palette
رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با شیوه‌های فرزندپروری مادران و اختلال‌های بیرونی‌شده فرزندان‌شان

چکیده

هدف: پژوهش تعیین رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با شیوه‌های فرزندپروری مادران و اختلال‌های بیرونی‌شده فرزندان‌شان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی مدارس ابتدایی ناحیه 3 کرج به‌تعداد 1080 نفر بود که از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری هدفمند، 150 دانش آموز از مدارس شهید حجازی، علامه حلی، شهید حسن برجسته، شهید کنسویه، قلم و مفید انتخاب شد. مادران این دانش‌آموزان به پرسشنامه‌های طرحواره یانگ 1998 و شیوه‌های فرزندپروری آلاباما 1996 و معلم‌هایشان به پرسشنامه راتر (1967) پاسخ دادند. داده‌ها از طریق روش‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد رابطه میان طرح‌واره‌های ناسازگار والدین و شیوه‌های فرزندپروری آن‌ها معنادار و مؤلفه دیگر جهت‌مندی پیش‌بینی‌کننده منفی تنبیه بدنی و مؤلفه گوش به زنگی و بازداری پیش‌بینی‌کننده عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند است. رابطه میان شیوه‌های فرزندپروری با اختلال‌های بیرونی‌شده معنادار و مؤلفه ضعف در نظارت، پیش‌بینی‌کننده ناسازگاری اجتماعی در کودکان و مؤلفه‌های مشارکت والدین و ضعف در نظارت، پیش‌بینی‌کننده‌های پرخاشگری و بیش‌فعالی در کودکان بود. نتیجه‌گیری: از آنجا که طرحواره‌های ناسازگار اولیه والدین می‌تواند در شکل‌گیری شیوه‌های خاص فرزندپروری آن­ها و در نهایت اختلال‌های بیرونی کودکان مؤثر باشد، بنابراین در درمان اختلال‌های بیرونی­شده این کودکان می‌توان طرحواره‌های ناسازگار اولیه والدین را نیز هدف قرار داد.

واژگان کلیدی
اختلال‌های بیرونی شده- شیوه‌های فرزندپروری- طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه

منابع و مآخذ مقاله

احمدی، نسرین. (1391). مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های فرزندپروری در افراد دارای رگه‌های اختلالات شخصیت دسته «ب» و فاقد آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید معدنی آذربایجان.

آهي، قاسم. (1385). هنجاريابي نسخه كوتاه پرسشنامه طرحواره‌ای يانگ. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

بلالی، رقیه.، و آقایوسفی، علیرضا. (1390). اثربخشی برنامه آموزش والدین بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان. فصلنامه روان‌شناسي كاربردي، زمستان 5 (4 پیاپی 20): 73-59.

پرچم، اعظم.، فاتحی زاده، مریم.، و اله یاری، حمیده (1391). مقایسه سبک‌هاي فرزندپروري بامریند با سبک فرزندپروي مسئولانه در اسلام. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال 20(14): 138-115.

جلالی، محسن.، پوراحمدی، الناز.، باباپور، جلیل.، و شعیری، محمدرضا. (1388). تأثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر کاهش اختلال‌های برونی سازی شده در کودکان 7 تا 10 ساله. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 4(13): 43-22.

خدام، حمیرا.، مدانلو، معصومه.، ضیایی، طیبه.، و کشتکار، عباسعلی. (1388). اختلال‌های رفتاری و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه شهر گرگان. مجله پژوهش پرستاری، 3(4): 37-29.

سادوک، بنیامین جیمز.، و سادوک، ویرجینا آلکوت. (1388). خلاصه روان‌پزشکی: علوم رفتاری/ روان‌پزشکی بالینی. ترجمه فرزین رضاعی. تهران. ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2007).

سلیمی، حسین.، رمضانی، آسیه.، خوانکی، زهره.، و امیری، ماندانا. (1388). ارتباط باورهاي غيرمنطقي مادران با مشكلات رفتاري دختران دبيرستاني آن‌ها. فصلنامه روان‌شناسي كاربردي، بهار 3 (1 پیاپی 9): 56-45.

قائدنیای جهرمی، علی. (1390). مقایسه اختلال‌های رفتاری کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل هشتگرد کرج. پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی.

یانگ، جفری.، کلوسکو، ژانت.، و ویشار، ماری جوری. (1389). طرحواره درمانی. ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز. تهران. ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2003).

Biederman, J., & Faraone, S. V. (2005). Attention deficit hyperactivity disorder. Lancet, 366(9481): 237-48.

Brook, J. S., Zhang, C., Balka, E. B., & Brook, D. W. (2012). Pathways to Children’s Externalizing Behavior: A Three- Generation Study. The Journal of genetic psychology, 173(2): 175-197.

Baghdaserians,E.S.(2010).Authoritarian and Authoritative parenting styles: Across- Cultural study of American and Eropean Americans parenting styles of young children. ProQust Information & Learning Company.

Buschgens, C. J. M., van Aken, M. A. G., Swinkels, S. H. N., & et al. (2010). Externalizing behaviors in preadolescents: familial risk to externalizing behaviors and perceived parenting styles. Eur Child Adolesc Psychiatry, 19, 567-575.

Childres,A.,(2010) . oppositional – disorder and conduct disorder. Treat ment, prevention and what parents can D , http: //www.lepage associates.com.

Gunty, A. L., & Buri, J. R. (2008). Parental Practices and the Development of Maladaptive Schemas Online Submission, Paper presented at the Annual Meeting of the Midwestern Psychological Association.

Gau SS, & Chang JP. (2013). Maternal parenting styles and mother-child relationship among adolescents with and without persistent attention-deficit/hyperactivity disorder. Res Dev Disabil; 34(5):1581-94.

Ghanizadeh, A. (2012).Psychometric analysis of the new ADHD DSM-V derived symptoms. BMC Psychiatry, 12-21.

Harris, E., & Curtin, L. (2002). Parental perceptions, Early maladaptive schemas, and Depressive symptoms in young Adults. Cognitive therapy and Research, 26(3): 405-416.

Kuban , C (2011). Appositional Defiant disorder and trauma . the National institute for trauma and loss in children. http://www.starraining.org/tlc.

Müller UC, Asherson P, Banaschewski T, et al. (2011). The impact of study design and diagnostic approach in a large multi-centre ADHD study. Part 1: ADHD symptom patterns. BMC Psychiatry. 11:54.

Rutter, M. (1967). A children's behaviour questionnaire for completion by teachers: preliminary findings. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, 8(1): 1-11.

Roberta, M. Berns.(2009). child, family, School, Community. Socializtion & Supprt. Education,8 the edition. 140-141.

Robert.C.J(2009). Parenting practices and Child Behavior in Mexico:A Validation Study of the Alabama Parenting Questionnnaire. Doctoral Dissertation. University Of Minnesota.

Steiner, H. & Remsing, L. (2007). Practice parameter for the assessmentand treatment of of the American children and adolescents with oppositional defiantdisorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46(1): 126-41.

Shelton, K. K., Frick, P. J., &Wootton, J. (1996). Assessment of parenting practices in families of elementary school-age children. Journal of Clinical Child Psychology, 25, 317-329.

Torress, C. (2002). Early maladaptive schemas and cognitive distotions in psychopathy and narcissim. Thesis for the degree of doctor of psychology. Australian National university.

Vilerbevghe ,L.V. Braet , C.BosmansG. Rossel and gels , S. (2009). Maladaptive schema and psychopathology in Adolescence: on the afility of young schema theory in youth . cogntherRes , 6 , 351-372.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.