palette
اطلاعات برای داوران

داوران ارجمند می توانند برای آشنایی با شیوه داوری در فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی کاربردی فایل راهنمای داوران را دانلود کنند.