palette
طرحواره هاي ذهني: توجيه گر بدفهمي هاي رياضي دانش آموزان

چکیده
هدف از اين مقاله، ارائة بخشي از يافته هاي پژوهشي در مورد بررسي و ريشه يابي علل وقوع بدفهمي ها و اشتباهات مفهومي دانش آموزان در درس رياضي است كه در آن از ابزار شناختي طرحواره ها براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. لذا، در تبيين مباني نظري پژوهش، ابتدا چيستي طرحواره ها و نقش آن ها در يادگيري رياضي مورد بررسي قرار گرفته است و سپس به اختصار، مروري بر بدفهمي هاي رياضي ميشود. در ادامه، ضمن اشاره به مواردي از يافته هاي پژوهشي مربوط به نقش طرحواره ها در ايجاد بدفهمي هاي رياضي و بيان چگونگي انجام پژوهش، دو مورد ديگر از چگونگي نقش طرحواره ها در ايجاد بدفهمي هاي رياضي دانش آموزان كه از نتايج اين پژوهش اند، معرفي مي گردند.
واژگان کلیدی
طرحواره، بدفهمي هاي رياضي، طرحواره ذهني، ابزارشناختي

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.