palette
الگوی ساختاری رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با میانجی‌گری هیجانخواهی

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین رابطه رضایت زناشویی بر اساس سبک­های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با میانجی­گری هیجان­خواهی و ارائه الگوی ساختاری برای آن بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه زنان متأهل مراجعه ‌کننده به خانه‌های سلامت شمال تهران در سال 1397 بالغ بر 1854 نفر بود. با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای ابتدا تهران به 4 منطقه شمال، غرب، شرق و جنوب تقسیم و با قرعه‌کشی منطقه شمال انتخاب شد. از بین 23 محلۀ نواحی 1 و 2 آن، 4 محله ازگل، اراج، نیاوران و باغ فردوس و از هر خانه سلامت 88 زن و در مجموع بر اساس نرم ‌افزار سمپل پاور 350 زن انتخاب شد. سپس پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 1989، دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید 1990، طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ 1988 و هیجان‌خواهی زاکرمن 1978 توسط آن­ها تکمیل و داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری اسمارت پلاس تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج در سطح 99 درصد اطمینان نشان داد که الگوی ساختاری می­تواند رضایت زناشویی را بر اساس سبک دلبستگی (624/0=­β­­) و طرحواره­های ناسازگار اولیه (693/0-=­β­) با میانجی‌گری هیجان‌خواهی پیش‌بینی کند و از برازش مطلوبی برخوردار است. مسیر مستقیم سبک دلبستگی (653/0=­β­)، طرحواره‌های ناسازگار اولیه (731/0-=­β­) و هیجان‌خواهی (594/0=­β­) بر رضایت زناشویی معنادار و مسیر غیرمستقیم نشان داد که سبک دلبستگی (532/0=­β) و طرحواره‌های ناسازگار اولیه (561/0-=­β­­) با میانجیگری هیجان‌خواهی بر رضایت زناشویی شدت اثر مطلوبی داشته است. نتیجه‌گیری: برای انسجام و خَلق رابطه زناشویی مطلوب، می­توان با شناخت هیجان­های هریک از زوج­ها، طرحواره‌های ناسازگار اولیه، نوع سبک دلبستگی و تقابل عناصر درون روانی آن­ها، روابط زوج‌ها را بهبود بخشید.

واژگان کلیدی
الگوی ساختاری، رضایت زناشویی، دلبستگی، طرحواره ها، هیجانخواهی

منابع و مآخذ مقاله

احمدی، فاطمه.نصرالهی، بیتا.(1397). پیش بینی طرحواره معیارهای سرسختانه/عیبجویی افراطی بر اساس باورهای غیرمنطقی والدین و الگوهای ارتباطی والد-فرزند. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی کاربردی.سال12.شماره4(48)، زمستان1397. ]پیوند]

بهرامی، محمود.کامرانی صالح، بخشعلی.(1395).بررسی‌رابطۀ‌ویژگی‌های‌شخصیت‌و‌سبک‌های دلبستگی با میزان هیجان خواهی نیروهای عملیاتی. فصلنامۀ روان‌شناسی نظامی، 7(28)، 44-29. ]پیوند[

پولادی‌ریشهری،‌علی.خبازثابت،سرور.(1395). پیش‌بینی‌ تعارض ‌های زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی،‌کمال‌گرایی‌و‌طرحواره‌‌های‌ناسازگار‌در زوجین شهر بوشهر. فصلنامه دستاوردهای روانشناسی بالینی.سال 2،شماره 2. ]پیوند[

خراسانی زاده،عاطفه.پور شریفی،حمید.رنجبری پور،طاهره.باقری،فریبرز.پویامنش،جعفر.( 1398). الگوی ساختاری رابطه بین الگوهای ارتباط والد-فرزند و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجیگری سبکهای دلبستگی. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی کاربردی.دوره 13.شماره1(49)،بهار،76-55. ]پیوند[

ذوالفقاری‌برجویی،مستانه.نیسی،‌عبدالکاظم.صادقی،عبدالکاظم.(1395).بررسی‌رابطه‌خوشبینی،‌کیفیت-زندگی‌و‌شادکامی‌با‌رضایت‌مندی‌زناشویی در بین معلمین زن مقطع ابتدایی شهرستان اهواز، کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران، تهران، ]پیوند[

سیف زاده نوشهر، مریم. (1395). بررسی رابطه بین خودکارآمدی جنسی، سبک‌ دلبستگی و هیجان‌خواهی در رضایت‌ زناشویی زوجین سازگار و ناسازگار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیت دانشگاه محقق اردبیلی. ]پیوند[

غضنفری،بتول.کشاورزی ارشد،فرناز. حسنی، فریبا.امامی پور،سوزان.(1397). اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر سبکهای حل تعارض وکیفیت رابطه زوج های ناسازگار. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی کاربردی.سال12.شماره1(45)، بهار1397،62-47. ]پیوند[.

