palette
اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر احساس تنهايي، شرم و گناه زنان متقاضي طلاق

چکیده
هدف: هدف پژوهش تعيين اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر احساس تنهايي، شرم و گناه زنان متقاضي طلاق بود. روش: روش پژوهش شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون، پس آزمون، پيگيري سه ماهه و گروه گواه و جامعه آماري شامل 3823 پرونده طلاق بود كه 983 پرونده از سوي دادگاه 1397 براي انجام مشاوره طلاق به مركز مشاوره و خدمات - خانواده شهرستان كرمان در سال 98 روانشناختي بهزيستي شهرستان كرمان ارجاع شده بود. به شيوه نمونه گيري در دسترس از ميان 98 زن كه به پرسشنامههاي احساس تنهايي راسل، پيلوا و كاترونا ( 1980 ) و عاطفه خودآگاه اورث، روبين، و سوتو ( 2006 ) پاسخ دادند؛ 30 نفر كه در مقياس تنهايي نمره بالاي 60 و در مقياس شرم و گناه نمره بالاي 12 را كسب كردند؛ انتخاب و پس از همتاسازي بهطور تصادفي در دو گروه 15 نفري آزمايش و گواه جايگزين شدند. درمان مبتني بر پذيرش و تعهد باخ و موران ( 2008 ) به شيوه گروهي در 11 جلسه 90 دقيقهاي در هفته يكبار در مورد گروه آزمايش اجرا و دادهها با استفاده از تحليل واريانس مختلط با اندازه گيري مكرر تحليل شد. يافتهها: نتايج نشان داد كه درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و گناه (F= 297/ شرم ( 81 ،(F= 52/ در سطح 99 درصد اطمينان توانسته است كه احساس تنهايي ( 5 زنان متقاضي طلاق را كاهش دهد و اين تأثير در مرحله پيگيري پايدار بماند. نتيجه (F= 470/18) گيري: از آنجايي كه درمان مبتني بر پذيرش و تعهد با استفاده از استعارهها و تاكيد بر ارزشها منجر به كاهش احساس تنهايي، شرم و گناه در زنان متقاضي طلاق ميشود؛ بنابراين مي توان از آن براي كاهش بخشي از آسيبهاي ناشي از طلاق استفاده كرد.
واژگان کلیدی
پذیرش، تنهایی، تعهد، شرم، گناه، طلاق

منابع و مآخذ مقاله

پاشنگ، بتول.، سلیمی نیا، نرگس.، مهرانی، محمدرضا.، سوداگر، شیدا. (1393). اثربخشی زوج درمانی به شیوه های عقلانی-عاطفی در کاهش باورهای غیر منطقی زوج ها. روانشناسی کاربردی، 8، 3(31)، 43-56. ]پیوند[

داور پناه، فروزنده. (1373). هنجاریابی نسخه تجدیدنظر شده مقیاس احساس تنهایی (برای دختران 12-18 ساله). پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران. ]پیوند[

رحیم زاده، سوسن.، بیات، مریم.، اناری، آسیه. (1388). احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان. روانشناسی تحولی، 6،22، 87-96. ]پیوند[

سعادتی، نادره.، رستمی، مهدی.، دربانی، سید علی. (1395). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت خود در تقویت عزت‌نفس و سازگاری پس از طلاق زنان. روانشناسی خانواده، 3، 2، 45-58. ]پیوند[

مرادی، کبری.، دهقانی، اکرم. (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر مطلوبیت اجتماعی و شادکامی زنان حوزوی. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 12، 2، 113-126. ]پیوند[

مطیعی، گلاره.، آقا یوسفی، علیرضا.، چوبساز، فرزانه.، شقاقی، فرهاد. (1390). اثربخشی مقابله درمانگری بر احساس تنهایی زنان نابارور. روانشناسی کاربردی، 5، 3(19)، 85-96. ]پیوند[

نجاری، فیروزه.، خدابخشی کولایی، آناهیتا.، فلسفی نژاد، محمد رضا. (1396). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی و سازگاری روانشناختی زنان مطلقه. مجله دانشگاه علوم پژشکی تربت حیدریه، 5، 3، 68-75. ]پیوند[

