palette
ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ساختار انگیزشی در نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ساختار انگیزشی در نوجوانان بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری تمام نوجوانان دانش‌آموز دختر و پسر مقطع متوسطه دوم مناطق 22 گانه تهران به تعداد 177000 نفر در سال تحصیلی 96-1395 بود که از میان آن‌ها بنا بر پیشنهاد کورمی و لی (2016)، 426 نفر به روش نمونه برداری چند مرحله‌ای انتخاب شد. در مرحله اول سه جهت شمال، مرکز و جنوب نقشه تهران، در مرحله دوم سه منطقه 1، 5 و 18 و در مرحله آخر از هر منطقه به‌طور تصادفی دبیرستان‌های شهید مطهری و سمیه از منطقه 1، شهید عموییان و آیین تربیت از منطقه 5 و شهید موفقیان و فرزانگان از منطقه 18 انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه اهداف فردی کاکس و کلینگر (2004) بود. پس از حذف 6 پرسشنامه مخدوش و 2 داده پرت، داده‌های 418 دانش‌آموز با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که شاخص‌های برازش تحلیل عاملی تأییدی به استثنای شاخص χ2 که برابر با58/357 و در سطح 001/0 معنادار بود؛ از الگوی دو مؤلفه‌ای ساختار انگیزشی انطباقی و غیرانطباقی حمایت می‌کنند و ضریب آلفای کرونباخ برای ساختار انگیزشی انطباقی و غیرانطباقی به ترتیب برابر 73/0 و 77/0 بود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش مقیاس ساختار انگیزشی دارای روایی و اعتبار مناسب است و می‌توان از آن برای سنجش ساختار انگیزشی نوجوانان دختر و پسر و نیز پیشگیری و تشخیص آسیب‌های شناختی، هیجانی و رفتاری آن­ها در مدارس استفاده کرد.

واژگان کلیدی
تحلیل عاملی، ساختار انگیزشی، رفتاری، شناختی، نوجوانان، هیجانی

منابع و مآخذ مقاله

ابراهیمی، عصمت.، و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1396). نقش واسطه‌ای ساختار انگیزشی در رابطه بین توانایی‌های شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 13(2): 190-171.

اسبقی، مریم.، طالبی، هوشنگ.، عابدی، احمد.، منشئی، غلامرضا.، و فروغی، احمدعلی. (1396). اثربخشی آموزش برنامه شناختی رفتاری مارتین بر کاهش ناتوان کننده رفتارهای انگیزشی و خود ناتوانی یادگیری. مجله مطالعات ناتوانی، 7(1): 38-30.

باقری، فریبرز.، و امرالهی‌فر، ژینوس. (1389). مقایسه ساختار انگیزشی و تحمل ابهام در دانش‌آموزان دختر با وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا و پایین شهر تهران. نوآوری‌های مدیریت آموزشی (اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی)، 5(4 پیاپی 20): 158-143.

باقری، فریبرز.، و ساسانی، عشرت. (1389). بررسی و مقایسه ساختار انگیزش در کاربران 15 تا 28 ساله معتاد به اینترنت و بهنجار در شهر تهران. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 4(9): 68-49.

بهزادنیا، بهزاد.، احمدی، مالک.، و امانی، جواد. (1396). بررسی ساختار عاملی پرسشنامه خودتنظیمی انگیزشی در کلاس تربیت بدنی دانشگاهی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 7(1): 34-25.

روحی، قنبر.، آسایش، حمید.، بطحایی، سید احمد.، شعوری بیدگلی، علیرضا.، و بادله، محمدتقی.، و رحمانی، حسین. (1392). ارتباط خودکارامدی و انگیزه تحصیلی در بین گروهی از دانشجویان علوم پزشکی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 8(1): 51-45.

