palette
اثر مداخله های نوروسایکولوزی در کارآمدی خواندن و نوشتن دانش آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی نوع زبان شناختی

چکیده
هدف اين پژوهش تاثیر مداخله های نوروسايکولوژی در کارآمدی خواندن و نوشتن دانش آموزان نارساخوان تحولی نوع زبان شناختی بود. روش پژوهش شيوه تک آزمودنی بود و 4 نفر از دانش آموزان نارسا خوان نوع زبان شناختی که در پايه های سوم و چهارم دبستان مشغول به تحصيل بودند. به طور تصادفی از ميان مدارس ابتدایی پايه های سوم و چهارم منطقه سه شهر تهران انتخاب شدند. ابتدا به منظور تعيطن بهره هوشی،آزمون هوشی و کسلر کودکان به صورت انفرادی و سپس به منظور تشخيص و تعيطن سطح توانایی خواندن و نوشات آنان،آزمون های اختلال خواندن و نوشتن اجرا شد. سپس چهار آزمودنی نارسا خوان به صورت تصادفی،دو نفر در گروه آزمايشی و دو نفر در گروه گواه قرار داده شدند. آزمودنی های آزمايش در طی 20 جلسه تحت مداخله با روش های درمانی نوروسايکولوژی قرار گرفتند آزمودنی های گواه مداخله ای دريافت نکردند.پس از پايان مداخلات،از آزمودنی های دو گروه آزمايشی و گواه،پس آزمون و آزمون پيگيری به عمل آمد. یافته ها نشان داد که اولا مداخله های نوروسايکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر موجب افزايش ميزان دقت و درک خواندن آزمودنی های گروه آزمايشی نسبت به آزمودنی های گروه گواه شده و ميزان سرعت خواندن و تعداد خطاهای املایی آنان نيز کاهش یافته است. ثانيا،کاربرد اين شيوه های درمانی موجب پايداری اثرات درمان(پس از گذشت 4ماه) در اين گروه از کودکان شده است. نتيجه گيری: استفاده از بسته آموزشی نوروسايکولوژی ( HAS) می تواند ميزان کارآمدی خواندن و نوشتن دانش آموزان نارساخوان ئتحولی نوع زبان شناختی را افزايش دهد. بر مبنای نتايج اين پژوهش می توان به متخصصان اختلال های یادگيری و روان شناسان پيشنهاد نمود که با استفاده از اين روش ها در جهت بهبود عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان نارساخوان نوع زبان شناختی بکوشند.
واژگان کلیدی
دانش آموزان ابتدایی،نوروسايکولوژی،خواندن،نوشتن،نارساخوانی تحولی،زبان شناختی

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.