palette
پیش‌بینی رضایت زناشویی و سلامت عمومی جانبازان شیمیایی بر اساس هوش معنوی و بینش شناختی

چکیده

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین سهم هوش معنوی و بینش‎ شناختی در پیش‌بینی رضایت زناشویی و سلامت عمومی جانبازان بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی جانبازان شمیایی ساکن شهرستان سردشت به‌تعداد 1400 نفر بود. با استفاده از جدول کرجسی-مورگان، 302 نفر به‌روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب و در نهایت تعداد 4 پرسشنامه به‌دلیل مخدوش و ناقص بودن از روند تحلیل حذف و تعداد 298 پرسشنامه کامل تحلیل شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌‌های هوش معنوی کینگ (2008)، بینش شناختی بک، بروچ، بالتر، استیر و وارمان (2004)، رضایت زناشویی انریچ 1989 و سلامت عمومی گلدبرگ 1972 استفاده شد. یافته­‌ها: نتایج نشان داد هوش معنوی (47/0=β، 0001/0=P) و بینش شناختی (39/0=β، 0002/0=P) توانایی پیش‌بینی سلامت عمومی جانبازان، و همچنین هوش معنوی (47/0=β، 0002/0=P) و بینش شناختی (36/0=β، 0001/0=P) توانایی پیش‌بینی رضایت زناشویی جانبازان را دارند. نتیجه‌­گیری: از آن‌جا که رضایت زناشویی و سلامت عمومی جانبازان ممکن است به‌دلیل مشکلات جسمانی و روانی ایجاد شده ناشی از جنگ کاهش یابد، لذا می‌توان از طریق اقداماتی چون آموزش هوش معنوی و بینش شناختی زمینه ارتقاء رضایت زناشویی و سلامت عمومی جانبازان را فراهم آورد و از مشکلات دیگر جلوگیري کرد.

 

واژگان کلیدی
بینش شناختی، جانباز، سلامت عمومی، شیمیایی، هوش معنوی

منابع و مآخذ مقاله

منابع

ابوالقاسمي، عباس.، و جوان‌ميري، ليلا. (1391). نقش مطلوبيت اجتماعي، سلامت رواني و خودکارآمدي در پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر. روان‌شناسی مدرسه، 1(2): 20-6.

احمدي، مریم.، بهاء‌الدین بیگی، کامبیز.، و نوري، طیبه. (1392). دیدگاه جانبازان اعصاب و روان نسبت به به‌کارگیري سیستم‌هاي سلامت روان از راه دور براي جانبازان جنگ تحمیلی. طب جانباز، 6(3): 59-52.

بخشایش، علی‌رضا. (1393). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و هوش معنوی زوجین. فصلنامه‌ علمی پژوهشی زن و جامعه، 5(2): 84-69.

پوردهقان، محمد.، محمدی، شهناز.، و محمودنیا، علی‌رضا. (1387). رابطه بين عزت‌نفس و رضايت زناشويي معلمان مدارس راهنمايي. فصلنامه روان‌شناسي كاربردي، 2(4 پیاپی 8): 712-701.

حمید، نجمه.، کیخسروانی، مولود.، بابامیری، محمد.، و دهقانی، مصطفی. (1391). بررسی سلامت روان و هوش معنوی با تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. فصلنامه علمی پژوهشی جنتا شاپیر، 3(2): 338-331.

خوش‌خرام، نجمه.، و گلزاری، محمود. (1390). اثربخشی امیددرمانی بر افزایش میزان رضایت زناشویی و تغییر سبک دلبستگی ناایمن در دانشجویان متاهل دانشگاه. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 5(2 پیاپی 18): 90-84.

دانش، عصمت. (1389). مقايسة سطح شادكامي و سلامت جسمي و رواني دانشجويان دختر و پسر متأهل و مجرد دانشگاه، فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 4(4 پیاپی 16): 86- 70.

رحیم‌پور، فرزانه.، صالحی، سیدیوسف.، حسینیان، سیمین.، و عباسیان، محبوبه. (1392). تبیین رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرح‌واره ناسازگار اولیه، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 4(3): 90-78.

رقیب، مائده‌سادات.، احمدی، سیدجعفر.، و سیادت، سیدعلی. (1387). تحلیل میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، پژوهشنامه مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 4(2): 56-39.

