palette
رابطه ابعاد سبک زندگی اسلامی با بهزیستی روا‌ن‌شناختی در دانشجویان

چکیده

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ابعاد سبک زندگی اسلامی با بهزيستي روان‌شناختي کُل و ابعاد آن بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل 1200 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود که از میان آن­ها با روش نمونه‌گيري تصادفی خوشه‌اي چندمرحله‌اي 305 دانشجو بر اساس جدول کرجسی-مورگان (1970) انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ابعاد سبک زندگی اسلامی کاویانی (1388) و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (1995) را تکمیل کردند. برای تحلیل‌ داده‌ها از تحلیل رگرسیون چندگانه به­شیوه همزمان استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد از میان ابعاد سبک زندگی اسلامی، تنها بُعد ویژگی‌های درونی (13/0=b، 050/0=P)، و بُعد اجتماعی (22/0=b، 004/0=P) قادرند بهزیستی روان‌شناختی کُل را پیش‌بینی کنند؛ و هرچند ابعاد دیگر آن قادر به پیش‌بینی معنی‌دار بهزیستی روان‌شناختی کُل نیستند؛ اما می­توانند به­جز بُعد خودمختاری سایر ابعاد بهزیستی روان‌شناختی شامل پذیرش­ خود، روابط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط، زندگی هدف‌مند، و رشد فردی را نیز به­طورمعنی‌داری پیش‌بینی کنند. نتیجه‌گیری: از آن‌جا که بهبود سبک زندگی اسلامی در بُعد ویژگی‌های درونی و بُعد اجتماعی افراد با افزایش بهزیستی روان‌شناختی آن‌ها همراه است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود دست‌اندرکاران، با آموزش این ابعاد از سبک زندگی اسلامی و ارائه راه­کارهایی به جوان‌ها برای درونی­کردن اعتقادهای مذهبی، نه تنها در جهت داشتن زندگی بهتر و رضایت‌بخش، بلکه برای داشتن بهزیستی بالاتر به آن‌ها کمک کنند.

واژگان کلیدی
بهزيستي روان‌شناختي، خودمختاری، دانشجویان، سبک زندگی اسلامی

منابع و مآخذ مقاله

منابع

آقابابایی، ناصر.، فراهانی، حجت‌اله.، و تبیک، محمدتقی. (1391). رابطه قدردانی از خدا با عامل‌هاي شخصیت، بهزیستی و سلامت روانی. روان‌شناسی دین، 5(1): 132-115.

استاجی، زهرا.، اكبرزاده، رويا.، تدين‌فر، موسي‌الرضا.، رهنما، فاطمه.، زردشت، رقيه.، و نجار، لادن. (1385). بررسي سبک زندگي در ساكنين شهر سبزوار. فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)، 13(3 پیاپی 41): 139-134.

سلم‌آبادی، مجتبی.، فرح‌بخش، کیومرث.، ذوالفقاری، شادی.، و صادقی، میثم. (1394). بررسی ارتباط سبک زندگی اسلامی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه بیرجند. دین و سلامت، 3(1): 10-1.

شریفی، فاطمه. (1390). بررسي رابطه نگرش مذهبي با خودتنظيمي خودمختارانه دانش‌آموزان دختر و پسر. اولين همايش ملي علوم شناختي در تعليم و تربيت. تهران. 114-98.

طغیانی، مجتبی.، کج‌باف، محمدباقر.، و بهرام‌پور، مهدی. (1392). رابطه سبک زندگی اسلامی با نگرش‌های ناکارامد در دانشجویان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 14(4 پیاپی 54): 44-36.

ظریف‌گلبار‌یزدی، هانیه.، آقامحمدیان ‌شعرباف، حمیدرضا.، موسوی‌فر، نزهت.، و معینی‌زاده، مجید. (1391). اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، 15(2): 56-49.

عبداله‌پور، محمدآزاد.، شکری، امید.، تقی‌لو، صادق.، طولابی، سعید.، و فولادوند، خدیجه. (1391). تغییرناپذیری جنسی روابط بین روان‌رنجورخویی، برون‌گرایی، سبک‌های مقابله، تنشگرهای تحصیلی و واکنش به آن با بهزیستی ذهنی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6(3 پیاپی 23): 118-103.

عسکری، پرویز.، احتشام‌زاده، پروین.، و پیرزمان، سهیلا. (1389). رابطه پذيرش اجتماعى و نقش جنسيتی (آندروژنى) با بهزيستى روان‌شناختى در دانشجويان دختر. فصلنامه علمى پژوهشى زن و فرهنگ، 2(5): 110-99.

