palette
اثربخشي آموزش حل مساله بر كيفيت زندگي مادران كودكان درخودمانده
اعظم احمدي حلمسلوئي, بتول پاشنگ, نرگس سلیمی نیا

چکیده
چكيده
هدف: هدف از پژوهش حاضر تعيين ميزان اثربخشي آموزش حل مساله بر كيفيت زندگي مادران كودكان
درخودمانده بود. روش: روش پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيشآزمون، پسآزمون با گروه گواه و
پيگيري بود. آزمودنيها شامل 30 مادر داراي كودك درخودمانده بود كه بهطور تصادفي از ميان 280
مادر مراجعهكننده به مركز تخصصي اوتيسم "فرزندان آفتاب" واقع در شهر قدس استان تهران در سال
1392 انتخاب، و در دو گروه 15 نفري آزمايش و گواه جايگزين شد. گروه آزمايش 6 جلسه آموزش حل
مساله 120 دقيقهاي را هفتهاي يكبار دريافت كرد. در گروه گواه مداخلهاي صورت نگرفت. ابزار مورد
استفاده نسخه كوتاه پرسشنامه 36 سوالي كيفيت زندگي واير و شربورن ( 1992 ) بود كه در سه مرحله
پيشآزمون، پسآزمون و پيگيري اجرا و جهت تحليل دادهها از روش كوواريانش و اندازهگيريهاي مكرر
استفاده شد. يافتهها: نتايج نشان داد كه آموزش مهارت حل مساله بر بهبود كيفيت زندگي گروه آزمايش
در مقايسه با گروه گواه در تمامي ابعاد موثر بوده است. همچنين پيگيري پس از 2 ماه نيز اين نتايج را
تاييد كرد. نتيجهگيري: ميتوان آموزش حل مساله را بهعنوان ابزاري حمايتي و مؤثر جهت ارتقاء كيفيت
زندگي خانوادگي بهشمار آورد، و از آن بهويژه براي مادران داراي كودك درخودمانده كه نقش مهمي در
جو عاطفي خانواده دارند سود جست
واژگان کلیدی
حل مساله، كودكان درخودمانده، كيفيت زندگي

منابع و مآخذ مقاله

منابع

افروشه، عباس. ( 1388 ). بررسي تأثير خدمات مراكز اختلالات نافذ رشد بهزيستي بر كيفي تزندگي

مادران اتيستي . ك پاياننامه تحصيلي كارشناسي ارشد. رشته روانشناسي تربيتي، دانشكده روان-

شناسي تربيتي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

جزايري، عليرضا.، و سينارحيمي، علي. ( 1387 ). آموزش مهارتهاي حل مساله. تهران: انتشارات

دانژه.

حسينينژاد، جميله. ( 1388 ). بررسي تأثير آموزش مهارت حل مساله بر سلامت روان نوجوانان مستقر

در مراكز شبانهروزي بهزيستي تهرا . ن پاياننامه كارشناسي ارشد. رشته روانشناسي و آموزش

كودكان استثنايي، دانشكده روانشناسي تربيتي. دانشگاه علامه طباطبايي.

حسيني، سيدمهدي. ( 1390 ). اثربخشي آموزش گروهي هوشهيجاني (حل مساله و كنترل خشم) بر

سلامت روان جوانان مجرم زندان عادلآباد شيرا . ز پاياننامه كارشناسي ارشد. رشته روانشناسي،

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه علامه طباطبايي.

دهداري، طاهره. ( 1381 ). بررسي تاثير آموزش بهداشت بر كيفيت زندگي بيماران با عمل جراحي

قلب با . ز پاياننامه كارشناسي ارشد. رشته بهداشت، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس.

ربيعي، آتوسا.، و شهريور، زهرا. ( 1390 ). مطالعه مقدماتي اثربخشي آموزش گروهي والدين كودكان

اتيستيك بر دانش، ميزان استرس، اضطراب و افسردگي آنها. مجله پژوهش در علوم توانبخش . ي

.59-70 :(16) 7

كردي، معصومه.، نصيري، سعيده.، مدرسغروي، مرتضي.، و ابراهيمزاده، سعيد. ( 1391 ). تأثير آموزش

مهارتهاي حل مساله بر شدت افسردگي زنان در دوره پس از زايمان. مجله اصول بهداشت روان . ي

.26-35 :(22) 14

اثربخشي آموزش حل مساله بر كيفيت زندگي...

