palette
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه هویت اخلاقی بلک و رینولدز

چکیده
هدف: هدف پژوهش تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه هویت اخلاقی بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 10183 نفر بود. بر اساس جدول کرجسی-مورگان 1970، تعداد 381 نفر برای تحلیل عاملی اکتشافی و 384 نفر برای تحلیل عاملی تأییدی و پایایی مقیاس و در مجموع 765 نفر به روش نمونه ‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به شکل زیر انتخاب شد. از میان 12 دانشکده به صورت تصادفی 4 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، شیمی، علوم اقتصادی و اداری، علوم پایه و از میان گروه‌های آموزشی هر دانشکده 2 کلاس کارشناسی، 1 کلاس کارشناسی ارشد و 1 کلاس دکتری انتخاب و پرسشنامه هویت اخلاقی بلک و رینولدز (2016) توسط 726 نفر تکمیل و پس از حذف 61 پرسشنامه ناقص و نقاط پرت، پرسشنامه 665 نفر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه هویت اخلاقی دارای دو عامل خود اخلاقی و تمامیت اخلاقی است و این ساختار توسط تحلیل عاملی تأییدی نیز تأیید شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از همبستگی متوسط میان بُعدها (30/0 =r، 0001/0 =P) و همبستگی بسیار قوی بُعد خود اخلاقی (74/0 =r، 0001/0 =P) و تمامیت اخلاقی (86/0 =r، 0001/0 =P) با نمره کل بود. همچنین آلفای کرونباخ برای عامل‌ها و نمره کل از 80/0 تا 85/0 متغیر بود. نتیجه‌گیری: پرسشنامه هویت اخلاقی برای سن 18 سال و بالاتر مناسب و از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و می‌توان از آن برای تعیین هویت اخلاقی دانشجویان و اقشار دیگر در راستای شناسایی عامل‌های خود اخلاقی و تمامیت اخلاقی استفاده کرد.
واژگان کلیدی
روایی، پایایی، ساختار عاملی، ویژگی‌های روان‌سنجی، هویت اخلاقی

منابع و مآخذ مقاله

امیری، سهراب. (1397). نقش هویت اخلاقی و شناخت اخلاقی در قضاوت‌های اخلاقی شخصی و غیرشخصی سودگرایانه نوجوانان با تأکید بر جنسیت. دو فصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 4(2): 106-95.] پیوند[

حشمتی، رسول. (1393). ساختار عاملی نسخه کوتاه مقیاس بین المللی عاطفه مثبت و منفی در بیماران عروق کرونری. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 5(2): 56-41. ]پیوند[

صمدی فرد، حمید رضا.، و نریمانی، محمد. (1397). رابطه هویت اخلاقی، بهزیستی معنوی و جهت‌گیری مذهبی با سازگاری شغلی در پرستاران. مجله علمی پژوهان، 17(1): 8-1. ]پیوند[

قاسمی، وحید. (1392). مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics. تهران: انتشارات جامعه شناسان.

کدیور، پروین. (1393). روان‌شناسی تربیتی. ویرایش دوم. تهران: سمت.

مجد آبادی، زهره. (1396). ساختار عاملی و همسانی درونی یک مقیاس هویت اخلاقی. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 14(2): 153-147. ]پیوند[

میزر، لاورنس.، گامست، گلن.، و گارینو، جی. (1395). پژوهش چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر). ترجمه حسن پاشا شریفی، ولی الله فرزاد، سیمین دخت رضائی، حمیدرضا حسن آبادی، بلال ایزانلو و مجتبی حبیبی. تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2006).

نجاتی، وحید. (1392 الف). پرسشنامه نشانگان گستره اُتیسم: طراحی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 7(4): 104-91. ]پیوند[

نجاتی، وحید. (1392 ب). تصمیم‌گیری پرخطر در موقعیت‌های اجتماعی: طراحی و آزمون ضمنی و معرفی ویژگی‌های روان‌سنجی آن. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 7(1): 114-101. ]پیوند[

هاشمی، سهیلا.، اکبری، عباس.، عباسی اصل، رویا.، و اردشیری آلاشتی، رؤیا. (1397). ساختار عاملی و کفایت روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس تاب‌آوری. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 13(3): 272-251. ]پیوند[

References

Abbasi-Asl, R., Hashemi, S., Kenari, M. K., & Baezzat, F. (2019). Role of female students’ self-regulation in predicting moral identity: A structural equation modeling study. Women Health, 6(2): e91866. [Link]

Aquino, K., & Reed, A. (2002). The self-importance of moral identity. Journal of Personality and Social Psychology, 83(6): 1423-1440. [Link]

Aquino, K., Freeman, D., Reed, A., II, Lim, V. K. G., & Felps, W. (2009). Testing a social cognitive model of moral behavior: The interactive influence of situations and moral identity centrality. Journal of Personality and Social Psychology, 97: 123–141. [Link]

