palette
اثر بخشی تحول راهبرد خود نظم دهی بر عملکرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال کمبود توجه بیش فعالی
سیده زهرا علی بخشی, عليرضا آقایوسفی, حسین زارع, ساره بهزادی پور

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ميزان اثر بخشی تحول راهبرد خود نظم دهی بر عملکرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال کمبود توجه بیش فعالی صورت گرفت. روش پژوهش از نوع آزمايشی و جامعه آماری کليه دانش آموزان پايه سوم تا پنجم ابتدایی شهر شيراز به تعداد 18652 نفر بود. به منظور انجام اين پژوهش ،تعداد 20 دانش آموز دچار اختلال بيش فعالی پس از اجرای آزمون های تشخیصی(آزمون هوشی و کسلر کودکان پرسشنامه علائم کودکان استونی بروک و آزمون اختلال نوشتن فلاح چای به شيوه نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای به طور تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. راهبردهای خود نظم دهی به آزمودنی های گروه آزمايش به مدت 10 جلسه 1 ساعته هفته ای يک جلسه آموزش داده شد. گروه گواه مداخله ای دريافت نکرد. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری کوواريانس تحليل شد. نتايج به دست آمده نشان داد عملکرد نوشتن آزمودنی های گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه به طور معناداری بهبود يافته و خطاهای املای آن ها کم شده است. پيگيری پس از گذشت 3 ماه نيز موید پايداری آموخته ها بود. برمبنای نتايج اين پژوهش راهبردهای خود نظم دهی سبب کاهش خطاهای املای دانش آموزان دچار کمبود توجه بیش فعالی می شود. بنابراين می توان به مربیان اين کودکان،مشاوران و روان شناسان پيشنهاد نمود که با استفاده از اين راهبردها برای بهبود عملکرد نوشتن دانش آموزان دارای اختلال نوشتن بکوشند.
واژگان کلیدی
بیش فعالی- دانش آموزان-راهبردهای خود نظم دهی-عملکرد نوشتن-کمبود توجه

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.