palette
اثربخشي آموزش مهارتهاي دهگانه زندگي بر خودكارآمدي دانشجويان

چکیده
هدف: هدف پژوهش تعيين تأثير آموزش مهارتهاي دهگانه زندگي بر خودكارآمدي دانشجويان بود.
روش: روش پژوهش شبه آزمايشي با طرح پيشآزمون -پسآزمون با گروه گواه و جامعه آماري كليه
91 به - دانشجويان آموزشكدههاي فني و حرفهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج سال تحصيلي 92
تعداد 4000 نفر بود. از ميان آنها تعداد 70 دانشجو به شيوه تصادفي ساده انتخاب و بهطور تصادفي در
دو گروه آزمايش و گواه در هر گروه 35 نفر جايگزين شد. ابزار پژوهش پرسشنامه خودكارآمدي عمومي
شرر ( 1982 ) كه در مرحله پيشآزمون، پسآزمون و بعد از دو ماه در مرحله پيگيري اجرا شد. برنامه
آموزشي مهارتهاي دهگانه زندگي سازمان بهداشت جهاني ( 1998 ) در 10 جلسه 90 دقيقهاي هفتهاي 1
بار در گروه آزمايش اجرا گرديد. يافتهها: نتايج نشان داد آموزش مهارتهاي زندگي ازجمله خودآگاهي،
همدلي، برقراري ارتباط مؤثر، مديريت خشم، روابط بينفردي مؤثر، رفتار جرأتمندانه، حل مسئله، مقابله
با استرس، تصميمگيري و تفكر خلاق ميزان بهصورت معناداري خودكارآمدي دانشجويان را افزايش داده و
اين تأثير در مرحله پيگيري پايدار مانده است. نتيجهگيري: آموزش مهارتهاي زندگي را بهعنوان روشي
مؤثر براي تقويت و افزايش خودكارآمدي دانشجويان ميتوان در نظر گرفت.
واژگان کلیدی
خودكارآمدي، دانشجويان، مهارتهاي زندگي

منابع و مآخذ مقاله

آقاجاني، مريم. ( 1388 ). تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان نوجوانا . ن نشر جهاد

دانشگاهي. تهران.

آقازاده، محرم. ( 1386 ). راهنماي آموزش مهارتهاي زندگي براي زنان.ن شر نهضت سوادآموزي.

تهران .

بختياري براتي، سيامك. ( 1376 ). بررسي رابطه ساده و چندگانه متغيرهاي خود اثر بخش، عزت

نفس و خوديابي با عملكرد تحصيلي در دانشآموزان سال سوم نظام جديد شهر اهوا . ز پايان-

نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي،

دانشگاه شهيد چمران اهواز.

بلالي، رقيه.، و آقايوسفي، عليرضا. ( 1390 ). اثربخشي برنامه آموزش والدين بر كاهش مشكلات

.59 - 73 :( 4 پياپي 20 ) رفتاري كودكان، فصلنامه روانشناسي كاربردي، 5

جهاني ملكي، سيفالله. ( 1388 ). رابطه بين سطح آگاهي از مهارتهاي زندگي با باورهاي

خودكارآمدي در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشت . ي پاياننامه كارشناسي ارشد رشته روان-

شناسي تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي.

خوشكنش، ابوالقاسم.، پورابراهيم، تقي.، و پاشايي، زهره. ( 1388 ). تأثير آموزش مهارتهاي

مقابله با هيجانها در اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي دختران دبيرستاني، فصلنامه

.7 - 20 :( 4 پياپي 12 ) روانشناسي كاربردي، 3

اثربخشي آموزش مهارتهاي دهگانه زندگي بر خودكارآمدي دانشجويان

زهراكار، كيانوش.، رضازاده، آزاده.، و احقر، قدسي. ( 1389 ). بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل

مسأله بر خودكارآمدي دانشآموزان دختر دبيرستانهاي شهرستان تهران. فصلنامه انديشه-

.133 - 150 :(3) هاي تازه در علوم تربيت . ي 5

سازمان بهداشت جهاني. ( 1379 ) . برنامه آموزش مهارتهاي زندگ . ي ترجمه ربابه نوري قاسم-

آبادي و پروانه محمد خاني. سازمان بهزيستي كشور.

صادقي، فريبا.، نريماني، محمد.، و رجبي، سوران. ( 1387 ). بررسي تأثير آموزش مهارتهاي

مقابلهاي بر وضعيت سلامت رواني دانشجويان . مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي

.261 - 269 ، اردبي . ل 3

طارميان، فرهاد.، و ماهجويي، ماهيار. ( 1387 ). مهارتهاي زندگ . ي نشر تربي . ت تهران.

