اثر تعديل‌كنندگي كمال‌گرايي برارتباط بين فشار فرهنگي ـ اجتماعي و نارضايتي از تصوير بدن.

علیرضا کاکاوند, فرهاد شیرمحمدی

چکیده


ژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل‌کننده کمال‌گرایی (اجتماع‌مدار، خودمدار و دگرمدار) در ارتباط بین فشار فرهنگی _ اجتماعی ادراک شده و نارضایتی از تصویر بدنی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. روش: 164 دانشجوی دختر مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج براساس نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به تصادف انتخاب شدند و پرسش‌نامه کمال‌گرایی چندبعدی فلت و هویت، مقیاس روابط چندبعدی خودبدنی بارون و کش و مقیاس فشار فرهنگی _ اجتماعی ادراک شده استیس و بیرمن را تکمیل کردند. نتایج با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه گام‌ به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بین فشار فرهنگی _ اجتماعی ادراک شده و نارضایتی از تصویر بدنی رابطه معنادار وجود داشت. متغیر کمال‌‌گرایی در دو بعد اجتماع مدار و خودمدار تغییرات معنی‌داری در نارضایتی از تصویر بدنی ایجاد کرد ولی کمال‌گرایی دگرمدار تغییر معنی‌دار ایجاد نکرد. نتیجه‌گیری: فشار فرهنگی _ اجتماعی ادراک شده در مقایسه با کمال‌گرایی، مقدار بیشتری از تغییرات نارضایتی از تصویر بدنی دانشجویان را پیش‌بینی می‌کند و این یافته‌ها در تبیین نارضایتی از تصویر بدنی واجد اهمیت است.

واژگان کلیدی


دانشجویان دختر - فشار فرهنگی اجتماعی ادراک شده- کمال‌گرایی -نارضایتی از تصویر بدنی.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.