palette
اثر تعديل‌كنندگي كمال‌گرايي برارتباط بين فشار فرهنگي ـ اجتماعي و نارضايتي از تصوير بدن.
علیرضا کاکاوند

چکیده
ژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل‌کننده کمال‌گرایی (اجتماع‌مدار، خودمدار و دگرمدار) در ارتباط بین فشار فرهنگی _ اجتماعی ادراک شده و نارضایتی از تصویر بدنی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. روش: 164 دانشجوی دختر مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج براساس نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به تصادف انتخاب شدند و پرسش‌نامه کمال‌گرایی چندبعدی فلت و هویت، مقیاس روابط چندبعدی خودبدنی بارون و کش و مقیاس فشار فرهنگی _ اجتماعی ادراک شده استیس و بیرمن را تکمیل کردند. نتایج با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه گام‌ به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بین فشار فرهنگی _ اجتماعی ادراک شده و نارضایتی از تصویر بدنی رابطه معنادار وجود داشت. متغیر کمال‌‌گرایی در دو بعد اجتماع مدار و خودمدار تغییرات معنی‌داری در نارضایتی از تصویر بدنی ایجاد کرد ولی کمال‌گرایی دگرمدار تغییر معنی‌دار ایجاد نکرد. نتیجه‌گیری: فشار فرهنگی _ اجتماعی ادراک شده در مقایسه با کمال‌گرایی، مقدار بیشتری از تغییرات نارضایتی از تصویر بدنی دانشجویان را پیش‌بینی می‌کند و این یافته‌ها در تبیین نارضایتی از تصویر بدنی واجد اهمیت است.
واژگان کلیدی
دانشجویان دختر - فشار فرهنگی اجتماعی ادراک شده- کمال‌گرایی -نارضایتی از تصویر بدنی.

منابع و مآخذ مقاله

بشارت، محمدعلی. (1384). بررسی رابطه کمال‌گرایی و موفقیت ورزشی. فصلنامه حرکت، (23): 65-51.

بشارت، محمدعلی.، جوشن‌لو، محسن.، و میرزمانی، سیدمحمود. (1386). رابطه سبک‌های دلبستگی و کمال‌گرایی. دو ماهنامه دانشور رفتار، 14(25): 18-11.

پلنت، جولی. (1389). SPSS. ترجمه علیرضا کاکاوند، کرج: انتشارات سرافراز. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 2007).

دانش، عصمت.، نیکومنش، نرسانگا.، سلیمی‌نیا، نرگس.، سابقی، لیلا.، و شمشیری، مینا. (1393). رابطه صفات شخصیتی مادران با کمال‌گرایی دختران نوجوان آن‌ها. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 8(4 پیاپی 32): زمستان ، 78-63.

زرگر، یدالله.، مردانی، مریم.، و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1391). اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری بر کمال‌گرایی و احساس گناه در دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، زمستان 4 (24): 85-71.

قنبری، سعید.، جواهری، عابدین.، سیدموسوی، پریسا سادات.، و ملحی، الناز. (1389). رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی دانشجویان و رابطه مثبت آن‌ها با دیگران. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، زمستان 4 (16): 84-72.

Anschutz, D.J., Engels, R.C.M.E., & Van Strien, T. (2008). Susceptibility for thin ideal media and eating styles. Body Image, 5: 70 – 79.

Blowers, L.C., Loxton, N.J., Grady-Flesser, M., Occhipinti, S., & Dawe, S. (2003). The relationship between sociocultural pressure to be thin and body dissatisfaction in preadolescent girls. Eating Behaviors, 4: 224 – 229.

Davis, C., Claridge, G., & Fox, J. (2000). Not Just a Pretty Face: Physical Attractiveness and Perfectionism in the Risk for Eating Disorders. International Journal of Eating Disorders, 27: 67 –73.

Davis, C. (1997). Normal and Neurotic Perfectionism in Eating Disorders: An Interactive Model. International Journal of Eating Disorders, 22: 421 – 426.

Downey, C.A., & Chang, E.C. (2007). Perfectionism and symptoms of eating disturbances in female college students: Considering the role of negative affect and body dissatisfaction. Eating Behaviors, 8: 497 – 503.

