palette
اثربخشي اميد درماني گروهي در كاهش پريشاني روانشناختي زنان دچار سرطان پستان
فرح لطفی کاشانی, شهرام وزیری, نرگس زین العابدینی, نیلوفر زیت العابدینی

چکیده
هدف: پژوهش حاضر تعيين ميزان اثربخشي اميددرماني گروهي بر كاهش پريشاني زنان دچار سرطان
پستان بود. روش: روش پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيشآزمون، پسآزمون و گروه گواه و جامعه
آماري زنان دچار سرطان پستان مركز تحقيقات سرطان بيمارستان شهداي تجريش در سال 1392 بود. از
ميان آنها 30 نفر بهصورت در دسترس انتخاب و بهطور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين
شدند. ابزار پژوهش آزمون پريشاني كي 10 كسلر، پاركر، كوپ، اپستاين، گرورر و همكاران ( 2002 ) بود
كه در مورد هر دو گروه در مرحله پيشآزمون، پسآزمون و 3 ماه بعد در مرحله پيگيري و برنامه اميد
درماني طي 8 جلسه، هر جلسه 90 دقيقه، هفتهاي يكبار درمورد گروه آزمايش اجرا و براي تحليل دادهها
از تحليل كوواريانس استفاده شد. يافتهها: نتايج نشان داد اميددرماني گروهي پريشاني زنان دچار سرطان
پستان را كاهش داده و اين تاثير پس از 3 ماه در مرحله پيگيري پايدار مانده است. نتيجهگيري: چون
راهبردهاي گروه درماني مبتني بر اميد سبب كاهش پريشاني زنان دچار سرطان پستان ميشود، بنابراين
ميتوان از اين روش در مراكز آنكولوژي بهعنوان درمان تكميلي در كنار درمانهاي پزشكي سود جست.
واژگان کلیدی
اميددرماني، پريشاني، سرطان پستان.

منابع و مآخذ مقاله

اقتدار، سامره.، مقدسيان، سيما.، ابراهيمي، حسين.، مهدي پور زارع، نسرين.، موسوي، سيد محسن.، و

جاسمي، مدينه. ( 1387 ). كيفيت زندگي و ابعاد آن در زنان دچار سرطان پستان مراجعه كننده

به مركز تحقيقات هماتولوژي و آنكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تبريز ، مجله پرستاري و مامايي

-17 :(12) تبريز، 3

حياتي، فرخنده.، شاهسواري، آرزو.، و محمودي، محمود. ( 1388 ). بررسي ارتباط آسايشرواني با

مشخصات فردي زنان دچار سرطان پستان مراجعهكننده به بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه-

.23-28 :(1) هاي علوم پزشكي شهر تهران، فصلنامه بيماريهاي پستان ايران، 2

كار، آلان. ( 1385 ). روانشناسي مثب . ت ترجمه حسنپاشا شريفي، حسن.. چاپ اول، تهران: سخن.

.( (تاريخ انتشار اثر به زبان اصلي، 2004

كهرازئي، فرهاد.، دانش، عصمت.، و پرويز آزادفلاح. ( 1390 ). اثربخشي رفتاردرمانگري شناختي در

پياپي ) بهبود كيفيت زندگي بيماران دچار سرطان. فصلنامه روانشناسي كاربردي. تابستان، 5

-23 :(18

مرداني حموله، مرجان.، و شهركي واحد، عزيز. ( 1388 ). بررسي رابطه سلامترواني و كيفيت زندگي

در بيماران دچار سرطان، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان،

.33-42 :(2) 16

اثربخشي اميد درماني گروهي در كاهش پريشاني…

وزيري، شهرام.، لطفي كاشاني، فرح.، موسوي، سيد مهدي.، و اكبري، محمد اسماعيل. ( 1389 الف).

نقش اميدافزايي در بهبود سلامترواني افراد دچار سرطان. خلاصه مقالات سومين كنگره بين

. المللي مراقبتهاي حمايتي و تسكيني در سرطان، ص 121

وزيري، شهرام.، لطفي كاشاني، فرح.، موسوي، سيد مهدي.، و اكبري، محمد اسماعيل. 1389 ب).

نقش ايجاد آرميدگي، آگاهي افزايي، و اميدافزايي در بهبود سلامترواني افراد دچار سرطان.

. خلاصه مقالات سومين كنگره بينالمللي مراقبتهاي حمايتي و تسكيني در سرطان، ص 122

وزيري، شهرام.، و لطفيكاشاني، فرح. ( 1393 ). اعتبار و پايايي آزمون واحد پريشاني ذهني وزيري.