Aquino, K., McFerran, B., & Laven, M. (2011). Moral identity and the experience of moral elevation in response to acts of uncommon goodness. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4): 703. [Link]

Black, J. E., & Reynolds, W. M. (2016). Development, reliability, and validity of the Moral Identity Questionnaire. Personality and Individual Differences, 97: 120-129. [Link]

Bock, T., & Samuelson, P. L. (2014). Educating for moral identity: An analysis of three moral identity constructs with implications for moral education. Journal of Research in Character Education, 10(2): 155-159. [Link]

Chambers, D. W. (2011). Developing a self-scoring comprehensive instrument to measure Rest’s four-component model of moral behavior: The moral skills inventory. Journal of Dental Education, 75(1): 23-35. [Link]

Dehlin, J. P., Galliher, R. V., Bradshaw, W. S., & Crowell, K. A. (2015). Navigating sexual and religious identity conflict: A Mormon perspective. Identity: An International Journal of Theory and Research, 15(1): 1-22. [Link]

Frimer, J. A., & Walker, L. J. (2009). Reconciling the self and morality: An empirical model of moral centrality development. Developmental Psychology, 45: 1669–1681. [Link]

Giessner, S. R., Van Quaquebeke, N., van Gils, S., van Knippenberg, D., & Kollée, J. A. (2015). In the moral eye of the beholder: the interactive effects of leader and follower moral identity on perceptions of ethical leadership and LMX quality. Frontiers in Psychology, 6: 1-22. [Link]

Greer, J. L., Searby, L. J., & Thoma, S. J. (2015). Arrested development? Comparing educational leadership students with national norms on moral reasoning. Educational Administration Quarterly, 51(4): 511-542. [Link]

Hardy, S. A., & Carlo, G. (2011a). Moral identity. In Handbook of identity theory and research. Ed. S.J. Schwartz et al. 495-513. New York, USA: Springer.

Hardy, S. A., & Carlo, G. (2011b). Moral identity: What is it, how does it develop, and is it linked to moral action? Child Development Perspectives, 5(3): 212-218. [Link]

Hardy, S. A., Bean, D. S., & Olsen, J. A. (2015). Moral identity and adolescent prosocial and antisocial behaviors: Interactions with moral disengagement and self-regulation. Journal of Youth and Adolescence, 44(8): 1542-1554. [Link]

Hardy, S. A., Bhattacharjee, A., Reed II, A., & Aquino, K. (2010). Moral identity and psychological distance: The case of adolescent parental socialization. Journal of Adolescence, 33(1): 111-123. [Link]

Jimenez, J. A., Nawrocki, L., Hill, P. L., & Lapsley, D. K. (2008). Assessing moral identity: Development and validation of a moral identity Q-Sort. In Meeting of the Midwestern Psychological Association. Chicago, University of Notre Dame, Indiana.

Jordan, J., Leliveld, M. C., & Tenbrunsel, A. E. (2015). The moral self-image scale: measuring and understanding the malleability of the moral self. Frontiers in Psychology, 6: 1878. [Link]

Miller, M.L., & Schlenker, B.R. (2011). Integrity and identity: Moral identity differences and preferred interpersonal reactions. European Journal of Personality, 25: 2-15. [Link]

Mohatlane, E. J. (2014). Back-translation as a quality control mechanism in Sesotho translation. Journal of Social Sciences, 41(2): 167-175. [Link]

Monin, B., & Jordan, A. H. (2009). The dynamic moral self: A social psychological perspective. In Personality, identity, and character: Explorations in moral psychology. Ed. D. Narvaez & D. Lapsley. 341–354. New York, USA: Cambridge University Press.

Narvaez, D., & Lapsley, D. (2013). Becoming a moral person–Moral development and moral character education as a result of social interactions. In empirically informed ethics: Morality between facts and norms Library of Ethics and Applied Philosophy. Ed. M. Christen, J. Fischer, M. Huppenbauer, C. Tanner, and C. van Schaik, 227–238. Berlin, Germany: Springer.

Sanders, S., Wisse, B., Van Yperen, N. W., & Rus, D. (2016). On ethically solvent leaders: The roles of pride and moral identity in predicting leader ethical behavior. Journal of Business Ethics, 15(3): 1-15. [Link]

Segura, M. A., Gallardo-Pujol, D., & Feixas, G. (2018). Moral Identity Questionnaire Adaptation and Psychometric Properties in Spanish Population. Available at [Link]

Tanner, C., & Christen, M. (2013). Moral intelligence–A framework for understanding moral competences. In empirically informed ethics: Morality between facts and norms Library of Ethics and Applied Philosophy. Ed. M. Christen, J. Fischer, M. Huppenbauer, C. Tanner, and C. van Schaik, 119–136. Berlin, Germany: Springer.

Thoma, S. J. (2014). Measuring moral thinking from a neo-Kohlbergian perspective. School Field, 12(3): 347-365. [Link]


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.