palette
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر استرس ادراک‌شده، خودکارآمدی و کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان پستان

چکیده

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر استرس ادراک­شده، خودکارآمدی و کیفیت زندگی  بیماران دچار سرطان پستان بود. روش: روش مطالعه نیمه­آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش­آزمون، پس­آزمون و پی­گیری دوماهه و جامعه­آماری کلیه­ی زنان مراجعه­کننده به بخش آنکولوژی مرکز تشخیصی- درمانی بیمارستان هفت تیر تهران به­تعداد 1200 نفر بود که120 نفر آن­ها از مراجعان تازه­ تشخیص در سال 1392 بودند. پس از مصاحبه 30 نفر که ملاک­های ورود به پژوهش را داشتند، به­صورت در دسترس انتخاب و به­طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جایگزین شد.ند ابزار پژوهش، پرسش­نامه­های استرس ادراک­شده کوهن، کامارک و مرملستین (1983)، خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982؛ نقل از ملکی پیربازاری، نوری و صرامی،1390) و ویراست سوم پرسش­نامه کیفیت زندگی سازمان پژوهش­های اروپایی آرونسون (1987؛ نقل از صفایی، دهکردی و طباطبایی، 1386) بود. گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته هفته­ای یک­بار آموزش دید. یافته­ها: نتایج نشان­دهنده اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش استرس ادراک­شده و افزایش خودکارآمدی و کیفیت­ زندگی بیماران بود و اثر آن پس از 2 ماه نیز باقی­ماند. نتیجه­گیری: از رفتار درمانی دیالکتیکی می­توان به­عنوان روش موثری برای کاهش استرس، افزایش خودکارآمدی و کیفیت زندگی  بیماران دچار سرطان استفاده کرد.

 

کلیدواژه­ها: استرس ادراک­شده، خودکارآمدی، دیالکتیکی، رفتار درمانی ، کیفیت زندگی

واژگان کلیدی
استرس ادراک­شده، خودکارآمدی، دیالکتیکی، رفتار درمانی ، کیفیت زندگی

منابع و مآخذ مقاله

احدی، حسن.، مهریار، امیرهوشنگ.، نفیسی، غلامرضا.، نیکوفر، علیرضا و جهانیان، سعید. (1390). مقایسه راهبردهای مقابله با استرس و افسردگی در سه گروه از بیماران مبتلا به سرطان. نشریه اندیشه و رفتار،6(21): 42-35.

باستانی، فریده.، رحمت‌نژاد، لیلی.، جهدی، فرشته.، و حقانی، حمید. (1387). خودکفایتی شیردهی و استرس درک شده در مادران نخست‌زا. فصلنامه پرستاری ایران، 21(54): 23-9.

پدرام، محمد.، محمدی، مسعود.، نظیری، قاسم.، و آیین‌پرست، ندا. (1389). اثربخشی گروه درمانی شناختی– رفتاری بر درمان اختلال اضطراب، افسردگی و ایجاد امیدواری در زنان دچار سرطان سینه. فصلنامه علمی– پژوهشی زن و جامعه. 1(4): 76-61.

ترخان، مرتضی. (1392). اثربخشی آموزش گروهی مصون سازی در مقابل استرس بر خودکارآمدی اجتماعی و اضطراب اجتماعی افراد معتاد در حال ترک ( NA ). مجلّه ی پژوهش های روان‌شناسی اجتماعی، 2(5 ):110-100.

حیاتی، فرخنده.، شاهسواری، آرزو.، و محمودی، محمود. (1388). بررسی ارتباط آسایش روانی با مشخصات فردی زنان دچار سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه-های علوم پزشکی شهر تهران، فصلنامه بیماری‌های پستان ایران، 2(1): 28-23.

شعاع‌کاظمی، مهرانگیز.، و مومنی‌جاوید، مهرآور. (1391). مقایسه خودکارآمدی و میزان توان‌مندی زنان مبتلا به سرطان پستان و سالم. فصلنامه بیماری‌های پستان ایران، 5(1): 53-45.