مجله انديشه و رفتار در روانشناسي بالين . ي (زير چاپ).

Achenbaum, W. A. (2012). This chronic patient becomes a humanistic patient

who helps clinicians. Journal of Pain and Symptom Management, 44 (5):

- 788.

Barrera, I., & Spiegel, D. (2014). Review of psychotherapeutic interventions on

depression in cancer patients and their impact on disease progression.

International Review of Psychiatry, 26 (1): 31- 43.

Berendes, D., Keefe, F. J., Somers, T., Kothadia, S. M., Porter, L. S., &

Cheavens, J. (2010). Hope in the context of lung cancer: relationships of hope

to symptoms and psychological distress. Journal of Pain and Symptom

Manage. 40 (2): 174- 182.

Bultz, B. D. & Carlson, L. E. (2006). Emotional Distress: The sixth vital sign

future directions in cancer care. Psycho-Oncology, 15, 93- 96.

Carlson, L. E., Waller, A., Groff, S. L., Giese-Davis, J., & Bultz, B. D. (2013).

What goes up does not always come down: patterns of distress, physical and

psychosocial morbidity in people with cancer over a one year period. Psycho-

Oncology, 22 (1): 168- 176.

Cheavens, J. S., Feldman, D. B., Woodward, J. T., & Snyder, C. R. (2006). Hope

in cognitive psychotherapies: On working with client strengths. Journal of

Cognitive Psychotherapy, 20 (2): 135- 145.

Christianson, H. F., Weis, J. M., & Fouad, N. A. (2013). Cognitive Adaptation

and quality of life in late-stage cancer patients. Journal of Psychosocial

Oncology, 31 (3): 266- 281.

Coppock, T.E., Owen, J.J., Zagarskas, E., Schmidt, M. (2010). The relationship

between therapist and client hope with therapy outcomes. Journal of

Psychotherapy Research, 20(6): 619-626.

Cristofanilli, M., Broglio, K.R., Guarneri, V., Jackson, S., Fritsche, H.A., Islam,

R., Dawood, S., Reuben, J. M., Kau, S.W., Lara, J.M., Krishnamurthy,

S., Ueno, N.T., Hortobagyi, G.N., &Valero, V. (2007). Circulating tumor cells

in metastatic breast cancer: biologic staging beyond tumor burden. Clinical

Breast Cancer. Feb; 7(6):471-9.

Dezutter, J., Casalin, S., Wachholtz, A., Luyckx, K., Hekking, J., & Vandewiele,

W. (2013). Meaning life: An important factor for the psychological wellفرح

لطفيكاشاني، شهرام وزيري، سيده نرگس زينالعابديني و ...

)/ زمستان 1392 ) 56 فصلنامه روان شناسي كاربردي/ سال 7/ شماره 4

being of chronically ill patients? Journal of Rehabilitation Psychology, 58

(4): 334- 341.

Enns, A., Waller, A., Groff, S., Bults, B. D., Fung, T., & Carlson, L. E. (2013).

Risk factors for continuous distress over a 12-month period in newly

diagnosed cancer outpatients. Journal of Psychosocial Oncology, 31 (5): 489-

Feldman, D. B., & Snyder, C. R. (2005). Hope and the meaningful life:

Theoretical and empirical associations between goal-directed thinking and

life meaning. Journal of Social & Clinical Psychology, 24 (3): 401– 421.

Feuz, C. (2012). Hoping for the best while preparing for the worst. Journal of

Medical Imaging and Radiation Sciences, 43 (3): 168- 174.

Fischbeck, S., Maier, B. O., Reinholds, U., Nehring, C., Schwab, R., Beutel, M.

E., & Weber, M. (2013). Assessing somatic, psychosocial, and spiritual

distress of patients with advanced cancer. American Journal of Hospice &

Palliative Medicine, 30 (4): 339- 346.

Garcia, J. A., & Sisin, K. G. (2012). Locus of hope and subjective well-being.

International Journal of Research Studies in Psychology, 1 (3): 53- 58.

Hyphantis, T., Papadimitriou, I., Petrakis, D., Fountzilas, G., Repana, D.,

Assimakopoulos, K., Carvalho, A., & Pavlidis, N. (2013). Psychiatric

manifestations, personality traits and health-related quality of life in cancer of

unknown primary site. Journal of Psycho-oncology, 22 (9): 2009- 2015.

Hou, W. K., & Lam, J. H. (2014). Resilience in the year after cancer diagnosis: a

cross-lagged panel analysis of the reciprocity between psychological distress

and well-being. Journal of Behavioral Mecicine, 37 (3): 391- 401.