زمانی، مهناز.، و طالع پسند، سیاوش. (1396). تأثیر مداخلات چند بعدی انگیزشی-رفتاری بر انگیزه پیشرفت، عملکرد و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه هفتم. رویکردهای نوین آموزشی، 12(1): 109-92.

سلیمانیان، علی اکبر.، و فیروزآبادی، عباس. (1390). رابطه ساختار انگیزشی با سلامت روان و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان. اعتیاد پژوهی، 5(4): 40-25.

سلیمانیان، علی ‌اکبر.، گل ‌پیچ، زینب.، و دررودی، حمید. (1392). مقایسه تاب‌آوری رفتارهای پرخطر بر اساس ساختار انگیزشی در نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 5(2): 394-387.

شاره، حسین.، و عربلین، هما. (1393). رابطه ساختار انگیزشی با باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر. مجله اصول بهداشت روانی، 16(2): 187-172.

صالحی فدردی، جواد. (1390). مقایسه ساختار انگیزشی و سبک‌های خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی و دارای وزن طبیعی. مجله اصول بهداشت روانی، 13(2): 170-81.

صالحی ‌فدردی، جواد.، باقری نژاد، مینا.، فرزانه، زهرا.، و طالبیان شریف، جعفر. (1390). بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 1(1): 152-133.

صمیمی، زبیر.، حیرتی، حبیبه.، رامش، سمیه.، و کردتمینی، مسلم. (1395). نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان اقشار آسیب ‌پذیر. سلامت روانی کودک، 3(3): 95-85.

ضرغام حاجبی، مجید.، پورعبدل، سعید.، و سراوانی، شهرزاد. (1395). مقایسه خودتنظیمی و رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی و دانش‌آموزان عادی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 18(3): 97-87.

فخری، زهرا.، رضایی، عاطفه.، پاکدامن، شهلا.، و ابراهیمی، سارا. (1392). نقش واسطه‌ای باورهای خودکارامدی تحصیلی در پیش‌ بینی اهداف پیشرفت بر اساس عاطفه مثبت و منفی در نوجوانان. مجله روان‌شناسی کاربردی، 7(1 پیاپی 25): 68-55.

کمالی ایگلی، سمیه.، و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (۱۳۹۵). تبیین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمالگرایی در نوجوانان دختر. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، ۱۰ (۳ پیاپی ۳۹): ۳۱۰-۲۹۱.

لامعی، بی بی عفت.، سپهری شاملو، زهره.، و آقا محمدیان شعرباف، حمیدرضا. (1393). بررسی ارتباط ساختار انگیزشی و اهمال ‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 4(1): 70-55.

موسوی، سیده شایسته.، ابوالمعالی الحسینی، خدیجه.، و میرهاشمی، مالک. (1396). ساختار عاملی تأییدی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر نوجوان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 11(2 پیاپی 42): 294-275.

References

Brophy, J. E. (2013). Motivating students to learn. Routledge.

Comrey, A. L., & Lee, H. B. (2016). A first course in Factor Analysis (2nd Ed.). Routledge.

Cox, W. M. & Klinger, E. (2002). Motivational structure: Relationships with substance use and processes of change. Journal of Addictive Behaviors, 27(1): 925-940.

Cox, W. M., & Klinger, E. (2000). Personal concerns inventory. Copyrighted test available from W. Miles Cox.

Cox, W. M., & Klinger, E. (2002). Motivational structure: Relationships with substance use and processes of change. Addictive Behaviours, 27(6): 925-940.

Cox, W. M., & Klinger, E. (2004). Measuring motivation: The motivational structure questionnaire and personal concerns inventory. In W. M. Cox & E. Klinger (Eds.), Handbook of motivational counseling: Concepts, approaches, and assessment (pp. 141-174). New York, NY, US: John Wiley & Sons Ltd.

Cox, W. M., & Klinger, E. (2011). Handbook of motivational counseling: Goal-based approaches to assessment and intervention with addiction and other problems (2nd Ed.). Wiley-Blackwell.