كلينكه، كريس. ال. ( 1384 ). مهارتهاي زندگي. ترجمه شهرام محمدخاني. 2 جلد، انتشارات رسانه

( تخصصي. (تاريح انتشار اثر به زبان اصلي، 1998

ملكپور، مختار.، فرهاني، حجتالله.، آقايي، اصغر.، و بهرامي، علي. ( 1385 ). تأثير آموزش مهارتهاي

زندگي بر كاهش فشار رواني مادران كودكان عقبمانده ذهني و عاد . ي مجله پژوهش در حيطه

.166-172 :(2) كودكان استثنايي. 6

مهاجري، آتناسادات.، پوراعتماد، حميدرضا.، شكري، اميد.، و خوشابي، كتايون. ( 1392 ). اثربخشي

درمان تعامل والد- كودك بر خودكارآمدي والدگري مادران كودكان دچار درخودماندگي با كنش-

.21-38 :( 1پياپي 25 ) وري بالا. فصلنامه روانشناسي كاربردي،ب هار، 7

ناصري، حسن. ( 1387 ). مهارتهاي زندگ . ي تهران: انتشارات سازمان بهزيستي كشور، معاونت

فرهنگي و پيشگيري.

Bradford, R. (1997). Children, Families and Chronic disease: psychological

models and methods of care. London: Routledge.

ChingShu, B. (2009). Quality of life of family caregivers of children with autism

the mother's perspective. Autism, 13(4): 81- 91.

Dabrowska, A., & Pisula, E. (2010). Parenting stress and coping styles in mothers

and fathers of pre-school children with autism and Down syndrome. Blackwell

Publishing Ltd.1365- 2788.

Gupta, A., & Singhal ,N. (2005). Psychosocial support for families of children

with autism .Asiapacific disability rehabilitation journal, 16 (2): 27- 36.

Janis, E., Gerkensmeyer, C. S., Johnson, C. S., Scott, E. L., Oruche, U. M.,

Lindsey, L. M., Austin, J. K., & Perkins, S. M. (2013). Problem-Solving

Intervention for Caregivers of Children with Mental Health

Problems.Psychiatric Nursing, 27(3):112- 120.

Keen, D., Couzens, D., Muspratt, S., & Rodger, S. (2010). The effects of

apparent-focused intervention for children with a recent diagnosis of autism

spectrum disorder on parenting stress and competence.Research in Autism

spectrum disorders, 4(2), 229- 241.

Kheir, N., Ghoneim, O., Sandridge, A., Al-Ismail, N, Hayder, S., & AlRawi, F.

(2012). Quality of life of Care givers of children with autism in Qatar

.Published on line before print, 6. (3): 293- 298.

Kober, R. (2010). Enhancing the quality of life people with intellectual

disabilities. Social In dictators Research. 41 (8): 35- 39.

McConkeya, R., Truesdale, K. M., Changb, M. Y., Jarrahc, S., & Shukric, R.

(2008). The impact on mothers of bringing up a child with intellectual

disabilities: A cross-cultural study. Behavior Research and Therapy, 9 (21):

- 130.

اعظم احمدي حلمسلوئي، بتول پاشنگ و نرگس سليمينيا

فصلنامه روان شناسي كاربردي/ سال 7/ شماره( 28 )/ زمستان 1392

Mugno, D. (2007). Impairment of quality of life in parent of children and

adolescents with pervasive developmental disorder .Health and quality of life

out comes (http:// www .hqlo.com).

Osborn, L. A., & Reed, P. (2010). Stress and self-perceived parenting behaviors

of parents of children with autistic spectrum conditions. Research in Autism

Spectrum Disorders, 4(3): 405– 414.

Samadi, S. A., Mc Con key, R., & Kelly, G. (2012). The information and support

needs of Iranian parents of children with autism spectrum disorders. Early

child Development and care, Journal of psychology, 83 (11): 45- 50.

Ware, J. E., & Sherbourne, C. D. (1992). The MOS 36-item short-form health

survey (SF-36). Medical Care, 30 (6), 473- 483.

Elliott, T., Berry, J. W., & Grant, J. S. (2009). Problem-solving training for

family caregivers of women with disabilities: A randomized clinical trial.

Behaviour Research and therapy, 47, 548-558.

***


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.