Feingold, A., & Mazella, R. (2009). Gender differences in body image are increasing. Psychological Science, 9: 190 – 195.

Flett, G.L., & Hewitt, P.L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. In: P.L. Hewitt & G.L. Flett, Editor, perfectionism: Theory, research and treatment, American psychological Association, Washington, DC.

Flicher, M.M. (2009).Perfectionism and eating disorder: An Exploratory Analysis of Recent Literature. (Unpublished doctoral dissertation, University of Wisconsin-stout).

Forbush, K., Heatherton, T.F., & Keel, P.K. (2007). Relationship between perfectionism and specific disordered eating behaviors. International Journal of Eating Disorders, 40 (1): 37 – 41.

Frisby, C.M. (2004). Does race matter? Effects of idealized images on African American women’s perceptions of body esteem. Journal of Black Studies, 34 (3): 323 – 347.

Grabe, S., & Hyde, J.S. (2006). Ethnicity and body dissatisfaction among women in the United States: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 132 (4): 622 – 640.

Garner, D.M. (2002). Body image and anorexia nervosa. In T.F. Cash & T. Pruzinsky (Eds.). Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice. New York: Guilford, 295 – 303.

James, K.A., Phelps, L., & Briggs, A.L. (2001). Body dissatisfaction, drive for thinness, and self- esteem in African American college females. Psychology in the Schools, 38 (6): 491 – 496.

Koch,S. (2006). Exploring moderators of the melationship between maladaptive perfectionism and eating disorder symptomatology among college women. (Unpublished doctoral dissertation, Ohio state University).

Harrison, K., & Cantor, J. (1997). The Relationship between media consumption and eating disorders. Journal of Communication, 47 (1): 40 – 67.

Hawkins, N., Richards, P.S., Granley, H.M., & Stein, D.M. (2004). The impact of exposure to the thin-ideal media image on women. Eating Disorders, 12: 35 – 50.

Hewitt, P.L., Flett, G.L., & Ediger, E. (1995). Perfectionism traits and perfectionistic self-presentation in eating disorder attitudes, characteristics, and symptoms. International Journal of Eating Disorders, 18 (4): 317 – 326.

McGee, B.J., Hewitt, P.L, Sherry, S.B., Parkin, M., & Flett, G.L. (2005). Perfectionistic self-presentation, body image, and eating disorder symptoms. Body Image, 2: 29 – 40.

Patterson,R.E. (2008).Multidimensional perfectionism and relational health in clinical and subclinical eating disturbances. (Unpublished doctoral dissertation, Pennsylvania state University).

Presnell, K., Bearman, S.K., & Stice, E. (2004). Risk factors for body dissatisfaction in adolescent boys and girls: A prospective study. International Journal of Eating Disorders, 36: 389 – 401.

Ruggiero, G.M., Levi, D., Ciuna, A., & Sassaroli, S. (2003). Stress situation reveals an association between perfectionism and drive for thinness. International Journal of Eating Disorders, 34: 220 – 226.

Schooler, D., Ward, L.M., Merriwether, A., & Caruthers, A. (2004). Who’s that girl: Television’s role in the body image development of young white and black women? Psychology of Women Quarterly, 28: 38 – 47.

Stice, E. (2002). Risk and maintenance factors in eating pathology: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 128 (5): 825 – 848.

Stice, E., Maxfield, J., & Wells, T. (2003). Adverse effects of social pressure to be thin on young women: An experimental investigation of the effects of “fat talk.” International Journal of Eating Disorders, 34: 108 – 117.

Stice, E. & Bearman, S. K. (2001). Body-image and eating disturbances prospectively predict increases in depressive symptoms in adolescent girls: A growth curve analysis. Developmental Psychology, 37 (5): 597-607.

Vohs, K.D., Bardone, A.M., Joiner, T.E., Abramson, L.Y., & Heatherton, T.F. (1999). Perfectionism, perceived weight status, and self-esteem interact to predict bulimic 70 symptoms: A model of bulimic symptom development. Journal of Abnormal Psychology, 108: 695 – 700.

Williams, N.M. (2009).The moderating effects of perfectionism and ethnic identity on the relationship between sociocultural pressure and body dissatisfaction. (Unpublished doctoral dissertation, Kent state University).


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.