palette
نقش میانجیگر وجدان در خودکارامدی، تاب آوری و مدیریت درد با ادراک درد در افراد دچار درد مزمن

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین نقش میانجیگر وجدانگرایی در خودکارامدی، تاب آوری و مدیریت درد با ادراک درد مزمن بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری تمام افراد دچار درد مزمن مراکز درمانی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان‌های شهدای تجریش، لقمان حکیم، مدرس و دانشگاه علوم پزشکی تهران، کلینیک 16 آذر و کلینیک درد و استرس رویان در پاییز و زمستان سال 1397 به تعداد 2141 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با احتمال ریزش تعداد 410 نفر تعیین و به روش در دسترس انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های پنج عامل بزرگ شخصیت کاستا و مک کرا (1998)، خودکارامدی درد نیکولاس 1989، راهبردهای مدیریت درد روزنشتایل و کیف (1983)، آزمون تاب آوری کانر و دیویسون (2003) و ادراک درد مزمن کرنز، تورک، رودی (1985)، جمع آوری و بعد از حذف 70 پرسشنامه مخدوش، داده‌های 340 بیمار دچار درد مزمن با استفاده از معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی در نرم ‌افزار اسمارت پلاس تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که خودکارامدی با باوجدان بودن (269/0 =β، 0001/0 =P) و با ادراک درد (159/0 =β، 0001/0 =P)، مدیریت درد با باوجدان بودن (130/0 =β، 043/0 =P) و با ادراک درد (311/0 =β، 0001/0 =P)، تاب آوری با باوجدان بودن (39/0 =β، 0001/0 =P) و با ادراک درد (316/0 =β، 0001/0 =P) و باوجدان بودن با ادراک درد (278/0 =β، 0001/0 =P) رابطه دارند و باوجدان بودن نقش میانجی را در خودکارامدی درد، مدیریت درد، تاب آوری با ادراک درد ایفا می­کند. نتیجه‌گیری: در کنار درمان­های پزشکی، رواندرمانگران می‌توانند که ادراک درد مزمن را با استفاده از عوامل وجدانگرایی، خودکارامدی، مدیریت درد و تاب آوری تغییر دهند. 

واژگان کلیدی
تاب آوری، خودکارامدی، درد مزمن، مدیریت درد، وجدان

منابع و مآخذ مقاله

منابع

اصغری مقدم، محمدعلی. (1389). هزینه‌های بیماری درد مزمن. دهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن اردیبهشت ماه. [پیوند]

اصغری مقدم، محمدعلی. (1390). درد و سنجش آن. تهران: انتشارات رشد. 212-219. [پیوند]

اصغری مقدم، محمدعلی.، رحمتی، نرجس.، و شعیری، محمدرضا. (1391). نقش واسطهای خودکارامدی درد و ترس از حرکت در تبیین رابطه بین درد مزمن و ناتوانی. مطالعات روان‌شناسی بالینی، 2(2): 168-141. [پیوند]

اصغری مقدم، محمدعلی.، گلک، ناصر. (1384). نقش راهبردهای مقابله با درد مزمن. دانشور رفتار،10(3)، 22-1. [پیوند]

اصغری مقدم، محمدعلی.، محرابیان، نرگس.، پاک‌نژاد، محسن.، و ساعد، فؤاد. (1389). خصوصیات روانسنجی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران درد مزمن. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 40(1):42-13. [پیوند]

اکبری، مهرداد.، علی پور، احمد.، زارع، حسین.، و شیخی، عبدالکریم. (1393). اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و میزان درد در بیماران دچار سرطان پستان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 8(1): 28-7. [پیوند]

بشارت، محمدعلی.، کوچی، صدیقه.، دهقانی، محسن.، فراهانی، حجت اله.، و مؤمن زاده، سیروس. (1391). بررسی نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی بر رابطه بین ناگویی هیجانی و شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن. دانشور رفتار، 19(7): 113-103. [پیوند]

خباز، محمود.، بهجتی، زهرا.، و ناصری، محمد. (1390). رابطه حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله با تاب آوری در پسران نوجوان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 5(4): 123-108. [پیوند]

داوودی، ایران.، زرگر، یدالله.، مظفری پورسی سخت، الهام.، نرگسی، فریده.، و مولا، کریم. (1391). رابطه فاجعه سازی درد، اضطراب درد، روان رنجورخویی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با ناتوانی عملکردی در بیماران روماتیسمی. روان‌شناسی سلامت، 1(1): 47-59. [پیوند]

