palette
اثر بخشی آموزش خود تنظيمی یادگيری و مهارت های مطالعه بر پيشرفت تحصيلی دانشجویان
سیده زهرا علی بخشی, حسین زارع

چکیده
هدف پژوهش تعيين ميزان اثربخشی آموزش خود تنظيمی تحصيلی و مهارت های مطالعه بر پيشرفت تحصيلی دانشجويان بود. روش پژوهش از نوع آزمايشی با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و جامعه پژوهش کليه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پيام نور واحد بومهن بود که از ميان آن ها تعداد30 دانشجو پس از اجرای آزمون تشخيصی عملککرد تحصيلی در تاج(1383) به شيوه نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی دو دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. آزمودنی های گروه آزمايش به مدت 8 جلسه يک ساعته،تحت آموزش خود تنظيمی تحصيلی و مهارت های مطالعه قرار گرفت،اما گروه گواه مداخله ای دريافت نکرد. داده های با استفاده از روش کواواريانس تحلطل شد. نتايج نشان داد که آموزش خود تنظيمی تحصيلی و مهارت های مطالعه بر پيشرفت تحصيلی اثر مثبت دارد. با آموزش خودتنظيمی تحصيلی و مهارت های مطالعه می توان راهبردهایی کارآمد و سودمندی را برای افزايش پيشرفت تحصيلی و بهبود کارکرد تحصيلی در اختيار دانشجویان قرارداد.
واژگان کلیدی
پيشرفت تحصيلی،خود تنظيمی،دانشجویان،مهارت های مطالعه

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.