palette
پیش بینی تاب آوری بر اساس تنظیم شناختی هیجان و احساس گناه در زنان دچار سرطان پستان

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین نقش تنظیم شناختی هیجان و احساس گناه بر تاب آوری بیماری در زنان دچار سرطان پستان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه بیماران دچار سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر و مرکز پزشکی خاص شرق وابسته به بنیاد امور بیماری های خاص واقع شهر تهران به تعداد 381 بیمار در سال 1396-1395 بود. از این جامعه تعداد 120 زن با روش نمونه ‌گیری در دسترس انتخاب شد ابزارهای پژوهش پرسشنامه تاب آوری کونور-دیویدسون 2003، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی 2001 و مقیاس احساس گناه کوگلر و جونز 1992بود. پرسشنامه‌ مخدوش و داده‌های پرت وجود نداشت و داده‌ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شد. یافته‎ها: نتایج نشان داد که تنظیم هیجان منفی (25/0- =β، 03/0 =P) و احساس گناه (29/0- =β، 02/0 =P) با تاب آوری رابطه منفی و تنظیم هیجان مثبت (44/0 =β، 001/0 =P) با تاب آوری رابطه مثبت دارد. نتیجه‌گیری: از آنجا که تنظیم دو عامل کنترل هیجان و احساس گناه در بیماران دچار سرطان پستان اثر مثبتی در بهداشت روانی آن‌ها دارد و پیش بینی کننده بهبود تاب آوری آن‌ها است؛ از این رو، درمانگران می توانند از مداخلات روان‌شناختی برای تنظیم شناختی هیجان، کاهش احساس گناه و افزایش تاب آوری بیماران دچار سرطان پستان در کنار درمان­های پزشکی سود جویند.

واژگان کلیدی
احساس گناه، تاب آوری، تنظیم هیجان، سرطان پستان

منابع و مآخذ مقاله

انجمن روان‌شناسی آمریکا (1393). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. (ویراست پنجم). ترجمه: یحیی سید محمدی. تهران: نشر روان. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2013).

بشارت، محمدعلی. (1395). پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان: روش اجرا و نمره گذاري. فصلنامه روان‌شناسي تحولي (روان‌شناسان ايراني). 13 (2 پیاپی 50): 223-221. [پیوند]

حبيبي، مجتبي.، سلماني، خديجه.، اماني، اميد.، رافضي، زهره.، و نعمت‌ الله زاده، ساناز سادات. (1395). مقایسه تجارب معنوی و تاب ‌آوری در زنان دچار سرطان پستان تحت پرتودرمانی و همتایان عادی. تحقیقات علوم رفتاری 14(1): 55-50. [پیوند]

حسنی، جعفر. (1389). خصوصيات روان‌سنجی پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان. فصلنامه روان‌شناسی بالینی، 2(3 پیاپی 7): 83-73. [پیوند]

حسین زاده، زهره.، کاکاوند، علیرضا.، و احمدی، عبدالجواد. (1395). نقش واسطه‌ای ذهن آگاهي مادر و تاب آوري خانواده در رابطه‌ بين مشكلات رفتاري كودك داراي اختلال‌های طيف اوتيسم و بهزيستي روان‌شناختی مادر. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، 6(3 پیاپی 23): 178-151. [پیوند]

دلاور، علی. (1386). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.

رحمتی، فاطمه.، و صابر، سوسن. (1396). مقایسه تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری در دانش آموزان معتاد به اینترنت و دانش آموزان عادی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 11(4 پیاپی 44): 596-579. [پیوند]

شريفي باستان، فرنگيس.، يزدي، سيده منور.، و زهرايي، شقايق. (1395). نقش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و عاطفه مثبت و منفي در پيش بيني تاب آوري زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه روان پرستاری، 4(2): 49-38. [پیوند]

شیروانی، هنگامه.، الحانی، فاطمه.، و منتظری، علی. (1396). تأثیر اجراي الگوي توانمندسازی خانواده محور بر مقیاس‌های عملكردي كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني. فصلنامه بیماری‌های پستان، 10(1 پیاپی 36): 72-61. [پیوند]

عشورنژاد، فاطمه. (1395). اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر افزایش تاب آوری و دلمشغولی‌های تحصیلی در دانش آموزان دختر نوجوان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 10(4 پیاپی 40): 521-501. [پیوند]

غباري بناب، باقر. محمودی، معصومه.، امرایی، کورش.، و دوستی، مرضیه. (1394). تعیین ارتباط سبک دلبستگی و افسردگی، اضطراب و استرس با میانجیگري احساس گناه مراقب در مراقبان خویشاوند مبتلایان به آلزایمر: مدل ساختاري. فصلنامه پژوهش‌های کاربردي روان‌شناختی. 6 (1 پیاپی 16): 104-89. [پیوند]

