palette
نقش میانجیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با نشانه‌های جسمانی سازی دانشجویان دختر

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی­گر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در رابطه بین ویژگی­های شخصیتی با نشانه­های جسمانی­سازی بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت ا... آملی در سال 1396 به­تعداد 1150 نفر بود که از میان آن­ها 285 دانشجو به صورت نمونه‌گیری چندمرحله­اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی نئو مک­ری و کاستا ۱۹۸۵؛ پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنسفکی، کرایج و اسپینهاون (2001) و چک لیست تجدیدنظر شده نشانه­های روانی درایگاتوس، ریکلز و راک (1976) بود. تحلیل داده­ها با استفاده از روش الگویابی معادله­های ساختاری انجام شد. یافته­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد از بین ویژگی­های شخصیتی تنها ضرایب مسیر غیرمستقیم بین برون­گرایی (106/0-=β، 02/0=P) و وظیفه‌شناسی (132/0-=β، 02/0=P) با نشانه‌های جسمانی­سازی منفی و معنادار بود. از بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی تنها ضریب مسیر راهبردهای منفی با نشانه‌های جسمانی سازی (470=β، 001/0=P) مثبت و معنادار بود. نتیجه­گیری: آموزش تنظیم مثبت شناختی هیجان در جهت مقابله با رویدادهای محیطی و تعدیل تظاهرات شخصیتی در افراد دچار اختلال جسمانی­سازی پیشنهاد می­شود.

واژگان کلیدی
برون‌گرایی، تنظیم شناختی هیجان، جسمانی سازی، وظیفه‌شناسی

منابع و مآخذ مقاله

منابع

انیسی، جعفر.، اکبری، فاطمه.، مجدیان، محمد.، آتشکار، مجید.، و قربانی، زهره. (1390). هنجاریابی چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی در کارکنان نیروی مسلح. فصلنامه روان‌شناسی نظامی، 2(5): 37-29.

آقا یوسفی، علیرضا.، ترخان، مرتضی.، و فرمانی، اعظم. (1396). نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش‌بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با واسطه‌گری مؤلفه‌های صبر به‌منظور ارائه مدل. مجله مطالعات روان‌شناسی بالینی، 7(3): 64-43.

بادان فیروز، علی.، رحیمیان بوگر، اسحق.، ناجی، احمدعلی.، و شیخی، محمدرضا. (1396). تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان: نقش پیش ‌بین قدرت ایگو و سازمان شخصیت. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 11(8): 45-37.

بخشایش، علیرضا. (1392). بررسی رابطه سلامت عمومی و تیپ‌های شخصیت با رضایت شغلی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان یزد. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 7(1): 55-42.

بشارت، محمد علی.، دهقانی، سپیده.، مسعودی، مرضیه.، پورخاقان، فاطمه.، و مطهری، سجاد. (1393). پیش ‌بینی نشانه‌های اختلال وسواس فکری-عملی بر اساس دشواری تنظیم هیجان، تکانشوری و خشم. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 5(4): 49-29.

حسنی، جعفر. (1390). خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان. مجله روان‌شناسی بالینی، 3(7): 83-73.

زارعی، اقبال.، کرمی بلداجی، روح ‌الله.، حیدری، حسین.، حسین خانزاده، عباس علی.، و بهارلو، غفار. (1393). پیش ‌بینی صفات پنج عاملی شخصیت دانشجویان بر اساس سبک‌های دلبستگی بزرگسالان. مجله پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 4(1): 180-167.

سامانی، سیامک. و صادقی، لادن. (1389). بررسی کفایت روان‌سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. مجله روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 1(1): 62-51.

صالحی، اعظم.، مظاهری، زهرا.، آقاجانی، زهرا.، و جهانبازی، بنفشه. (1394). نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی افسردگی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 16(1 پیاپی 59): 117-108.

عبدالمحمدی، کریم.، صبوری مقدم، حسن.، و باباپور خیرالدین، جلیل. (1394). پیش‌بینی اختلال جسمانی کردن بر اساس ویژگی‌های شخصیت و ناگویی هیجانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 9(8): 40-32.

عزیزی، امیر.، میردریکوند، فضل اله.، و محمدی، جواد. (1394). مقایسه عامل‌های شخصیتی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در سرطان ریه و معده با افراد بهنجار. مجله علوم پزشکی رازی، 22(4): 9-1.

