palette
اثربخشي آموزش الگوی برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر خود نظم‌دهی و پاداش بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان
حسین پورشهریار

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشي آموزش الگوی برنامه­ریزی درسی مبتنی بر خود نظم­دهی و پاداش در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان بود. روش: روش پژوهش شبه ­آزمایشی با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون و جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی مراجعه­کننده به مرکز خدمات روان­شناختی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی بود. با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس از میان آن­ها 32 دانشجو، 16 دختر و 16 پسر بر اساس نتایج مصاحبه تشخیصی و نمره­های پرسش­نامه اضطراب امتحان فریدمن و بنداز-جاکوب (1997) انتخاب و به­صورت تصادفي در گروه­های آزمایش و گواه جایگزین شد. الگوی برنامه­ریزی درسی مبتنی بر خود نظم­دهی و پاداش زیندر و ماتیوس (2005) در قالب شش جلسه مشاوره تحصیلی هفته­ای یک جلسه به­مدت 60 دقیقه در گروه آزمايش اجرا شد. یافته­ها: نتایج نشان داد تفاوت گروه آزمایش در نمره کلی و ترکیب ابعاد سه­گانه اضطراب امتحان در مقایسه با پیش­آزمون و گروه گواه معنی­دار، و اثرپذیری دو مؤلفه خطای شناختی و تنیدگی به میزان قابل توجهی، بیشتر مربوط به مؤلفه تحقیر اجتماعی است. نتیجه­گیری: برنامه آموزش الگوی برنامه­ریزی درسی مبتنی بر خود نظم­دهی و پاداش روش مؤثری است که از طریق اصلاح و کنترل خطای شناختی و تنیدگی دانشجویان تا حد قابل­توجهی سطح اضطراب امتحان دانشجویان را کاهش می­دهد.

 

کليدواژه­ها: اضطراب امتحان، برنامه­ریزی درسی، پاداش، خود نظم­دهی.

واژگان کلیدی
اضطراب امتحان، برنامه‌ریزی درسی، پاداش، خود نظم‌دهی.

منابع و مآخذ مقاله

ابوالقاسمی، عباس.، گل‌پور، محسن.، و نریمانی، محمد. (1386). اثربخشی دو روش بازسازی‌شناختی و آموزش کنترل توجه بر اصلاح باورهای فراشناختی دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب امتحان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 3 (1): 23-10.

باعزت، فرشته.، صادقی، منصوره‌سادات.، ایزدی‌فرد، راضیه.، و روبن‌زاده، شرمین. (1390). اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدمن: فرم فارسی. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 8 (1): 66-51.

پاشایی، زهره.، پورابراهیم، تقی.، و خوش‌کنش، ابوالقاسم. (1388). تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با هیجان‌ها در اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دختران دبیرستانی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 4 (12): 20-7.

مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز.، و کاظمیان مقدم، کبری. (1386). بررسی اثربخشی روش حساسیت‌زدایی منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 2 (5): 34-23.

Bandura, A. (1991). Self-regulation of motivation through anticipatory and self-reactive mechanisms. In R. A. Dienstbier (Ed.), Perspectives on Motivation: Nebraska Symposium on Motivation (Vol. 38, pp. 69– 164). Lincoln: University of Nebraska Press.

Brown, L. A., Forman, E. M., Herbert, J. D., Hoffman, K. L., Yuen, E. K., & Goetter, E. M. (2011). A randomized controlled trial of acceptance-based behavior therapy and cognitive therapy for test anxiety: A pilot study. Behavior Modification, 35 (1): 31-53.

Chamberlain, S., Daly, A. L., & Spalding, V. (2011). The fear factor: Students’ experiences of test anxiety when taking A-level examinations. Pastoral Care in Education, 29 (3): 193- 205.

Chapell, M. S., Blanding, Z., Silverstein, M. E., Takahashi, M., Newman, B., Gubi, A., & McCann, N. (2005). Test anxiety and academic performance in undergraduate and graduate students. Journal of Educational Psychology, 97 (2): 268- 274.

Croyle, K. L., Weimer, A. A., & Eisenman, R. (2012). Context of assessment changes relationships between test anxiety and related variables. International Journal of Adolescence and Youth, 17(1): 11– 20.

Daly, A. L., Chamberlain, S. & Spalding, V. (2011). Test anxiety, heart rate and performance in A-level French speaking mock exams: An exploratory study. Educational Research, 53 (3): 321– 330.

Dignath, C., Buettner, G., & Langfeldt, H. (2008). How can primary school students learn self-regulated learning strategies most effectively? A meta-analysis on self-regulation training programs. Educational Research Review, doi: 10.1016/j.edurev 2008.02.003.

EeLynn, N. & Kerry, L. (2010). Children’s task performance under stress and non-stress conditions: A test of the processing efficiency theory, Cognition and Emotion, 24 (7): 1229- 1238

Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (1999). Test anxiety and the hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 628- 644.

Ergene, T. (2002) Effective intervention of test anxiety reduction. School psychology, 24, 313- 328.