کمالی ایگلی، سمیه.، و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1395). پیش بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمالگرایی در دختران نوجوان دبیرستانی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 10(3 پیاپی 39): 310-291. [پیوند]

محمدخانی، شهرام.، حدادی کوهسار، علی اکبر.، سلیمانی، حمیده.، اعتمادی، امیر.، و سید علی‌نقی، سید احمد. (1396). پیش بینی تاب آوری بر اساس مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجان در افراد دچار عفونت.HIV فصلنامه روان‌شناسی سلامت، 6 (1 پیاپی 21): 115-104. [پیوند]

محمدي، مسعود.، جزايري، عليرضا.، رفيعي، امیر حسن.، جوكار، بهرام.، و پورشهباز، عباس. (1385). بررسي عوامل تاب آور در افراد در معرض خطر سومصرف مواد مخدر. پژوهش‌های نوين روان‌شناختی (روا‌ن‌شناسي دانشگاه تبريز)، 1(3-2): 224-203. [پیوند]

موسوی، مریم.، حاتمی، محمد.، و نوری قاسم‌ آبادی، ربابه. (1396). بررسي تأثیر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميزان خستگي و اضطراب بيماران دچار سرطان پستان «گزارش سه مورد». فصلنامه پژوهش در پزشکی، 41(3): 198-189. [پیوند]

نظیری، قاسم. (1374). نقش احساس گناه در فرایند پردازش اطلاعات بیماران وسواسی اجباری و بررسی ریشههای آن در شیوه فرزند پروری. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته روان‌شناسی بالینی‌. دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان. انستیتو روانپزشکی تهران. دانشگاه علوم پزشکی ایران. [پیوند]

References

Allen, R. C., & Palk, G. (2018). Development of recommendations and guidelines for strengthening resilience in emergency department nurses. Traumatology. Advance online publication. [Link]

Anderson, R. E. (2018). And still WE rise: Parent–child relationships, resilience, and school readiness in low-income urban Black families. Journal of Family Psychology, 32(1): 60-70. [Link]

Baghjari, F., Saadati, H., & Esmaeilinasab, M. (2017). The relationship between cognitive emotion-regulation strategies and resiliency in advanced patients with cancer. International Journal of Cancer Management, 10(10): e7443. Doi: 10.5812/ijcm.7443. [Link]

Baldassar, L. (2015). Guilty feelings and the guilt trip: Emotions and motivation in migration and transnational caregiving. Emotion, Space and Society, 16: 81-89. [Link]

Beiter, R., Nash, R., McCardy, M., Rhoades, D., Linscomb, M., Clarahan, M., & Sammut, S. (2016). The prevalence and correlates of depression, anxiety, and stress in a sample of college students. Journal of Affective Disorders, 173: 90-96. [Link]

Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R. L., Torre, L. A., & Jemal, A. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 68(6): 394-424. [Link]

Brunet, J., O'Loughlin, J. L., Gunnell, K. E., & Sabiston, C. M. (2018). Physical activity and depressive symptoms after breast cancer: Cross-sectional and longitudinal relationships. Health Psychology, 37(1): 14-23. [Link]

Cole, N.N., Nonterah, C.W., Utsey, S.O., Hook, J.N., Hubbard, R.R., Opare-Henaku, A., Fischer, N.L. (2015). Predictor and moderator effects of ego resilience and mindfulness on the relationship between academic stress and psychological well-being in a sample of Ghanaian College Students. Journal of Black Psychology, 41(4): 340-357. [Link]

Connor, K, M; Davidson, J. R. T (2003). Development of a new resilience scale: The connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Journal of Depression and Anxiety, 18: 76- 82. [Link]

Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30(8): 1311-1327. [Link]

Mahood, C.H., Hanus, M. (2017). Role-playing video games and emotion: How transportation into the narrative mediates the relationship between immoral actions and feelings of guilt. Psychology of Popular Media Culture, 6(1): 61-73. [Link]

Marroquín, B. (2011). Interpersonal emotion regulation as a mechanism of social support in depression. Clinical Psychology Review, 31(8): 1276-1290. [Link]

Rodriguez, C.H. M., Tucker, M.C.,& Palmer, K. (2016). Emotion regulation in relation to emerging adults’ mental health and delinquency: A multi-informant approach. Journal of Child and Family Studies, 25(6): 1916-1925. [Link]

Soltaninejad, M. (2018). The relationship of self- differentiation and cognitive emotion regulation with quality of life in women with breast cancer. Iranian Quarterly Journal of Breast Disease, 11(1): 56-66. [Link]

Zhang, C., Gao, R., Tai, J., Li, Y., Chen, S., Chen, L., Cao, X., Wang, L., Jia, M., & Li, F. (2019). The relationship between self-perceived burden and posttraumatic growth among colorectal cancer patients: The mediating effects of resilience. BioMed Research International, Article ID 6840743. https://doi.org/10.1155/2019/6840743. [Link]


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.