صلیبی، ژاسنت.، و مدرسي، گلاله. (1395). بررسي رابطة سلامت عمومي با فرسودگي شغلي و كفايت اجتماعي معلمان زن مدارس ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 1393-1392. پژوهشنامه زنان، 7(1): 154-127.

فخري، زهرا.، دانش، عصمت،. شهيدي، شهريار.، و سليمي‌نيا، علي‌رضا. (1391). كيفيت نظام ارزشي و باورهاي خودكارآمدي در فرزندان داراي پدر جانباز و غيرجانباز. فصلنامه روان‌شناسي كاربردي، 6(4، پیاپی 24): 42-25.

محمدی‌فر، محمدعلی.، و نجفی، محمود. (1393). مقایسه صفات شخصیت و رضایت زناشویی در جانبازان با و بدون اختلال استرس پس از سانحه، فصلنامه طب جانباز، 6(3): 107-102.

مشیریان ‌فراحی، سید محمد مهدی.، اصغری ابراهیم‌آباد، محمد جواد.، مشیریان فراحی، سیده مریم.، رزاقی کاشانی، شمیم.، و توکلی، حامد. (1395). ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روان‌شناختی و تاب‌آوری در کارمندان زندان. پژوهش در دین و سلامت، 2(2): 33-24.

معلمی، صدیقه.، بخشانی، نورمحمد.، و رقیبی، مهوش. (1389). بررسی رابطه سلامت، هوش معنوی و افکار در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان، اصول پزشکی کرمانشاه، 12(4): 709-702.

منجزی، فرزانه.، شفیع‌آبادی، عبدالله.، و سودانی، منصور. (1390). بررسی اثر ارتباط اسلامی و نگرش‌های مذهبی بر بهبود رضایت زناشوئی. تحقیقات علوم رفتاری، 10(1): 37-30.

ميراحمدي، سيده ليلا.، احمدي، سيد احمد.، و بهرامي، فاطمه. (1390) اثربخشي زوج‌درماني كوتاه مدت به‌شيوه خودتنظيمي بر سلامت روان و افسردگي زوجين. فصلنامه روان‌شناسي كاربردي، 5(3، پیاپی 19): 111-99.

نعمتی، شهروز.، سعیدی‌مقدم، مرضیه.، و پیرزادی، حجت. (1391). پیامدهای روان‌شناختي جنگ عراق علیه ایران، پژوهشنامه دفاع مقدس، 1(2): 95-82.

هروی کریموی، مجیده.، رژه، ناهید.، و شریف‌نیا، سیدحمید. (1393). ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان پرستاری شهر تهران 1391. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14(1): 14-1.

یوسفی، رحیم.، عریضی، حمیدرضا.، و صادقی، سیروس. (1387). سنجش میزان بینش شناختی در بیماران عمومی، روان گسیختگی عاطفی و اختلال‌های خلقی. نشریه روان‌شناسی، 11(4): 393-381.

یوسفی، رحیم.، فتح‌آبادی، جلیل.، و ایزانلو، بلال. (1392). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و ساختار عاملی مقیاس بینش شناختی بک در نمونه غیر بالینی ایرانی. یافته، 15(1): 82-71.

Ai, A.L., Hall, D., Pargament, K. & Tice, T.N. (2013). Posttraumatic growth in patients who survived Cardiac surgery: The predictive and mediating roles of faith-based factors. Journal of Behavioral Medicine, 9(4): 186-198.

Amirian, M. E., & Fazilat Pour, M. (2016). Simple and multivariate relationships between spiritual intelligence with general health and happiness, Journal of Religion and Health. 55(4): 1275-88.

Bamonti, P., Lombardi, S., Duberstein, P. R., King, D. A., & Van Orden, K. A. (2015). Spirituality attenuates the association between depression symptom severity and meaning in life. Aging Mental Health. 20(5): 494-9.

Barnwell, S. V. Juretic, M. A. Hoerster K. D. Van de Plasch, R. & Felker, B. L. (2012). VA puget sound telemental health service to rural veterans: A growing program. Psychological Services, 9(2): 209-11.