Hoy, B. D., Suldo, S. M., & Mendez, L. R. (2013). Links between parent's and

children's levels of gratitude, life satisfaction, and hope. Journal of

Happiness Studies, 14 (4): 1343- 1361.

Kavradim, S. T., Ozer, Z. C., & Bozcuk, H. (2013). Hope in people with cancer: a

multivariate analysis from Turkey. Journal of advanced nursing, 69 (5):

- 1196.

Kessler, R. C., Barker, P. R., Colpe, L. J., Hiripi, E., Mroczec, D. K., Normand,

S. L., Walters, E. E., & Zaslavsky, A. M. (2002). Short screening scales to

monitor population prevalences and trends in non-specific psychological

distress. Psychological Medicine, 32 (6): 959- 976.

Kessler, R. C., Barker, P. R., Colpe, L. J., Epstein, J. F., Gfroerer, J. C., Hiripi, E.,

Howes, M. J., Normand, S. L. T., Manderscheid, R. W., Walters, E. E., &

Zaslavsky, A. M. (2003). Screening for serious mental illness in the general

population. Archives of General Psychiatry, 60 (2): 184- 189.

Kimhi, S., Eshel, Y., & Shahar, E. (2013). Optimism as a predictor of the effects

of laboratory induced stress on feers and hope. International Journal of

Psychology, 48 (4): 641- 648.

King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J., & Del Gaiso, A. K. (2006). Positive affect and

the experience of meaning in life. Journal of Personality and Social

Psychology, 90 (1): 179– 196.

اثربخشي اميد درماني گروهي در كاهش پريشاني…

Krebber, A. M., Buffart, L. M., Kleine, G., Bree, I. C., Leemans, C. R., Becker,

A., Brug, J., & Leeuw, I. M. (2014). Prevalence of depression in cancer

patients: a meta-analysis of diagnostic interviews and self-report instruments.

Journal of Psycho-oncology, 23 (2): 121- 130.

Marques, S., Pais-Ribeiro, J., & Lopez, S. H. (2011). The role of positive

psychology constructs in predicting mental health and academic achievement

in children and adolescents: A two-year longitudinal study. Journal of

happiness studies, 12 (6): 1049- 1062.

McClement, S. E., & Chochinov, H. (2008). Hope in advanced cancer patients.

European Journal of Cancer, 44 (8): 1169- 1174.

Owen, D. (1989). Nurses' perspectives on the meaning of hope in patients with

cancer: a qualitative study. Oncology Nursing Forum, 16 (1), 75- 79.

Reuben, D. B., & Tinetti, M. E. (2012). Goal-oriented care-an alternative health

outcomes paradigm. The new Journal of Medicine, 366 (9): 777- 779.

Schjolberg, T., Dodd, M., Henriksen, N., & Rustoen, T. (2011). Factors affecting

hope in a sample of fatigued breast cancer out patients. Journal of Palliative

and Supportive care, 9 (1): 63- 72.

Schmer, C. E. (2010). The effect of cancer diagnosis on hope and resilience: A

correctional, longitudinal study, dissertation of nursing, University of

Missouri-Kansas.

Snyder, C. (2005). Teaching: The lessons of hope. Journal of Psychological and

Clinical Psychology, 24 (1): 72- 84.

Soenens, B., & Duriez, B. (2012). Does conservatism have a self-esteem

enhancing function? An examination of associations with contingent selfworth

and ill-being in late adults. Journal of personality and individual

differences, 52 (6): 728- 732.

Story, S. P., Youssef, C. M., Luthans, F., Barbuto, J. E., & Bovaird, J. (2013).

The contagion effect of global leader’s positive psychological capital on

follower. International Journal of Human Resource Management, 24 (13):

- 2553.

Sulkers, E., Fleer, J., Brinksma, A., Roodbol, P., Kamps, W. A., Tissing, J. E., &

Sanderman, R. (2013). Dispositional optimism in adolescents with cancer:

Differential associations of optimism and pessimism with positive and

negative aspects of well-being. British Journal of Health Psychology, 18 (3):

- 489.

Temane, Q. M., & Wissing, M. P. (2006). The role of spirituality as a mediator

for psychological well-being across different contexts. South African Journal

of psychology, 36 (3): 582- 597.

Vaziri, S. h., & Lotfi Kashani, F. (2011). Sexuality after Breast Cancer: Need for

Guideline. Iranian Journal of Cancer Prevention, 5 (1): 10- 15.

Yanos, P., & Roe, D. (2010). The impact of illness identity on recovery from

severe mental illness. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 13 (2):

-93.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.