palette
اثربخشی شناخت ‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشانه‌های افسردگی، نشخوار فکری و تنظیم هیجان در زنان باردار

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی شناخت ‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشانه‌های افسردگی، نشخوار فکری و تنظیم هیجان زنان باردار بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه گواه، پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 1 ماهه و جامعه آماري 500 نفر از زنان در دوره 1 تا 6 ماهگی بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان قروه در استان کردستان بود. به روش نمونه‌گیری در دسترس ابتدا 263 نفر که ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند؛ فهرست و سپس 30 نفر پس از ارزیابی بالینی، انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش مقیاس افسردگی بک-ویرایش دوم (1996)، پاسخ نشخوار گونه نولن-هوکسما و مورو (1991)، تنظیم هیجان گراس و جان (2003) و برنامه شناخت ‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برگرفته از برنامه سگال، ویلیامز و تیزدیل (2018) و دیمیجان، گودمن، فلدر، گالوپ، براون و بک (2016) بود که در 8 جلسه هفتگی 90 دقیقه­ای اجرا و داده­ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که برنامه ‌درمانی بر نشانه‌های افسردگی (06/55 =F، 001/0 =P)، نشخوار فکری (88/25 =F، 001/0 =P) و زیر مقیاس‌های تنظیم هیجان شامل بازاریابی شناختی (27/9 =F، 02/0 =P) و فرونشانی (69/4 =F، 036/0 =P) اثر داشته و دستاوردهای درمانی در مرحله پیگیری پایدار مانده است. نتیجه‌گیری: می­توان از این روش ­درمانی که کم‌هزینه و کارآمد است، برای درمان اختلال­های هیجانی و بهبود وضعیت روان­شناختی زنان باردار استفاده کرد.

واژگان کلیدی
افسردگی، تنظیم هیجان، ذهن آگاهی، زنان باردار، شناخت ‌درمانی، نشخوار فکری

منابع و مآخذ مقاله

منابع

اسدی نوقابی، احمدعلی.، و ذوالفقاری، میترا. (1390). پرستاری بهداشت مادران و نوزادان. تهران: نشر و تبلیغ بشری.

بختیاری، آزاده.، و عابدی، احمد. (1391). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر الگوی فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی پس از زایمان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6(2 پیاپی 22): 24-9.

بشارت، محمدعلی. (1383). بررسی مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس افسردگی بک. گزارش پژوهشی: دانشگاه تهران.

بهشتی، نگار.، زمستانی، مهدی.، و رضاعی، فرزین. (1397). مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری معطوف بر عدم تحمل ابهام و درمان دارویی بر مؤلفه‌های نگرانی، عدم تحمل ابهام و اجتناب شناختی در مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسي باليني ايران، ۲۴(۳): 255-240.

زمستانی، مهدی.، یوسفی، ناصر.، و کشاورزی، سارا. (1394). اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی همراه با آموزش خانواده بر مؤلفه‌های مرتبط با خودکشی در دختران اقدام کننده به خودکشی. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده، 5(3): 120-107.

فتی، لادن.، بیرشک، بهروز.، عاطف وحید، محمد کاظم.، و دابسون، کیت استفان. (1384). ساختارهای معنا گذاری/ طرحواره‌ها و پردازش شناختی اطلاعات هیجانی: مقایسه دو چارچوب مفهومی. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 11(3): 326-312.

قاسم پور، عبدالله.، ایل بیگی، رضا.، و حسن زاده، شهناز. (1391). خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان در یک نمونه ایرانی. ششمین همایش بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

قضایی، مریم.، داودی، ایران.، نیسی، عبدالکاظم.، مهرابی زاده هنرمند، مهناز.، و بساک نژاد، سودابه. (1397). اثربخشی درمان شناختی رفتاری و آموزش روانی بر ترس از زایمان طبیعی و متغیرهای مرتبط با آن. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 12(1 پیاپی 45): 125-103.

کاویانی، حسین.، و موسوی، اشرف السادات. (1387). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 66(2): 140-136.

لطفی نیا، علی. (1386). مقایسه روش حل مساله در دانشجویان افسرده همراه با نشخوار فکری و حواس‌پرتی. رساله دکترای تخصصی. رشته روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. انستیتو روان‌پزشکی تهران.