Beck, A. T., Baruch, E., Balter, J. M., Steer, R. A., & Warman, D. M. (2004). A new instrument for measuring insight: The Beck cognitive insight scale. Schizophrenia Research, 68(2-3): 319- 329.

Buchy, L., Barbato, M., McMaster, F. P., Bray, S., Clark, D., Deighton, S., & Addington, J. (2016). Cognitive insight is associated with cortical thickness in first-episode psychosis. Schizophrenia Research, 172(1-3): 16-22.

Buchy, L., Malla, A., Joober, R., & Lepage, M. (2009). Delusions are associated with low self-reflectiveness in first-episode psychosis. Schiz Res, 112(1): 187–191.

Colis, M. J., Steer, R. A., & Beck, A. T. (2006). Cognitive insight in patients with psychotic, bipolar, and major depressive disorders. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 28(4): 243–250.

Ebrahimi Koohbanani, Sh., Dastjerdi, R., Vahidi, T., & Ghani Far, M.H. (2013). The relationship between spiritual intelligence and emotional intelligence with life satisfaction among Birjand gifted female high school students. Social and Behavioral Sciences, 84(1): 314 – 320.

Engh, J. A., Friis, S., Birkenaes, A. B., Jónsdóttir, H., Klungsøyr, O., Ringen, P. A., Si- monsen, C., Vaskinn, A., Opjordsmoen, S., & Andreassen, O. A. (2010) Delusions are associated with poor cognitive insight in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 36(1): 830–835.

King, D. (2008). Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model and measure applications of modeling in the natural and social sciences program. Trent University: Canada.

Koenig, H. G. (2015). Religion, spirituality, and health: A review and update. Advances in Mind-Body Medicine, 29(3): 19-26.

Mandizadza, E. J. R., & Chidarikire, Sh. (2016). A Phenomenological study into the role of spirituality and religiousness in the mental health of people with cancer in Zimbabwe, Journal of Spirituality in Mental Health. 18(2): 145-161.

Mullins, D. F. (2016). The effects of religion on enduring marriages. Social Science, 5(2): 2-14.

Palmer, E. C., Gilleen, J., & David, A. S. (2015). The relationship between cognitive insight and depression in psychosis and schizophrenia: A review and meta-analysis. Schizophrenia Research, 166(1): 261–268.

Phalen, P.L., Viswanadhan, K., Lysaker, P. H., & Warman, D. M. (2015). The relationship between cognitive insight and quality of life in schizophrenia spectrum disorders: Symptom severity as potential. Psychiatry Residency, 230(3): 839–845.

Pour Ashouri, F., Hamadiyan, H., Nafisi, M., Parvizpanah, A., & Rasekhi, S. (2016). The relationships between religion/spirituality and mental and physical health: A review. European Journal of Internal Medicine, 5(2):28-34

Rahimi Moghadam, Z., Rahemi, Z., Mirbagher Ajorpaz, N., & Sadat, Z. (2016). Effects of Pilates exercise on general health of hemodialysis patients, Journal of Bodywork & Movement Therapies, In Press. Accepted manuscript.

Reynolds, N., Mrug, S., Wolfe, K., Schwebel, D., & Wallander, J. (2016) Spiritual coping, psychosocial adjustment, and physical health in youth with chronic illness: A meta-analytic review. Health Psychology Review, 10(2): 226-43.

Rostami, A. M., & Cheraghali Gol, H. (2014). Prediction of marital satisfaction based on spiritual intelligence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29(4): 2573 – 2577.

Singh, A., Kaur, P., & Singh, T. (2010) Spiritual intelligence, altruism, school environment and academic achievement as predictor of mental health of adolescents. Journal of Exercise Science and Physiotherapy. 6(1): 34-38.

Wei, D., & Liu, E.Y. (2013). Religious involvement and depression: Evidence for curvilinear and stress-moderating effects among young women in rural China. Journal for the Scientific Study of Religion, 52(2): 349–367.

Zarei Kalale, R. (2015). The relationship between Spiritual intelligence and mental health: Case study on students of Shiraz industrial university. Journal of Social Issues & Humanities, 3(1): 31-35.

Zarei, E., & Ahmadi Sarkhooni, T. (2013). Relationships between spiritual quotient and marital satisfaction level of men, women and couples referred to Consultancy Centers of Bandar Abbas. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 7(1): 45–51.

***


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.