامی نوجوانان دختر تحت پوشش بهزیستی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 11(2): 174-157. [پیوند]

میرانی، روژین. (۱۳۹۴). اثربخشی رواندرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در بیماران تحت درمان نگه‌دارنده با متادون. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. رشته روان‌شناسی بالینی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه خوارزمی. [پیوند]

References

Bond, F.W., Hayes, S.C., Baer, R.A., Carpenter, K.M., Guenole, N., Orcutt, H.K., Waltz, T., & Zettle, R.D. (2011). Preliminary psychometric properties of the acceptance and action questionnaire-II: A revised measure oF psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior Therapy, 42(4): 676-688. ]Link[

Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P.h. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30(8): 1311-1327. ]Link[

Hamama-Raz, Y., Pat-Horenczyk, R., Perry, S., Ziv, Y., Bar-Levav, R., & M. Stemmer, S. (2015). The effectiveness of group intervention on enhancing cognitive emotion regulation strategies in breast cancer patients: A 2-Year Follow-up. Integrative Cancer Therapies, 15(2): 175-182. ]Link[

Hasani, J. (2009). Effect of reappraisal and suppression of emotional experiences upon zonal action of brain respecting to Neuroticism and Extraversion Dimensons. Unpublished PHD thesis. Faculty of Humanities; Tarbiat Modarres University. ]Link[

Hasani, J. (2016). Persian version of the emotion regulation questionnaire: Factor structure, reliability and validity. International Journal of Behavioral Science, 10(4): 156-161. ]Link[

Hayati, F., Shahsavari, A., Mahmodi, M. (2009). Relationship to subjective well being and demographic variables in women with breast cancer refered to hospitals affiliated to medical sciences universities of Tehran city. Journal of Iran Breast Diseases, 2(1): 23-28. ]Link[

Hayes, S.C., Strosahl, K., Wilson, K.G., Bissett, R.T., Pistorello, J., Toarmino, D., Polusny, M.A., Dykstra, T.A., Batten, S.V., Bergan, J., Stewart, S.H., Zvolensky, M.J., Eifert, G.H., Bond, F.W., Forsyth, J.P., Karekla, M. & McCurry, S.M. (2004). Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working model. The Psychological Record, 54(4): 553-578. ]Link[

Hayes, S. C., Pistorello, J., & Levin, M. E. (2012). Acceptance and commitment therapy as a unified model of behavior change. The Counseling Psychologist, 40(7): 976-1002. ]Link[

Hayes, S.C., & Strosahl, K.D. (2010). A practical guide to Acceptance and Commitment Therapy. New York: Springer Science and Business Media Inc. ]Link[

Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clinical Psychology Review, 30(7): 865-878. ]Link[

McCracken, L.M., & Gutiérrez-Martínez, O. (2011). Processes of change in psychological flexibility in an interdisciplinary group-based treatment for chronic pain based on acceptance and commitment therapy. Behaviour Research and Therapy, 49(4): 267-274. ]Link[

McFarland, D.C., Andeotti, C., Harris, K., Mandeli, J., Tiersten A & Holland J. (2016). Early childhood adversityand its associations with anxiety, depression, and distress in women with breast cancer. Psychosomatics, 174(2): 57-184. ]Link[

Pedramrazi, S.H., Haghighat, S.H., Jorban, M., Parsayekta, Z., & Hoseiniagha, F. (2013). Effect of reflexology on quality of life in Breast Cancer Patients Receiving Chemotherapy. IJBD, 6(2): 23-34. ]Link[

Roditi, D., & Robinson, M. E. (2011). The role of psychological interventions in the management of patients with chronic pain. Psychology Research Behavior Management, 4: 41-9. ]Link[

Ruiz, F.J., Langer, A.I., Luciano, C., Cangas, A.J., & Beltr, I. (2013). Measuring experiential avoidance and psychological inflexibility: The Spanish translation of the Acceptance and Action Questionnaire. Psicothema, 25: 123-129.] Link[

Wang, Y., Li, L., Zhu, X., Yang, Y., He, J., & Yi, J. (2013). Cognitive emotion regulation strategies as predictors of depressive symptoms in women newly diagnosed with breast cancer. Journal of Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer, 23(1): 93-99. ]Link[


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.