palette
اثر شيوه هاي درماني نوروسايكولوژيك در كارامدي خواندن دانش آموزان با نارساخواني تحولي نوع ادراكي
فرشته باعزت

چکیده
در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسايكولوژيك در كارامدي خواندن دانش آموزان با نارساخواني تحولي نوع ادراكي با روش تجربي بررسي شده است . به منظور انجام اين پژوهش، 83 نفر از دانش آموزان مشكوك به نارساخواني از ميان جامعه دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرتهران از پايه هاي سوم، چهارم و پنجم، به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب وسپس از ميان آنها 30 دانش آموز پس ازاجراي آزمون هاي تشخيصي (ازجمله آزمون هوشي وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک) به صورت هدفمند برگزیده شدند. هدفمند سپس، آزمودني هاي نارساخوان بر مبناي مقياس طبقه بندي بيكر، در دو گروه آزمايشي و گواه نوع ادراكي (تعداد هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفي جايگزين شدند. پس از اجراي پيش آزمون درهردوگروه ، گروه آزمايشي به مدت 20 جلسه، تحت درمان شيوه هاي نوروسایکولوژیک (HSS) قرار گرفت. اما گروه گواه، هیچگونه درمانی را دریافت نکرد.
پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون (بلافاصله پس از اتمام درمان) و آزمون پیگیری (پس از گذشت 4 ماه) به اجرا درآمد. در پایان داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته، تحلیل واریانش اندازه گیری مکرر و آزمون t وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. يافته هاي پژوهشي حاكي از آن بود كه اولاً مداخله هاي نوروسايكولوژيك بر مبناي مدل تعادل خواندن بيكر سبب افزايش ميزان سرعت و درك خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخواني تحولي نوع ادراكي گرديد . ثانياً، كاربرد اين شيوه هاي درماني موجب پايداري اثرات درمان (پس از گذشت 4 ماه ) در اين گروه از كودكان شد . بر مبناي نتايج اين پژوهش مي توان به متخصصان اختلال هاي يادگيري پيشنهاد نمود كه با استفاده از اين روش ها در جهت بهبود عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان بكوشند.
واژگان کلیدی
شيوه هاي درماني نوروسايكولوژيك، كارامدي خواندن، نارساخواني تحولي.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.