عسگرپور، فاطمه.، کربلایی محمد میگونی، احمد.، و تقی لو، صادق. (1394). نقش واسطه‌ای آسیب کودکی در رابطه بین سبک‌های فرزند پروری و تنظیم شناختی انطباقی هیجان در کودکان کار. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 9(1 پیاپی 33): 121-103.

قانعیان، سیده زحل.، و رحیمی، چنگیز. (1391). پیش‌ بینی نوع علائم اختلالات روانی بر اساس صفات شخصیت و ابعاد کمال‌گرایی. شخصیت و تفاوت‌های فردی، 1(2): 67-48.

قربانی، نیما. (1395). از خط تا مثلث تعارض. تهران: بینش نو.

کمالی ایگلی، سمیه.، و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (۱۳۹۵). تبیین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمال‌گرایی در نوجوانان دختر. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، ۱۰ (۳ پیاپی ۳۹): ۳۱۰-۲۹۱.

کوثری، فرزانه.، و اسماعیلی نسب، مریم. (1397). رابطه سبک تنظیم شناختی هیجان مادران با نحوه واکنش آن‌ها به هیجانات منفی کودکان. خانواده پژوهی، 14(2): 251-237.

گروسی فرشی، میرتقی.، مهریار، امیر هوشنگ.، و قاضی طباطبایی، محمود. (۱۳۸۰). کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو و بررسی و تحلیل ویژگی‌ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایران. فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، ۱۱(3): ۱۹۸-۱۷۳.

مهراد صدر، بتول.، و خسروراد، راضیه. (1396). بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان با پنج عامل بزرگ شخصیت. مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 22(1): 53-45.

مهراد صدر، محمد.، چلبیانلو، غلامرضا.، و عبدی، رضا. (1396). نقش صفات شخصیت و رشد شناختی در پیش بینی راهبردهای تنظیم هیجانی. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 13(4): 48-29.

میرخانی، پوپک.، باقریان، فاطمه. و شکری، امید. (1393). نقش میانجیگر باورهای خودکارامدی در رابطه با صفات شخصیت و سبک اسنادی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 8(3 پیاپی 31): 77-57.

ندائی، علی. و پاغوش، عطاالله.، و صادقی هسنیجه، امیرحسین. (1395). رابطه بین راهبردهای مقابله‌ای با کیفیت زندگی: نقش واسطه‌ای مهارت‌های تنظیم شناختی هیجان. مجله روان‌شناسی بالینی، 8(4): 48-35.

یارمحمدی واصل، مسیب.، علی پور، فرشید.، بسطامی، مالک.، ذوالفقاری نیا، منیره. و بزاز زاده، نیلوفر. (۱۳۹۴). نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سیستم‌های مغزی رفتاری و تکانشگری با ولع مصرف در اعتیاد به مواد محرک. فصلنامه عصب روان‌شناسی، ۱(۲): ۶۷-۵۱.

Reference

Barańczuk, U. (2019). The five factor model of personality and alexithymia: A meta-analysis. Journal of Research in Personality, 78(1): 227-248.

Barańczuk, U. (2019). The five factor model of personality and emotion regulation: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 13(9): 217-227.

Besharat, M. A., & Dehghani, S. (2014). P54: Predicting obsessive-compulsive disorder symptoms based on difficulties in emotion regulation, impulsivity and anger. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2(3): 78-78.

Borges, L. M., & Naugle, A. E. (2017). The role of emotion regulation in predicting personality dimensions. Personality and Mental Health, 11(4): 314-334.

Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS, Basic concepts, applications and programming, 2th edition, Routledge, New York.

Costa, P. T. Jr., & McCrae, R. R. (1989). The NEO-PI/NEO-FFI manual supplement. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Derogatis, L. R., Rickels, K., & Rock, A. F. (1976). The SCL-90 and the MMPI-A step in the validation of a new self-report scale. The British Journal of Psychiatry, 128(1): 280-289.

Dixon-Gordon, K. L., Conkey, L. C., & Whalen, D. J. (2018). Recent advances in understanding physical health problems in personality disorders. Current Opinion in Psychology, 21(3): 1-5.