Cox, W. M., Klinger, E., & Fadardi, J. S. (2015). The motivational basis of cognitive determinants of addictive behaviors. Addictive Behaviors, 4(4): 16-22.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Handbook of theories of social psychology. Thousand Oaks, CA: Sage.

Durksen, T. L., Way, J., Bobis, J., Anderson, J., Skilling, K., & Martin, A. J. (2017). Motivation and engagement in mathematics: a qualitative framework for teacher-student interactions. Mathematics Education Research Journal, 29(2): 163-181.

Galla, B. M., Amemiya, J., & Wang, M.-T. (2018). Using expectancy-value theory to understand academic self-control. Learning and Instruction, 58(3): 22-33.

Gogol, K. M. (2016). Students’ affect and motivation: Assessment, structure, and development (Doctoral dissertation, University of Luxembourg, Luxembourg).

Guay, F., Roy, A., & Valois, P. (2017). Teacher structure as a predictor of students' perceived competence and autonomous motivation: The moderating role of differentiated instruction. The British journal of educational psychology, 87(2): 224-240.

Ivaniushina, V., Alexandrov, D., & Musabirov, I. (2016). The structure of students’ motivation: Expectancies and values in taking data science course. Educational Studies Moscow, 4(1): 229-250.

Jiang Y. V. (2018). Habitual versus goal-driven attention. Cortex: A Journal Devoted to The Study of The Nervous System and Behavior, 10(2): 107-120.

Kaiser, F. G., Kibbe, A., & Arnold, O. (2017). Self-determined, enduring, ecologically sustainable ways of life: attitude as a measure of individuals’ intrinsic motivation. In G. Fleury-Bahi., E. Pol., O. Navarro, Handbook of Environmental Psychology and Quality of Life Research. Springer International Publishing.

Liang, C. T., Chang, C.-C., Peng, L. P., & Liang, C. (2016). The moderating effect of intrinsic motivation on rural practice: a case study from Taiwan. Innovations in Education and Teaching International, 15(2): 1-10.

Mih, V., Mih, C., & Dragoş, V. (2015). Achievement goals and behavioral and emotional engagement as precursors of academic adjusting. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 209(1): 329-336.

Moreno, R. (2010). Educational psychology. Wiley & Sons, Inc.

Sellen, J. L., McMurran, M., Cox, W. M., Theodosi, E., & Klinger, E. (2006). The Personal Concerns Inventory (Offender Adaptation): Measuring and enhancing motivation to change. International journal of offender therapy and comparative criminology, 50(3): 294-305.

Sellen, J. L., McMurran, M., Theodosi, E., Cox, M., & Klinger, E. (2009). Validity of the offender version of the Personal Concerns Inventory with adult male prisoners. Psychology, Crime & Law, 15(5): 451-468.

Sepehri-Shamloo, Z., & Cox, M. (2010). The relationship between personality subtypes and motivational structure among alcohol abusers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5(3): 1922-1926.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (5th Ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Pearson, Boston.

Vogt, J., De Houwer, J., & Crombez, G. (2011). Multiple goal management starts with attention: goal prioritizing affects the allocation of spatial attention to goal-relevant events. Experimental Psychology, 58(1): 55-61.

Vogt, J., De Houwer, J., Moors, A., Van Damme, S., & Crombez, G. (2010). The automatic orienting of attention to goal-relevant stimuli. Acta Psychologica, 134(1): 61-69.

Zahay, D., Kumar, A., & Trimble, C. (2017). Motivation and active learning to improve student performance. In creating marketing magic and innovative future marketing trends. Springer, Cham.

McMurran, M., Cox, W. M., Coupe, S., Whitham, D., & Hedges, L. (2010). The addition of a goal-based motivational interview to standardised treatment as usual to reduce dropouts in a service for patients with personality disorder: A feasibility study. Trials, 11(1): 98-115.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.