محمدپور، سمانه.، تاجیک زاده، فخری.، و محمدی، نورالله. (1395). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم افسردگی، نشخوار ذهنی و نگرش‌های ناکارامد زنان باردار مبتلا به افسردگی. مجله روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 16(1): 198-187.

محمدی شیر محله، فاطمه.، جمهری، فرهاد.، کراسکیان، آدیس.، و ملیحی الذاکرینی، سعید. (1395). اثربخشی ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و قندخون بیماران دیابتی با نوع شخصیت بازدارنده. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 10 (2 پیاپی 38): 156-139.

هومن، حیدرعلی. (1395). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

References

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(2): 217-237.

Arch, J. J., Dimidjian, S., & Chessick, C. (2012). Are exposure-based cognitive behavioral therapies safeduring pregnancy? Archives of Women's Mental Health, 15(6): 445-457.

Balzarotti, S., John, O. P., & Gross, J. J. (2010). An Italian adaptation of the emotion regulation questionnaire. European Journal of Psychological Assessment. 26(1): 61–67.

Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Beck depression inventory-II. San Antonio, 78(2): 490-498.

Biebel, K., & Alikhan, S. (2016). Paternal postpartum depression. Journal of Parent and Family Mental Health, 1(1): 1-5.

Britton, W. B., Shahar, B., Szepsenwol, O., & Jacobs, W. J. (2012). Mindfulness-based cognitive therapy improves emotional reactivity to social stress: results from a randomized controlled trial. Behavior Therapy, 43(2): 365-380.

Cisler, J. M., & Olatunji, B. O. (2012). Emotion regulation and anxiety disorders. Current Psychiatry Reports, 14(3): 182-187.

Creswell, J. D. (2017). Mindfulness interventions. Annual Review of Psychology, 68(1): 491-516.

Davies, H., Swan, N., Schmidt, U., & Tchanturia, K. (2012). An experimental investigation of verbal expression of emotion in anorexia and bulimia nervosa. European Eating Disorders Review, 20(6): 476-483.

Dhillon, A., Sparkes, E., & Duarte, R. V. (2017). Mindfulness-based interventions during pregnancy: A systematic review and meta-analysis. Mindfulness, 3(1): 1-17.

Dimidjian, S., Goodman, S. H., Felder, J. N., Gallop, R., Brown, A. P., & Beck, A. (2016). Staying well during pregnancy and the postpartum: A pilot randomized trial of mindfulness-based cognitive therapy for the prevention of depressive relapse/recurrence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 84(2): 134-145.

Dunn, C., Hanieh, E., Roberts, R., & Powrie, R. (2012). Mindful pregnancy and childbirth: Effects of a mindfulness-based intervention on women’s psychological distress and well-being in the perinatal period. Archives of Women's Mental Health, 15(2): 139-143.

Ehring, T., Tuschen-Caffier, B., Schnülle, J., Fischer, S., & Gross, J. J. (2010). Emotion regulation and vulnerability to depression: Spontaneous versus instructed use of emotion suppression and reappraisal. Emotion, 10(4): 563-571.

Fortinash, K. M., & Worret, P. A. H. (2014). Psychiatric mental health nursing. E-Book: Elsevier Health Sciences.

Fowler, J. C., Madan, A., Allen, J. G., Oldham, J. M., & Frueh, B. C. (2019). Differentiating bipolar disorder from borderline personality disorder: Diagnostic accuracy of the difficulty in emotion regulation scale and personality inventory for DSM-5. Journal of Affective Disorders, 62(1): 856-860.

Goodman, J. H., Guarino, A., Chenausky, K., Klein, L., Prager, J., Petersen, R., Freeman, M. (2014). CALM Pregnancy: results of a pilot study of mindfulness-based cognitivetherapy for perinatal anxiety. Archives of women's mental health, 17(5), 373-387.

Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. Psychological Inquiry, 26(1), 1-26.

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and social psychology, 85(2), 348-362.

Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of consulting and clinical psychology, 78(2), 169-183.