عبدينيا، محمود. ( 1377 ). بررسي روابط خودكارآمدي، جهتگيري هدفي، يادگيري خودگردان،

پيشرفت تحصيلي. پاياننامه كارشناسي ارشد. رشته مديريت آموزشي، دانشكده علوم تربيتي

و روانشناسي، دانشگاه تهران.

فشاركي، محمد.، اسلامي، محمد.، مقيميان، مريم.، و آذربرزين، مهرداد. ( 1389 ). تاثير تدريس

بهروش سخنراني و سخنراني همراه با يادگيري مبتني بر مساله بر خودكارآمدي دانشجويان

:(3) 87 . مجله ايراني آموزش در علوم پزشك . ي 10 - پرستاري دانشگاه آزاد نجفآباد سال 88

.262 - 268

قليزاده، رقيه.، و احقر، قدسي. ( 1391 ). بررسي نقش سبكهاي يادگيري در تبيين

.67-84 :(3) خودكارآمدي دانشآموزان دوره متوسطه. فصلنامه انديشههاي نوين تربيت . ي 8

. كلينكه، ال. كريس ( 1384 ). مهارتهاي زندگ . ي ترجمه شهرام محمدخاني. چاپ ششم، جلد 1

.( تهران. انتشارات سپند هنر. (تاريخ انتشار اثر به زبان اصلي، 2002

محسني، عادل. ( 1387 ). بررسي تأثير آموزش كارآفريني برنگرش كارآفرينانه و باور خودكارآمدي

386 پاياننامه كارشناسي - عمومي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي درسال تحصيلي 87

ارشد رشته آموزش بزرگسالان، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي.

محمدخاني، شهرام. و نوري، ربابه. ( 1383 ). مهارتهاي زندگي، ويژهي دانشآموزا . ن معاونت

نظري و مهارتي وزارت آموزش و پرورش: طلوع دانش. تهران.

مهدويحاجي، طاهره. ( 1389 ). بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر شادكامي، كيفيت

زندگي و تنظيم هيجاني دانشجويان دانشگاه تربيت معل . م پاياننامهي كارشناسي ارشد،رشته

روانشناسي باليني، دانشگاه تربيت معلم تهران.

هوايي، عليرضا. ( 1388 ). بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر اعتقادات خودكارآمدي و

رمضان جهانيان

)/ پاييز 1392 ) 82 فصلنامه روانشناسي كاربردي/ سال 7/ شماره 3

.) پايان - استرس تحصيلي دانشآموزان سال سوم دبيرستان شهرستان نيشابور ( 87

نامهي كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني، دانشگاه تربيت معلم.

يارمحمدي و اصل، مسيب.، نارنجيها، هومان.، و رفيعي، حسن. ( 1390 ). ساخت و اعتباريابي

آزمون مهارتهاي زندگي در افراد وابسته به مواد . فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي،

.151 - 176 :(39) 10

Botvin, G. J., & Kantoor, W. (2007). Preventing alcohol and tobacco

use through life skills training. Journal of Alcohol Research &

Health, 24 (4), 8-25.

Freidan, J. (2005). Game: A clinical intervention to reduce adolescent

violence in schools. Retrieved 12 Feb 2010, from http:// www. Lib.

Umi. Com/dissertations full it, 123199466.

Lou, Ch. H., Wang, X. J., Tu. X. & Gao, E (2008). Impact of Life

Skills Training to Improve Cognition on Risk of Sexual Behavior

and Contraceptive Use among Vocational School Student in

Shanghai, China. Journal of Reproduction & Contraception, 35,

-251.

Mehpare, S., & Hikmat, S. (2010). Examination of relationship

between persevice science teachers' sense of efficacy and

communication skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2,

-4727.

Nwogu, S. (2007). Language barrier to education. Journal of

Teaching, 12 (1): 62-71.

Paulson, A M., (2005) Basic Confidence Predictions of Gareer

Decision- Making Self- Efficacy; Career. Development Quarterly;

UNICEF: June . Life skills. www. Unisef. Org

Wellford, J. (2005). Life skills training. Journal of International

Relations, 19, 687-411.

Wenzel, V., Weichold, K. & Silbereisen, R. K. (2009). The life skills

Program IPSY: positive influences on school bonding and

prevention of substance misuse. Journal of Adolescence, 1, 1-11.

Yankey, T., & NzndaBiwas, U. (2012). Life skills training as an

effective intervention strategy to reduce stress among Tibetan

refugee adolescents. Journal of Refugee Studies, 25 (4): 514-536.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.