هاشمی، سعد الله.، درتاج، فریبرز.، سعدی پور، اسماعیل.، اسدزاده، حسن. (1396). الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه های فرزند پروری والدین: نقش واسطه ای سبک های دلبستگی. روانشناسی کاربردی، 11، 4(44)، 475-493. ]پیوند[

References

Aartsen, M., & Jylhä, M. (2011). Onset of loneliness in older adults: results of a 28 year prospective study. European journal of ageing, 8(1), 31-38.‏[link]

Alpass, F. M., & Neville, S. (2003). Loneliness, health and depression in older males. Aging & mental health, 7(3), 212-216.‏‏[link]

Auslander, B. A., & Rosenthal, S. L. (2010). Intimate romantic relationships in young adulthood: A biodevelopmental perspective. Young adult mental health, 158-168. [link]

Bach, P. A., & Moran, D. J. (2008). ACT in practice: Case conceptualization in acceptance and commitment therapy. New Harbinger Publications.‏ [link]

Bosma, H., Jansen, M., Schefman, S., Hajema, K. J., & Feron, F. (2015). Lonely at the bottom: a cross-sectional study on being ill, poor, and lonely. public health, 129(2), 185-187.‏ [link]

Britzman, M. J., & Sauerheber, J. D. (2014). Preparing Couples for an Enriched Marriage A Model in Individual Psychology. The Family Journal,22(4), 428-436. [link]

Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., & Thisted, R. A. (2010). Perceived social isolation makes me sad: 5-year cross-lagged analyses of loneliness and depressive symptomatology in the Chicago Health, Aging, and Social Relations Study. Psychology and aging, 25(2), 453. [link]

Carpenter, T. P., Tignor, S. M., Tsang, J. A., & Willett, A. (2016). Dispositional self-forgiveness, guilt-and shame-proneness, and the roles of motivational tendencies. Personality and Individual Differences, 98, 53-61.‏ [link]

Chen, Y., & Feeley, T. H. (2014). Social support, social strain, loneliness, and well-being among older adults: An analysis of the Health and Retirement Study. Journal of Social and Personal Relationships, 31(2), 141-161.‏ [link]

Ciarrochi, J., & Robb, H. (2005). Letting a little nonverbal air into the room: Insights from acceptance and commitment therapy Part 2: Applications. Journal of rational-emotive and cognitive-behavior therapy, 23(2), 107-130.‏ [link]

de Hooge, I. I. (2014). The general sociometer shame: Positive interpersonal consequences of an ugly emotion. [link]‏

de Jong Gierveld, J., & Havens, B. (2004). Cross-national comparisons of social isolation and loneliness: introduction and overview. Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement, 23(2), 109-113.‏ [link]

Dykstra, P. A., & Fokkema, T. (2007). Social and emotional loneliness among divorced and married men and women: Comparing the deficit and cognitive perspectives. Basic and applied social psychology, 29(1), 1-12.‏ [link]

Eifert, G. H., & Forsyth, J. P. (2005). Acceptance and commitment therapy for anxiety disorders: A practitioner's treatment guide to using mindfulness, acceptance, and values-based behavior change. New Harbinger Publications.‏ [link]

Fiori, K. L., & Consedine, N. S. (2013). Positive and negative social exchanges and mental health across the transition to college: loneliness as a mediator. Journal of Social and Personal Relationships, 30(7), 920-941.‏ [link]

Fisher, M. L., & Exline, J. J. (2010). Moving toward self‐forgiveness: Removing barriers related to shame, guilt, and regret. Social and Personality Psychology Compass, 4(8), 548-558.‏ [link]

Gausel, N., & Leach, C. W. (2011). Concern for self‐image and social image in the management of moral failure: Rethinking shame. European Journal of Social Psychology, 41(4), 468-478. [link]‏

Gausel, N., Vignoles, V. L., & Leach, C. W. (2016). Resolving the paradox of shame: Differentiating among specific appraisal-feeling combinations explains pro-social and self-defensive motivation. Motivation and Emotion, 40(1), 118-139.‏ [link]