مومنی،خدامراد.کرمی،جهانگیر.حویزی زادهگان،ندا.(1396).رابطه هیجان خواهی، عاطفه مثبت و منفی و ناگویی هیجانی با خیانت زناشویی. مجله سلامت و مراقبت. ۱۳۹۶; ۱۹ (۴) :۲۲۱-۲۳۱. ]پیوند[

هادی، سعیده. اسکندری،حسین.سهرابی، فرامرز.معتمدی، عبدالله. فرخی، نور علی.(1395). تدوین مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی براساس سبک دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد با روابط فرازناشویی عاطفی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی.ز مستان 1395 - شماره 28 .33 تا 60. ]پیوند[

یوسفی،رحیم.ادهمیان،الهام.عبدالمحمدی،کریم.(1395).نقش طرحواره های ناسازگار، صفات شخصیت و سبک دلبستگی در پیش بینی علائم نشانگان ضربه عشق. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، سال 14، شماره 3. ]پیوند[.

Batool, S. S., & Khalid, R. (2012). Emotional Intelligence: A Predictor of Marital Quality in Pakistani Couples . Pakistan Journal Psychological Research, 2012, Vol. 27, No. 1, 65-88.[Link]

Bowlby J. (1980).Attachment and loss. Vol.3.New York:Basic Books; [Link].

Ebrahimi, L. (2018). The Effectiveness of Marital Counseling Based on Human Validation Patterns in Reducing Conflict and Increasing Marital Satisfaction of Veterans' Couples. quarterly Journal of women& society. Article 13, Volume 8, Issue 32, Winter 2018, Page 247-264.[Link]

Edalati, A.&Redzuan, M. (2010). Perception of women towards family values and their marital satisfaction; Journal of American Science, 6(4), 132-137. .[Link]

Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion Regulation: Conceptual Foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of Emotion Regulation (pp. 3-24). New York: Guilford Press..[Link]

Hazan, C & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. J Pers Soc Psychol. 1987;52(3):511–24. [Link]

Jensen, M., Chassin, L., and Gonzales, N. A. (2017). Neighborhood moderation of sensation seeking effects on adolescent substance use initiation. J. Youth Adolesc. 46, 1953–1967. doi: 10.1007/s10964-017-064.[Link].

Kalil, A., Ryan, R., & Chor, E. (2014). “Time investments in children across family structures”. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 654(1): 150–168 .[Link].

Kamel‌Abbasi,A.Tabatabaei,S.‌M.Aghamohammadiyan Sharbaf, H. Karshki, H. (2016).‌Relationship of Attachment Styles and Emotional Intelligence With Marital Satisfaction.‌Iran J Psychiatry Behav Sci. 2016 Sep; 10(3): e2778. [Link].

Lalasz CB, Weigel DJ.(2011). Understanding the relationship between gender and extradyadic relations:the mediating role of sensation seeking on intentions to engage in sexual infidelity.Personality andIndividual Differences.2011;50(7):1079-83. [Link]

Lavalekar, A.(2010). Emotional intelligence and marital satisfaction. The Journal of Psychosocial Research, 5, 2, 185-194.[Link]

Marchal, J. P., Maurice-S, H., Trotsenburg, A. P., & Grootenhuis, M.A. (2017). Mothers and fathers of young dutch adolescents with down syndrome: Health related quality of life and family functioning. R Abstracts submitted to the Amsterdam Kindersymposium 2017, p97. [Link]

Masarik, A. S.Conger, R. (2017).Stress and child development:review of the family stress model. Curr Opin Psychol 2017;13:85–90. [Link]

McDermott, N. (2017). Early maladaptive schemas, attachment, negative affect and relationship satisfaction. MA thesis. Rowan University .[Link]

Mohammadimehr,Z,& Ayatollah Karimi, B.(2017). The relationship between emotional intelligence, attachment styles and optimism with Martials satisfaction. Interdisciplinary Journal of Education. Volume 1, Number 2, (50-58), [Link].

Olderbak, S.Figucred, A. J. (2009). Predicting romantic relationship satisfaction from life history strategy. Pers Individ Dif. 2009;46:604–10. [Link]

Poliment, A. M., Moors, S. M. & Grunert, S. (2010). MMPI-2 profiles of client with substance dependencies accessing a therapeutic community treatment facility. Electronic Journal of Applied Psychology, 6(1), 1-9. [Link]

Robey, P. A.Wubbolding, R.E.&Carlson,J.(2017). Contemporary issues in couples counseling:Achoice‌theory‌and‌reality‌therapy‌approach.‌NewYork:‌Rutledge. [Link]

Sakulsriprasert, C., Phukao, D., Kanjanawong, S., & Meemon, N. (2016). The reliability and factor structure of Thai Young schema questionnaire-short form.Asian Journal of Psychiatry, 24(1): 85-90. [Link].

Stegman,,S.( 2010). The relation between sensation seeking and lifesatisfaction. Fort Hays State University. Master's Theses. 182. [Link].


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.