Eum, K., & Rice, K. G. (2011). Test anxiety, perfectionism, goal orientation, and academic performance. Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 24 (2): 167- 178.

Friedman, I. & Bendas-Jacob, O. (1997). Measuring perceived test anxiety in adolescents: A self-report scale. Educational and Psychological Measurement, 57, 1035- 1046.

Hacker, D. J., Dunlosky, J., & Graesser, A. C. (2009). Handbook of metacognition in education. New York: Routledge.

Hattie, J. & Timperley, H. (2007).The power of feedback. Review of Educational Research, 77, 81– 112.

Karabenick, S. A. (Ed.). (1998). Strategic help seeking: Implications for learning and teaching. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Karatas, H., Alci, B., & Aydin, H. (2013). Correlation among high school senior students’ test anxiety, academic performance and points of university entrance exam. Educational Research and Reviews, 8 (13): 919- 926.

Lowe, P. A., & Ang, R. P. (2012). Cross-cultural examination of test anxiety among US and Singapore students on the Test Anxiety Scale for Elementary Students (TAS-E). Educational Psychology, 32 (1): 107- 26.

Newman, R. S. (2007). The motivational role of adaptive help seeking in self-regulated learning. InD. Schunk & B. Zimmerman (Eds.), Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and applications (pp. 315– 338). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Oktedalen, T. & Hagtvet, K. A. (2011). A Revised Version of the Norwegian Adaptation of the Test Anxiety Inventory in a Heterogeneous Population. Scandinavian Journal of Educational Research, 55 (5): 475– 487.

Patricia, A. L. & Rebecca, P. A. (2012).Cross-cultural examination of test anxiety among US and Singapore students on the Test Anxiety Scale for Elementary Students (TAS-E). Educational Psychology, 32 (1): 107– 126

Pekrun, R., Goetz, T., Perry, R. P., Kramer, K., & Hochstadt, M. (2004). Beyond test anxiety: Development and validation of the Test Emotions Questionnaire (TEQ). Anxiety, Stress and Coping, 17, 287- 316.

Popko, P. (2004). Differentiation and test anxiety in adolescents. Journal of adolescence, 27, 645- 660.

Ruthig, J. C., Perry, R. P., Hall, N. C., & Hladkyj, S. (2004). Optimism and attribution retraining: Longitudinal effects on academic achievement, test anxiety, and voluntary course withdrawal in college students. Journal of Applied Social Psychology, 34, 709- 730.

Sanghvi, C. (1995). Efficacy of study skills training in managing study habits and test anxiety of high test anxious students. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 21 (1): 71- 75.

Sarason, I. G. (1984). Stress, anxiety, and cognitive interference: Reactions to tests. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 929- 938.

Schunk, D. H. & Schwartz, C. W. (1993). Goals and progress feedback: Effects on self-efficacy and writing achievement. Contemporary Educational Psychology, 18 (3): 337– 354.

Schunk, D. H. & Zimmerman, B. J. (Eds.). (2007). Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and applications. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Segool, N., Carlson, J., Goforth, A., Von der Embse, N., & Barterian, J. (2013). Heightened test anxiety among young children: Elementary school students’ anxious responses to high-stakes testing. Psychology in the Schools, 50, 489-499.

Von der Embse, N. P., Barterian, J., & Segool, N. (2013). Test anxiety interventions for children and adolescents: A systematic review of treatment studies from 2000-2010. Psychology in the Schools, 50, 57- 71.

Von der Embse, N. P., Mata, A. D., Segool, N., & Scott, E. C. (2014) Latent Profile Analyses of Test Anxiety: A Pilot Study. Journal of Psychoeducational Assessment, 32 (2): 165– 172.

Wren, D. G., & Benson, J. (2004). Measuring test anxiety in children: Scale development and internal construct validation. Anxiety, Stress, and Coping, 17, 227- 240.

Zeidner, M. (1998). Test anxiety: The state of the art. New York: Plenum.

Zeidner, M. (2004). Test anxiety. In C. Spielberger (Ed.), Encyclopedia of applied psychology (Vol.3, pp. 545-556). San Diego: Academic Press.

Zeidner, M. (2007). Test anxiety in educational contexts: Concepts, findings, future directions. In P. A. Schutz & R. Pekrun (Eds.), Emotion in education (pp. 159-177). San Diego: Elsevier Inc.

Zeidner, M., & Matthews, G. (2005). Evaluative anxiety. In A. Elliot & C. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation (pp. 141-166). New York: Guilford Press

Zimmerman, B. J. & Kitsantas, A. (1996). Self-regulated learning of a motor skill: The role of goal setting and self-monitoring. Journal of Applied Sport Psychology, 8, 69– 84.

Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical Background, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal,45 (1): 166– 183.

Zimmerman, B. J., Moylan, A., Hudesman, J., White, N., & Flugman, B. (2008). Enhancing Self-Reflection and Mathematics Achievement of At-risk Students at an Urban Technical College: A Self-regulated Learning Intervention. A final report submitted to the Institute of Education Sciences, U. S. Department of Education, through Grant R305H060018 to the City University of New York.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.