سامانی، سیامک.، جوکار، بهرام.، و صحراگرد، نرگس. (1386). تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، ۱۳ (۳): 295-290. [پیوند]

گروسی فرشی، میر تقی.، مهریار، امیر هوشنگ.، و قاضی طباطبایی، سید محمود. (1380). کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو و بررسی تحلیل ویژگی‌ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایران. مجله علوم انسانی الزهرا، 11(3): 198-173. [پیوند]

محسنین، شهریار.، و اسفیدانی، محمدرحیم. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart – PLS (آموزشی و کاربردی). تهران: کتاب مهربان. [پیوند]

محمد زاده، فاطمه.، فقیه زاده، سقراط.، باغستانی، احمدرضا.، اسدی لاری، محسن.، واعظ مهدوی، جلیل.، خردمند عرب، محمدرضا.، نوربالا، احمد علی.، گلمکانی، محمد مهدی.، حائری مهریزی، علی اصغر.، و کردی، رامین. (1392). اپیدمیولوژی درد مزمن در شهر تهران و برآورد کوچک ناحیه‌ای شیوع آن در محله‌های تهران، با استفاده از رویکرد بیزی. اپیدمیولوژی ایران، 9(3): 13-3. [پیوند]

میر زمانی، سید محمود.، صفری، اکبر.، حلی ساز، محمد تقی.، و سدیدی، احمد. (1386). ارزیابی اعتبار پرسشنامه چند بعدی درد وست هاون-ییل در بین بیماران مبتلا به درد مزمن. مجله دانش علوم پزشکی قم. 1(3): 25-13. [پیوند]

References

Anno, K., Shibata, M., Ninomiya, T., Lwaki, R., Kawta, H., & Sawamoto, R. (2015). Paternal and maternal bonding styles in childhood are associated with the prevalence of chronic pain in a general adult population: the hisayama study. BMC. Psychitry. 31(15): 181. [Link]

Asghari, A., & Nicholas, M.K. (2001). Pain self-efficacy beliefs and pain behavior. A prospective study. Pain. 94: 85-100. [Link]

Bleidorn, W., (2012). Hitting the road to adulthood: Short-term personality development during a major life transition. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(12): 1594–1608. [Link]

Boersma, K., Carstens-Söderstrand, J., & Linton, S. J. (2014). From acute pain to chronic disability: Psychosocial processes in the development of chronic musculoskeletal pain and disability. Handbooks in Health, Work, and Disability. Springer Science+Business Media New York. 205-217. [Link]

Cabak, A., Dąbrowska-Zimakowska, A., Truszczyńska, A., Rogala, P., Laprus, K., & Tomaszewski, W. (2015). Strategies for coping with chronic lower back pain in patients with long physiotherapy wait time. Medical Science Monitor . International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 21: 3913–3920. [Link]

Campbell, P., Jordan, KP. & Dunn KM. (2012). The role of relationship quality and perceived partner responses with pain and disability in those with back pain. Pain Med., 13(2): 204–14. [Link]

Chan, C., & Peng, P., (2011). Failed back surgery syndrome. Pain Med. 12: 577–606. [Link]

Connor, K, & Davidson, j. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and anxiety. 18: 76-82. [Link]

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Four ways five factors are basic. Personality and Individual Differences, 13(6): 653–665. [Link]

Flor, H. & Turk, D. C. (2011). Chronic pain: An integrated biobehavioral approach. IASP Press, SEATTLE. [Link]

Galvez-Sánchez, C.M., Reyes Del Paso, G.A., & Duschek, S. (2018). Cognitive impairments in fibromyalgia syndrome: Associations with positive and negative affect, alexithymia, pain catastrophizing and self-esteem. Frontiers in Psychology, 22(9): 377. [Link]

Garland, E.L., Howard, M.O., Zubieta, J.-K., & Froeliger, B. (2017). Restructuring hedonicdysregulation in chronic pain and prescription opioid misuse: Effects ofMindfulness-Oriented Recovery Enhancement on responsiveness to drug cuesand natural rewards. Psychotherapy and Psychosomatics, 86(2): 111–112. [Link]

Gordon, D. B., Loeser, J. D., Tauben, D., Rue, T., Stogicza, A., & Doorenbos, A. (2014). Development of the know pain-12 pain management knowledge survey. The Clinical Journal of Pain, 30(6): 521–527. [Link]

