palette
رابطه علّی بین چشم انداز زمان و بی‌ ثباتی ازدواج بر اساس نقش میانجیگر الگوهای ارتباطی در زنان و مردان متأهل

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین رابطه علّی بین چشم ‌انداز زمان و بی‌ ثباتی ازدواج با نقش میانجیگر الگوهای ارتباطی بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل 6000 نفر زن و مرد متأهل مراجعه کننده در ماه‌های اردیبهشت تا شهریور 1397 به 37 مرکز مشاوره منطقه 2 شهر تهران با حداقل 3 سال سابقه زندگی مشترک بود. به صورت تصادفی 11 مرکز از میان مراکز فوق انتخاب و بر اساس نظر هویت و کرامر 2004، حجم نمونه  308 نفر تعیین و آزمودنی­های واجد شرایط به‌صورت در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه شاخص بی‌ ثباتی ازدواج ادواردز، جانسون و بوث 1980، الگوهای ارتباطی کریستنسن و سالاوی 1984 و چشم‌ انداز زمان زیمباردو و بوید 1999 بود. داده­ها با استفاده از تحلیل مسیر تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بُعد گذشته منفی (272/0 =β، 001/0 =P) به‌صورت مثبت و ابعاد آینده (330/0- =β، 001/0 =P)، گذشته مثبت (245/0- =β، 001/0 =P)، حال لذت‌گرا (095/0- =β، 005/0 =P) و الگوی ارتباطی سازنده متقابل به‌صورت منفی (240/0- =β، 001/0 =P) بی‌ ثباتی ازدواج را پیش بینی می‌کنند. ضرایب مسیر غیر مستقیم نشان داد که رابطه بین بُعد گذشته منفی و بی‌ ثباتی ازدواج مثبت (51/0 =β، 001/0 =P)، رابطه بین ابعاد آینده (090/0- =β، 001/0 =P) و حال لذت‌گرا (035/0- =β، 005/0 =P) و بی‌ ثباتی ازدواج منفی است و الگوهای ارتباطی رابطه بین ابعاد گذشته منفی، آینده و حال لذت‌گرا و بی‌ ثباتی ازدواج را میانجیگری می‌کنند. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر به مشاوران حوزه خانواده پیشنهاد می‌شود که برای ایجاد و افزایش ثبات زندگی زناشویی، در جلسه‌های مشاوره تغییر در چشم انداز زمان و آموزش الگوهای ارتباطی سازنده به زوج‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.

واژگان کلیدی
الگوهای ارتباطی، بی‌ ثباتی ازدواج، چشم انداز زمان

منابع و مآخذ مقاله

منابع

جعفری، اصغر. (1387). مقایسه اثربخشی رویکردهای ارتباطی ستیر و تجربی ویته ‌کر در کاهش احتمال وقوع طلاق در زوجین متعارض. پایان‌ نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

جعفری، اصغر. (1396). تدوین یک برنامه روانی آموزشی بر اساس الگوی ستیر برای زوجین متعارض و اثربخشی آن در کاهش سبک مقابله‌ای ناکارآمد و احتمال وقوع طلاق. فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، 8(2): 130-107.[پیوند]

داودیان، علی. (1379). بررسی وضعیت طلاق در افراد مراجعه کننده به دادگاه خانواده. پایان ‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

صمد زاده، منا.، شعیری، محمدرضا.، مهدویان، علیرضا.، و جاویدی، نصیرالدین. (1392). پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده، 3(1 پیاپی 9): 150-124.[پیوند]

علیزاده فرد، سوسن.، محتشمی، طیبه.، زیمباردو، فیلیپ جورج.، و حقیقت‌گو، مرجان. (1395). بررسی خصوصیات روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه چشم‌ انداز زمان در جمعیت بزرگسالان شهر تهران. دو فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)، 14(2 پیاپی 27): 169-157.[پیوند]

فتح اله زاده، نوشین.، میر صیفی‌ فرد، لیلا سادات.، کاظمی، مهناز.، سعادتی، نادره.، و نوابی نژاد، شکوه. (1396). اثربخشی غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوج‌ها. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 11(3): 372-353.[پیوند]

کلانتری، میترا.، باقری، فریبرز.، و صادقی، منصوره ‌السادات. (1397). اثربخشی برنامه آموزشی افزایش صمیمیت بر مبنای فرهنگ بومی ایران بر رضایت زناشویی زوج‌ها. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 12(1 پیاپی 45): 24-7.[پیوند]

گودرزی، محمود.، شیری، فاطمه.، و محمودی، بختیار. (1397). اثربخشی آموزش مؤلفه‌های خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر تعارض والد-فرزندی و تعارض زناشویی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 12(4 پیاپی 48): 551-531.[پیوند]

هویت، دنیس.، و کرامر، دانکن. (1389). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و مشاوره. ترجمه حسن پاشا شریفی.، جعفر نجفی زند.، قدسی احقر.، مالک میر هاشمی.، فریده دوکانه‌ای‌ فرد.، و نسترن شریفی. تهران: سخن. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2004).