Domaradzka, E., & Fajkowska, M. (2018). Cognitive emotion regulation strategies in anxiety and depression understood as types of personality. Frontiers in Psychology, 9(1): 856-862.

Doré, B. P., & Ochsner, K. N. (2015). Emotion Regulation. In A. W. Toga (Ed.), Brain mapping (pp. 53-58). Waltham: Academic Press.

Field, A. (2013). Discovering statistics using SPSS (4th Ed). London: SAGE Publications Ltd.

Fjorback, L. O., Arendt, M., Ørnbøl, E., Walach, H., Rehfeld, E., Schröder, A., & Fink, P. (2013). Mindfulness therapy for somatization disorder and functional somatic syndromes; Randomized trial with one-year follow-up. Journal of Psychosomatic Research, 74(1): 31-40.

Garnefski, N., Koopman, H., Kraaij, V. & Cate, R. T. (2009). Brief report: cognitive emotion regulation strategies and psychological adjustment in adolescents with a chronic disease. Journal of Adolescence, 32(2): 449-454.

Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and depression. Personality and Individual Differences, 30(1): 1311-1327.

Khosravani, V., Alvani, A., Sharifi Bastan, F., Jamaati Ardakani, R., & Akbari, H. (2016). The alexithymia, cognitive emotion regulation, and physical symptoms in Iranian asthmatic patients. Personality and Individual Differences, 10(1): 214-219.

Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th Ed). New York, NY, US: Guilford Press.

Kushwaha, V., Sinha Deb, K., Chadda, R. K., & Mehta, M. (2014). A study of disability and its correlates in somatization disorder. Asian Journal of Psychiatry, 8(1): 56-58.

Law, K. C., & Chapman, A. L. (2015). Borderline personality features as a potential moderator of the effect of anger and depressive rumination on shame, self-blame, and self-forgiveness. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 46(1): 27-34.

Lotfi, M., Amini, M., fathi, A., Karami, A., & Ghiasi, S. (2014). Personality traits, emotion regulation and impulsive behaviors in patients with borderline personality disorder. Practice in Clinical Psychology, 2(1): 27-33.

McLean, C. P., & Foa, E. B. (2017). Emotions and emotion regulation in posttraumatic stress disorder. Current Opinion in Psychology, 14(2): 72-77.

Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2016). Applied multivariate research, design and interpretation. London: Sage publication.

Nolen-Hoeksema, S., Wisco, E. B., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. Perspectives on Psychological Science, 3(5): 400-424.

Purnamaningsih, E. H. (2017). Personality and emotion regulation strategies. International Journal of Psychological Research, 10(1): 53-60.

Schwarz, J., Rief, W., Radkovsky, A., Berking, M., & Kleinstäuber, M. (2017). Negative affect as mediator between emotion regulation and medically unexplained symptoms. Journal of Psychosomatic Research, 10(1): 114-121.

Seligowski, A. V., Rogers, A. P., & Orcutt, H. K. (2016). Relations among emotion regulation and DSM-5 symptom clusters of PTSD. Personality and Individual Differences, 92(3): 104-108.

Sorić, I., Penezić, Z., & Burić, I. (2013). Big five personality traits, cognitive appraisals and emotion regulation strategies as predictors of achievement emotions. Psychological Topics, 22(2): 325-349.

Sturm, V. E. (2014). Emotions. In M. J. Aminoff & R. B. Daroff (Eds.), Encyclopedia of the neurological sciences (Second Edition) (pp. 15-17). Oxford: Academic Press.

Su, Q., Yao, D., Jiang, M., Liu, F., Jiang, J., Xu, C., Guo, W. (2014). Dissociation of regional activity in default mode network in medication-naive, first-episode somatization disorder. PLoS ONE, 9(7): e99273.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6th Ed). New York: Pearson.

van der Leeuw, G., Gerrits, M. J., Terluin, B., Numans, M. E., van der Feltz-Cornelis, C. M., van der Horst, H. E.,... van Marwijk, H. W. J. (2015). The association between somatization and disability in primary care patients. Journal of Psychosomatic Research, 79(2): 117-122.

Wang, H., Guo, W., Liu, F., Chen, J., Wu, R., Zhang, Z., Zhao, J. (2016). Clinical significance of increased cerebellar default-mode network connectivity in resting-state patients with drug-naive somatization disorder. Medicine (Baltimore), 95(28): e4043.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.