Green, J.A. O'Connor, D.B. Gartland, N., & Roberts, B.W. (2016). The chernyshenko conscientiousness scales: A new facet measure of conscientiousness. Assessment, 23(3): 374-385. [Link]

Hayes, K., & Gordon, D.B. (2015). Delivering quality pain.manaement: The challenge for nurses. AORN Journal, 101(3): 327-37. [Link]

Hazinski, M. F. (2013). Nursing Care of the Critically Ill Child 3rd Edition. Elsevier Mosby. [Link]

Hill, P.L., & Allemand, M., (2012). Explaining the link between conscientiousness and forgiveness. Journal of Research in Personality, 46: 497–503. [Link]

Jackson, J.J., Wood, D., Bogg, T., Walton, K.E., Harms, P.D., & Roberts, B.W., (2010). What do conscientious people do? Development and validation of the behavioral indicators of conscientiousness (BIC). Journal of Research in Personality, 44(4): 501–511. [Link]

Kerns, R.D., Turk, D.C., Rudy, T.E. (1985). The west haven-yale multidimensional pain inventory (WHYMPI). Pain. 23: 345-356. [Link]

Kessel, G. V. (2013). The ability of older people to overcome adversity: A review of the resilience concept. Geriatric Nursing, 34(2): 122-127. [Link]

Koenig, A., Kupper, A., Skidmore, J., & Murph, K. (2015). Pain self-efficacy mediates the relationship between depressive symptoms and pain severityy clin. Pain, 31(2): 137-144. [Link]

Littlefield, A.K., Sher, K.J., & Wood, P.K., (2010). A personality-based description of maturing out of alcohol problems: Extension with a five-factor model and robustness to modeling challenges. Addictive Behaviors 35: 948–954. [Link]

Mann, E. G., Lefort, S., & Vandenkerkhof, E.G. (2013) Self-management interventions for chronic pain. Pain Manag, 3(3): 211–220. [Link]

Mealer, M., Jones, J., Newman, J., & McFann, K. K. (2012).The presence of resilience is associated with a healthier psychological profile in intensive care unit (ICU) nurses: Results of a national survey. International Journal of Nursing Studies, 49(3): 292-299. [Link]

Merskey, H. (2012) IASP task force on taxonomy. Pain terms: A current list with definitions and notes on usage. [Link]

Mike, A., Harris, K., Brent, R., & Jackson, J. (2015). Conscientiousness. Journal of Research in Personality, 52: 68–77. [Link]

Mike, A., Jackson, J.J., & Oltmanns, T.F. (2014). The conscientious retiree: The relationship between conscientiousness, retirement, and volunteering. Journal of Research in Personality, 52: 68–77. [Link]

Mirdrikvand, F., Shirazi, A., & Sepahvandi, MA. (2017). The structural model of relationships between pain vulnerability, catastrophizing, fear and pain adjustment in patients with chronic musculoskeletal pain. Journal of Isfahan Medical School, 34(413): 1595-606. [Link]

Ong, A. D., Zautra, A. J., & Reid, M. C. (2015). Chronic pain and the adaptive significance of positive emotions. American Psychologist, 70(3): 283-284. [Link]

Rosenstile, A.K., & Keef, F.J. (1983). The use of coping strategies in chronic low back pain patients: relationship to patient characteristics and current adjustment. Pain, 17: 33-44. [Link]

Shaheed, C.A., Maher, C.G., Williams, K., Day, R., & McLachlan, A. J., (2016). Efficacy, tolerability, and dose-dependent effects of opioid analgesics for low back pain: A systematic review and meta-analysis. JAMA Internal Medicine. 176(7): 958–968. [Link]

Shirvalkar P, Veuthey TL, Dawes HE & Chang EF (2018) Closed-Loop Deep Brain Stimulation for Refractory Chronic Pain. Frontiers in Computational Neuroscience, 12: 18. [Link]

Sibille, K. T., Langaee, T., Burkley, B., Gong, Y., Glover, T. L., King, C., & Fillingim, R. B. (2012). Chronic pain, perceived stress, and cellular aging: An exploratory study. Molecular Pain, 8: 12. [Link]

Snelgrove, S., & Liossi, C. (2009).An interpretative phenomenological analysis of living with chronic low back pain. British Journal of Health Psychology, 14: 735–749. [Link]

Williams, J. M. (2011). Home, school, and community factors that contribute to the educational resilience of urban, African American high school graduates from lowincome, single-parent families. Unpublished dissertation. University of Iowa. [Link]

***


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.