Kendall-Tackett, K. (2010). Four research findings that will change what we think about perinatal depression. The Journal of perinatal education, 19(4), 7-19.

Kring, A. M., & Sloan, D. M. (2009). Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment: Guilford Press.

Kuyken, W., Hayes, R., Barrett, B., Byng, R., Dalgleish, T., Kessler, D., & Cardy, J. (2015). Effectiveness and cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared with maintenance antidepressant treatment in the prevention of depressive relapse or recurrence (PREVENT): a randomised controlled trial. The Lancet, 386(9988), 63-73.

Ladan F, B. B., Atefvahid K, Dabson S,. (2003). Mnagzary structures schemas, emotional states and cognitive processing of emotional information: Comparison of the conceptual framework. Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11(3), 312-326.

Luminet, O. (2004). Assessment and measurement of rumination. In C. Papageorgiou and A. Wells (Eds.), Rumination: Nature, theory, and treatment of negative thinking in depression. (pp. 187-215). Chichester: Wiley.

Marchand, W. (2012). Depression and Bipolar Disorder: YourGuide to Recovery: Bull Publishing Company.

Martín-Asuero, A., & García-Banda, G. (2010). The mindfulness-based stress reduction program (MBSR) reduces stress-related psychological distress in healthcare professionals. The Spanish Journal of Psychology, (2)13, 897-905.

Metcalf, C. A., Gold, A. K., Davis, B. J., Sylvia, L. G., & Battle, C. L. (2019). Mindfulness as an Intervention for Depression. Psychiatric Annals, 49(1), 16-20.

Miklowitz, D. J., Semple, R. J., Hauser, M., Elkun, D., Weintraub, M. J., & Dimidjian, S. (2015). Mindfulness-based cognitive therapy for perinatal women with depression or bipolar spectrum disorder. Cognitive Therapy and Research, 39(5), 590-600.

Munk‐Olsen, T., Gasse, C., & Laursen, T. (2012). Prevalence of antidepressant use and contacts with psychiatrists and psychologists in pregnant and postpartum women. Acta Psychiatrica Scandinavica, 125(4): 318-324.

Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991). A prospective study of depression and posttraumatic stress symptoms after a natural disaster: The 1989 Loma Prieta Earthquake. Journal of Personality and Social Psychology, 61(1): 115-123.

Papageorgiou, C., & Wells, A. (2004). Depressive rumination: Nature, theory and treatment. Chichester: Wiley.

Piet, J., & Hougaard, E. (2011). The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 31(6): 1032-1040.

Saxena, P., Dubey, A., & Pandey, R. (2011). Role of emotion regulation difficulties in predicting mental health and well-being. SIS Journal of Projective Psychology & Mental Health, 18(2): 23-31.

Segal, Z., Williams, M., & Teasdale, J. (2018). Mindfulness-based cognitive therapy for depression. Guilford Publications.

Teasdale, J., Segal, Z., Williams, J., Ridgeway, V., & Soulsby, J. M., & Lau, MA (2000). Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(4): 615-623.

Varcarolis, E. M. (2016). Essentials of psychiatric mental health nursing. E-Book: A communication approach to evidence-based care: Elsevier health sciences.

Vieten, C., & Astin, J. (2008). Effects of a mindfulness-based intervention during pregnancy on prenatal stress and mood: Results of a pilot study. Archives of Women's Mental Health, 11(1): 67-74.

Vliegen, N., Casalin, S., & Luyten, P. (2014). The course of postpartum depression: a review of longitudinal studies. Harvard Review of Psychiatry, 22(1): 1-22.

Wardrop, A. A., & Popadiuk, N. E. (2013). Women's experiences with postpartum anxiety: Expectations, relationships, and sociocultural influences. The Qualitative Report, 18(3): 1-24.

Zemestani, M., & Ottaviani, C. (2016). Effectiveness of mindfulness-based relapse prevention for co-occurring substance use and depression disorders. Mindfulness, 7(6): 1347-1355.

Zemestani, M., Davoodi, I., Mehrabizadeh Honarmand, M., Zargar, Y., & Ottaviani, C. (2015). Comparative effects of group metacognitive therapy versus behavioral activation in moderately depressed students. Journal of Mental Health, 12(1):1-7.

***


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.