Hansen, T., & Slagsvold, B. (2016). Late-life loneliness in 11 European countries: Results from the generations and gender survey. Social Indicators Research, 129(1), 445-464.‏ [link]

Hayes, S. C., & Wilson, K. G. (1994). Acceptance and commitment therapy: Altering the verbal support for experiential avoidance. The Behavior Analyst, 17(2), 289-303.‏ [link]

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York: The Guilford Press. [link]

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2011). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change. Guilford Press. [link]‏

Kashdan, T. B., & Ciarrochi, J. V. (Eds.). (2013). Mindfulness, acceptance, and positive psychology: The seven foundations of well-being. New Harbinger Publications.‏ [link]

Killawi, A., Fathi, E., Dadras, I., Daneshpour, M., Elmi, A., & Altalib, H. (2017). Perceptions and Experiences of Marriage Preparation Among US Muslims: Multiple Voices from the Community. Journal of Marital and Family Therapy. [link]

Kim, S., Thibodeau, R., & Jorgensen, R. S. (2011). Shame, guilt, and depressive symptoms: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 137, 68–96. [link]

Orth, U., Berking, M., & Burkhardt, S. (2006). Self-conscious emotions and depression: Rumination explains why shame but not guilt is maladaptive. Personality and social psychology bulletin, 32(12), 1608-1619.‏ [link]

Orth, U., Robins, R. W., & Soto, C. J. (2010). Tracking the trajectory of shame, guilt, and pride across the life span. Journal of personality and social psychology, 99(6), 1061.‏ [link]

Peterson, B. D., & Eifert, G. H. (2011). Using acceptance and commitment therapy to treat infertility stress. Cognitive and Behavioral Practice, 18(4), 577-587.‏ [link]

Peterson, B. D., Eifert, G. H., Feingold, T., & Davidson, S. (2009). Using acceptance and commitment therapy to treat distressed couples: A case study with two couples. Cognitive and Behavioral Practice, 16(4), 430-442. [link]

Russell, D., & Peplau, L. A. LA, & Cutrona, CE (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39(3), 472-480. [link]‏

Ryan, R. M., Deci, E. L., Grolnick, W. S., & La Guardia, J. G. (2006). The significance of autonomy and autonomy support in psychological development and psychopathology. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), Developmental psychopathology: Theory and method (Vol. 1, pp. 795–849). New York: Wiley[link]

Santini, Z. I., Fiori, K. L., Feeney, J., Tyrovolas, S., Haro, J. M., & Koyanagi, A. (2016). Social relationships, loneliness, and mental health among older men and women in Ireland: A prospective community-based study. Journal of affective disorders, 204, 59-69.‏ [link]

Shankar, A., Hamer, M., McMunn, A., & Steptoe, A. (2013). Social isolation and loneliness: relationships with cognitive function during 4 years of follow-up in the English Longitudinal Study of Ageing. Psychosomatic medicine, 75(2), 161-170.‏ [link]

Strosahl, K. D., & Robinson, P. J. (2017). The mindfulness and acceptance workbook for depression: Using acceptance and commitment therapy to move through depression and create a life worth living. New Harbinger Publications.‏ [link]

Tangney, J. P., Wagner, P., & Gramzow, R. (1992). Proneness to shame, proneness to guilt, and psychopathology. Journal of abnormal psychology, 101(3), 469.‏ [link]

Tracy, J. L., Robins, R. W., & Tangney, J. P. (Eds.). (2007). The self-conscious emotions: Theory and research. Guilford Press.‏ [link]

Walser, R. D., Garvert, D. W., Karlin, B. E., Trockel, M., Ryu, D. M., & Taylor, C. B. (2015). Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy in treating depression and suicidal ideation in Veterans. Behaviour research and therapy, 74, 25-31.‏ [link]

Young, C. M., Neighbors, C., DiBello, A. M., Traylor, Z. K., & Tomkins, M. (2016). Shame and guilt-proneness as mediators of associations between general causality orientations and depressive symptoms. Journal of social and clinical psychology, 35(5), 357-370. [link]


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.