قاسمي، نظام‌الدين.، كج‌باف، محمدباقر.، و ربيعي، مهدي. (1390). اثربخشي گروه درماني مبتني بر كيفيت زندگي بر بهزيستي ذهني و سلامت روان. مجله روان‌شناسي باليني، 3(2): 34-23.

کاویانی، محمد. (1388). طرح نظریه سبک زندگی بر اساس دیدگاه اسلام و ساخت آزمون سبک زندگی اسلامی و بررسی ویژگی‌هاي روان‌سنجی آن. پایان‌نامه دکتري روان‌شناسی عمومی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه اصفهان.

کاویانی، محمد. (1390). کمی‌سازي و سنجش سبک زندگی اسلامی. روان‌شناسی و دین، 4(2): 44-27.

کاویانی، محمد. (1391). سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

کج‌باف، محمدباقر.، سجادیان، پریناز.، کاویانی، محمد.، و انوري، حسن. (1390). رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان. روان‌شناسی و دین، 4(4): 74-61.

مداحي، محمدابراهيم.، صمدزاده، منا.، و كيخاي‌فرزانه، محمدمجتبي. (1390). بررسي ارتباط ميان جهت‌گيري مذهبي و بهزيستي روان‌شناختي در دانشجويان. فصلنامه روا‌ن‌شناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن، 2(1): 63 - 53.

مکارم شیرازی، ناصر. (1389). زندگی در پرتو اخلاق. قم: سرور.

ملکی، بهنام.، محمدزاده، حسن.، و قوامی، اکبر. (1391). تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، استرس و بهزیستی روان‌شناختی ورزشکاران نخبه. مجله رفتار حرکتی، 11(3): 190-177.

میری، سیدمحمد.، رزاقی، فاطمه.، و حیدری، زهرا. (1392). اهمیت مطالعه پیرامون سبک زندگی: بررسی کمی مقاله‌های موجود در زمینه‌ سبک زندگی. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 1(2): 18-14.

واحدی، شهرام.، فتح‌آبادی، جلیل.، و اکبری، سونیا. (1389). الگوی میانجی احساس تنهایی هیجانی و اجتماعی، بهزیستی معنوی، فاصله اجتماعی و افسردگی دانشجویان دختر. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 4(4 پیاپی 16): 7- 24.

Cheng, S. T., & Chan, A. (2005). Measuring psychological well-being in the Chinese. Personality and Individual Differences, 38(6): 1307-1316.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008a). Hedonia, eudimonia, and wellbeing: An introduction. Journal of Happiness Studies, 9(1): 1-11.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008b). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology, 49(3): 182-185.

Hamblin, R., & Gross, A. M. (2013). Role of religious attendance and identity conflict in psychological well-being. Journal of Religion and Health, 52(3): 817-827.

Ismail, Z., & Desmukh, S. (2012). Religiosity and psychological well-being. International Journal of Business and Social Science, 3(11): 20-28.

Kim-Prieto, C., Diener, E., Tamir, M., Scollon, C., & Diener, M. (2005). Integrating the diverse definitions of happiness: A time-sequential framework of subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 6(1): 261-300.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(1): 607-610.

Lee, R. L., Loke, A. Y., Wu, C. S., & Ho, A. P. (2010). The lifestyle behaviours and psychosocial well‐being of primary school students in Hong Kong. Journal of Clinical Nursing, 19(9‐10): 1462-1472.

Leondari, A., & Gialamas, V. (2009). Religiosity and psychological well-being. International Journal of Psychology, 44(4): 241-248.

Pearson, R. W. (2010). Statistical persuasion. SAGE Publication.

Ryan, R. M., & Huta, V. (2009). Wellness as healthy functioning or wellness as happiness: The inportance of eduaimonic thinking (response to the Kashdan et al. and Waterman discussion). The Journal of Positive Psychology, 4(1): 202-204.

Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current Directions in Psychological Science, 4(4): 99-104.

Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2006). Best news yet on the six-factor model of well-being. Social Science Research, 35(4): 1103-1119.

Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and becoe what you are: An eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9(1): 13-39.

Sim, T. N., & Yow, A. S. (2011). God attachment, mother attachment, and father attachment in early and middle adolescence. Journal of Religion and Health, 50(2): 264-278.

Tabachnick, B., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th. Ed.). Pearson Education: USA.

World health organization. (2014). Mental health: A state of well-being. Available at: www.who.int/topics/menta_health/en/.

Wright, F., Boyle, S., Baxter, K., Gilchrist, L., Nellaney, J., Greenlaw, N., & Forde, L. (2013). Understanding the relationship between weight loss, emotional well-being and health-related quality of life in patients attending a specialist obesity weight management service. Journal of Health Psychology, 18(4): 574-586.

***


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.