References

Abbasi, F., & Afsharinia, K. (2015). Relationship between couples communication patterns and marital satisfaction. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 4(3): 369-372.[Link]

Asa, U. A. & Nkan, V. V. (2017). Factors associated with marital instability among Rural farming households in Akwa Ibom State, Nigeria. European Scientific Journal, 13(15): 290-299.[Link]

Chen, T., Liu, L. L., Cui, J. F., Chen, X. J., Wang, J., Zhang, Y. B., Wang, Y., Li, X. B., Neumann, D. L., Shum, D. H. K., Wang, Y. & Chan, R. C. K. (2016). Present-fatalistic time perspective and life satisfaction: The moderating role of age. Personality and Individual Differences, 99(3): 161-165.[Link]

Chi, P., Fang, X., Epstein, N. & Lam, D. O. B. (2013). Similarity of relationship standards, couple communication patterns, and marital satisfaction among Chinese Couples. Journal of Family Psychology, 27(5): 806–816.[Link]

Daugherty, J. R., & Brase, G. L. (2010). Taking time to be healthy: Predicting health behaviors with delay discounting and time perspective. Personality and Individual Differences, 48: 202- 207. [Link]

Donato, S., Parise, M., Pagani, A. F., Bertoni, A. & Iafrate, R. (2014). Demand-withdraw, couple satisfaction and relationship duration. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 140: 200 – 206. [Link]

Dwivedi, A. & Rastogi, R. (2017). Future time perspective, hope and life satisfaction: A study on emerging adulthood. Jindal Journal of Business Research, 5(1): 17-25. [Link]

Esere, M. O., Yeyeodu, A. & Oladun, C. (2014). Obstacles and suggested solutions to effective communication in marriage as expressed by married sdults in Kogi State, Nigeria. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114: 584-592.[Link]

Guthrie, L. C., Butler, S. C., Lessl, K., Ochi, O., & Ward, M. M. (2014). Time perspective and exercise, obesity, and smoking: Moderation of associations by age. American Journal of Health Promotion, 29(1): 9-16.[Link]

Hahlweg, K. & Richter, D. (2010). Prevention of marital instability and distress Results of an 11- year longitudinal follow-up study. Behaviour Research and Therapy, 48(5): 377-383.[Link]

Hawkins, A. J., Willoughby, B. J. & Doherty, W. J. (2012). Reasons for divorce and openness to marital reconciliation. Journal of Divorce & Remarriage, 53(6): 453-463.[Link]

King, R. B., & Gaerlan, M. J. M. (2015). The role of time perspectives in the use of volitional strategies. Psychological Studies, 60(1): 1-6.[Link]

Mohd Hasim, M. J., Mustafa, H., & Hashim, N. H. (2015). Exploring new patterns of interaction during conflict among married individuals in Malaysia. Communication and Culture (ICMCC 2015), 30 Nov. [Link]

Muro, A., Feliu-Soler, A., Castella, J., Devi, J. & Soler, J. (2017). Does time perspective predict life satisfaction? A study including mindfulness as a measure of time experience in a sample of Catalan students. Mindfulness, 8(3): 655-663.[Link]

Musau, J. M., Kisovi, L. M. & Otor, S. C. J. (2015). Marital instability and its impact on female-headed household livelihoods in Machakos County, Kenya. International Journal of Humanities and Social Science, 5(8): 145-153.[Link]

Omoniyi-Oyafunke, C., Falola, H. O. & Salau, O. P. (2014). Effect of marital instability on children in Abeokuta Metropolis. European Journal of Business and Innovation Research, 2(3): 68-77.[Link]

Oyanadel, C., & Buela-Casal, G. (2014). Time perception and psychopathology: Influence of time perspective on quality of life of severe mental illness. Actas Espanolas de Psiquiatria, 42(3): 99-107.[Link]

Papp, L. M., Kouros, C. D. & Cummings, E. M. (2011). Demand-withdraw patterns in marital conflict in the home. Pers Relatsh, 16(2): 285-300.[Link]

Sword, R. M., Sword, R. K., Brunskill, S. R., & Zimbardo, P. G. (2014). Time perspective therapy: A new time-based metaphor therapy for PTSD. Journal of Loss and Trauma, 19(3): 197-201.[Link]

Uka, I., Obidoa, M. A. & Uzoechina, G. O. (2013). Marital disharmony: Causes and resolution strategies in Enugu State, Nigeria. Research in Humanities and Social Sciences, 3(22): 40-48.[Link]

Worrell, F. C., McKay, M. T. & Andretta, J. R. (2015). Concurrent validity of Zimbardo Time Perspective Inventory profiles: A secondary analysis of data from the United Kingdom. Journal Adolescence, 42: 39-128.[Link]

Zabelina, E., Chestyunina, YU. Trushina, I. & Vedeneyeva, E. (2018). Time perspective as a predictor of procrastination. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 4238: 87-93.[Link]

***


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.