صفایی، آزاده.، مقیمی‌دهکردی، بیژن.، و طباطبایی، سیدحمیدرضا. (1386). بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان. مجله ارمغان دانش، 12 (2): 46-25.

علوی، خدیجه. (1390). رفتار درمانی دیالکتیکی. فصلنامه تازه‌های روان‌درمانی. 29(2 پیاپی 59)، 63-52.

علیلو، مجید‌محمود.، و شریفی، محمدامین. (1390). رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی، تهران. انتشارات مرکز مشاوره تهران.

کربلایی محمدمیگونی، احمد.، احدی، حسن.، شریفی، حسن‌پاشا.، و جزایری، سید مجتبی. (1389). اثربخشی رفتار درمانگری دیالکتیکی همراه با دارودرمانگری در مقایسه با دارودرمانگری در کاهش افکار خودکشی بیماران دچار افسردگی اساسی اقدام‌کننده به خودکشی. فصلنامه روان-شناسی کاربردی، 4(4 پیاپی 16): 42-26.

کریمی، محمود.، نیکنامی، شمس‌الدین.، امین‌شکروی، فرخنده.، شمسی، محسن.، و حاتمی، علی. (1388). ارتباط بین اعتماد به نفس، خودکارآمدی، منافع و موانع درک‌شده با رفتار خودآزمایی پستان در رابطین بهداشتی زرندیه. فصلنامه بیماری‌های پستان، 2(2): 48-41.

کهرزایی، فرهاد.، دانش، عصمت.، و آزادفلاح، پرویز. (1390). اثربخشی رفتار درمانگری شناختی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 5(2 پیاپی 18): 23-7.

لطفی‌کاشانی، فرح.، وزیری، شهرام.، زین العابدینی، سیده نرگس.، و زین العابدینی، سیده نیلوفر. (1392). اثربخشی امید‌درمانی گروهی در کاهش پریشانی روان‌شناختی زنان دچار سرطان پستان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 7(4 پیاپی 28): 58-45.

مظلوم، سیدرضا.، دربان، فاطمه.، واقعی، سعید.، مدرس‌غروی، مرتضی.، کاشانی‌لطف‌آبادی، مسعود.، و شاد، محمد. (1390). بررسی تأثیر برنامه ایمن‌سازی در برابر استرس بر استرس ادراک‌شده پرستاران شاغل در بخش روان. فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد، 2(2): 44-35.

مظلومی، سعید.، مهری، علی.، و مروتی‌شریف‌آباد، محمدعلی. (1385). ارتباط بین اعتماد به نفس و خودکارآمدی با رفتارهای بهداشتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 3(2): 117-111.

معصومیان، سمیرا. (1391). اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBSR) بر کاهش افسردگی، افزایش کیفیت زندگی و خودکارآمدی بیماران دچار کمر‌ درد مزمن (CLBP). پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

ملکی پیربازاری، معصومه.، نوری، ربابه.، و صرامی، غلامرضا. (1390). حمایت اجتماعی و علائم افسردگی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی. روان‌شناسی معاصر، 6(2): 34-25.

Antoni, M. H., Lechner, S., Diaz, A., Vargas, S., Holley, H., Phillips, K., McGregor, B., Carver, Ch. S., & Blomberg, B. (2009). Cognitive-behavioral stress management effects on psychosocial and physiological adaptation in women undergoing treatment for breast cancer. Brain, Behavior, and Immunity, 23: 580-595.

Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., & Swinson, R. P. (2006). Psychometric properties of the 42-item and 27-item version of the depression anxiety stress scales in clinical group and community sample. Psychological assessment, 2: 176-181.

Bartlet, D., & Aldwin, D. (2007). The Effects of stress inoculation training on the anxiety and self-efficacy for eating disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75: 325-334.

Bornovalova, M. A., & Daughters, S. B. (2007). How does Dialectical Behavior Therapy facilitate treatment retention among individuals with comorbid borderline personality disorder and substance use disorders? Clinical Psychology Review: 27: 923-943.

Chen, P. Y., & Chang, H. C. (2007). The coping process of patients with cancer European. Journal of oncology nursing, 16 (1): 10-16.

Cohen, S., Kamarck, T. & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4): 385-396.

Choate, L. H. (2012). Counseling Adolescents Who Engage in Nonsuicidal Self-Injury: A Dialectical Behavior Therapy Approach. Journal of Mental Health Counseling. 34: 56-70.

Cooper, J., & Costello, E. (2008). Stress inoculation training on the anxiety and depression of high school students. Journal of Clinical Psychology, 28: 199-208.

Distefano, M., Riccardi, S., Capelli, G., Costantini, B., Petrillo, M., & Ricci, C. (2008). Quality of life and psychological distress in locally advanced cervical cancer patients administered pre- operative chemo radiotherapy. Gynecol Oncol, 111 (1): 144 -150.

Federici, A., Wisniewski, L., & Ben-Porath, D.) 2012). Description of an Intensive Dialectical Behavior Therapy Program for Multidiagnostic Clients with Eating Disorders. Journal of Counseling & Development. 90: 330-340.

Flugel‌Golle, K. f., Cha, S. S., Loehrer, L., Bauer, B. A., & Wahner- Roedler, D. L. (2010). Measurement of guality of life and participant experience with the mindfulness-based stress reduction program. Complementary therapies in clinical practice, 16: 36-40.

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour research and therapy, 44 (1): 1-25.

Jacobs, R., Dalton, J., & Ewertz, N. (2009). "The association between psychological factors and stressful life experience in the breast cancer risk". Journal society of behavioral medicine. 7 (2): 211- 218.

Lebel, S., Rosberger, Z., Edgar, L., & Devins, G. M. (2007). Comparison of four common stressors across the breast cancer trajectory. Journal of Psychosomatic Research, 63 (3): 225- 232.

Linhan, M. M. (1993 b). Skill training manual for treating borderline personality disorder. New York: Guilford Press.

Linhan. M. M. (1993 a). Cognitive behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford press.

Masoudniea, E. (2007). Percived self- efficacy and coping strategies in stressful situations. .Journal of Iranian Psychiatrists & Clinical Psychologists. 4: 405-415

Moss, L., Miller, D., & Masten, A. C. (2005). Stress inoculation training on the self-efficacy and depression for suicide people. Journal of Individual Psychology, 58: 188-199.

Nordin, K., Rissanen1, R., Ahlgren, J., Burell1, G., Fjallskog, M. L., Borjesson, S., & Arvingl, C. (2012). Design of the study: How can health care help female breast cancer patients reduce their stress symptoms? A randomized intervention study with stepped-care. BMC Cancer, 12: 167-177

Pecukonis, E. V. (2009). Physical Self-efficacy and Alexithymia in Women with Chronic Intractable Back Pain, Pain Management Nursing, 10 (3): 116-123.

Reynolds, P., Huley, S., Tovers, M., & Jackson, M. (2005). Use of coping strategies and breast cancer survival. American Journal of Epidemiology, 152 (10): 940-949.

Sandoval, G. A., Brown, A. D., Sullivan, T., & Green, E. (2006). Factors that influence pationts overall perceptions of quality of care. International Journal of Quality Health Care, 18: 266- 274.

Steil, R., Dyer, A., Priebe, K., Kleindienst, N., & Bohus, M. (2011). Dialectical Behavior Therapy for Posttraumatic Stress Disorder Related to Childhood Sexual Abuse: A Pilot Study of an Intensive Residential Treatment Program. Journal of Traumatic Stress, 24 (1): 102–106.

Swales, M, A., & Heard, H. L. (2009). Dialectical Behavior Therapy. New York: Ruthedge.

Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics , 6th ed. Boston : Pearson.

Winnie, K. W. (2009). Anxiety depression and quality of life among Chinese breast cancer patients during adjuvant therapy. Eur J cancer, 6 (1): 47-49.

Woby, S. R., Urmston, M., & Watson, P. J. (2007). Self-efficacy mediates the relation between Pain-related fear and outcome in chronic low backpain patients, European Journal of Pain, 11: 711-718.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.