دوره 1, شماره 1 (1385)

زمستان 1385

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

هدف از اين پژوهش توصيفي شناسايي نظر دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي در زمينه نقش ابعاد روانشناختي و اجتماعي بيماري ايدز در پيشگيري از ابتلاء به اين بيماري بوده است. يك پرسشنامه 19 سوالي مربوط به ابعاد روانشناختي و اجتماعي ايدز در مورد يك نمونه آماري 374 نفره به تفكيك جنسيت كه به طور طبقه اي ساده از جامعه آماري 10 دانشكده دانشگاه شهيد بهشتي و به طور در دسترس، اجرا شد. بررسي آمار توصيفي و استنباطي داده ها نشان داد: بيش از% 70دانشجويان ابعاد اجتماعي ايدز را شناخته و آن را تهديدي براي جامعه ايران دانسته و معتقدند تعداد مبتلايان در ايران رو به افزايش است. از عوامل روانشناختي كه در پيشگيري از ايدز موثر شناخته شد، خويشتن داري قبل از ازدواج، تحقيق كامل و اطمينان به فردي كه قصد ازدواج با او را دارند، انجام آزمایش اچ. آی. وی. (HIV) قبل از ازدواج، گفتن حقايق در زمان خواستگاري و بعد از ازدواج و وفاداري كامل به همسر بوده است. ضمناً 97 % دانشجويان براي اينكه به ايدز مبتلا نشوند موافق خويشتن داري هستند. و درصد راستگويي زنان و مردان ايراني در موقع خواستگاري در مقايسه با آمريكاييها كمتر، كه اين خود قابل تامل و بررسي بيشتر است.
مسعود شريفي, ناهيد سمندري
PDF
هدف از اين پژوهش بررسي اثر رضامندي شغلي و انگيزه شغلي بر بهره وري نيروي كار كشاورزي بود. جمعيت مورد بررسي شامل كليه شاغلين بهره برداري هاي كشاورزي بود . از جامعه تحقيق، طي سه مرحله مستقل نمونه گيري شد و براي تعيين حجم نمونه از روش برآورد و تقليل و با بهره گيري از فرمول كوكران و شارپ استفاده شد (مجموعاَ 300 آزمودني). ابزار سنجش رضامندي شغلي عبارت بودند از مقياس رضامندي شغلي بري فيلد و روته و مقياس رضامندي شغلي اسميت، كندال و هولين و مقياس انگيزه پيشرفت نودال و كجنز هر سه آزمون از اعتبار و پايايي قابل قبول برخوردارند. نتايج حاصله نشان داد كه بين رضامندي شغلي و انگيزه شغلي نيروي كار در بهره بردار يهاي كشاورزي با بهره وري بالا پايين (كه بر حسب نسبت ستانده به تعداد نيروي كار در واحد توليد سنجيده شد) تفاوت وجود دارد.
فرهاد ماهر
PDF
در اين پژوهش به مسئله پرخاشگري در طرفداران فوتبال از ديد روانشناختي پرداخته ميشود. در اين طرح كه يك مطالعة توصيفي است، از روشهاي علي- مقايسه اي يا پس - رويدادي و همبستگي استفاده ميگردد. بدين منظور انواع احساسات و رفتارهاي پرخاشگرانه به عنوان متغير وابسته يا ملاك و متغیرهایی چون هیجان خواهی، عزت نفس، الگوی رفتاری A، همانندسازي تيمي، و متغيرهاي جمعيت شناختي به عنوان متغير مستقل به كار ميروند. هدف اين مطالعه تحليل روابط بين متغيرها و انجام مقايسه هاي گروهي به منظور پيش بيني روابط علت و معلولي احتمالي است. نمونه پژوهش مشتمل بر 370 نفر است كه به شيوه نمونه گيري در دسترس از ورزشگاه آزادي تهران، مدارس، پارك ها، ( دانشگاهها و ادارات انتخاب شده اند و چهار گروه را تشكيل ميدهند. . 1) گروه تماشاچيان متعصب 2) گروه تماشاچيان معمولي 3) گروه تماشاچيان تلويزيوني 4) گروه گواه. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش عبارتند از: الف) مقياس همانندسازي تماشاچي، ب) مقياس هيجان خواهي، ج) پرسشنامه تيپ A د) پرسشنامه عزت نفس، و)پرسشنامه پرخاشگري. برخي از نتايج پژوهش عبارتند از: 1) گروه تماشاچيان متعصب داراي رفتارهاي پرخاشگرانه بيشتري هستند، 2) تماشاچيان داراي عزت نفس پايين احساسات و رفتارهاي پرخاشگرانه بيشتري بروز ميدهند، 3) تماشاچيان هيجان خواه بالاتر همانند سازي تيمي بيشتري بروز ميدهند، 4) بين ويژگي هاي هيجا ن خواهي با رفتارهاي خصمانه رابطه مثبت وجود دارد و 5) بین رفتارهای سمی الگوی رفتاری A و انواع احساسات و رفتارهای پرخاشگرانه رابطه مثبت وجود دارد.
صادق نصري, مجيد ابراهيم دماوندي
PDF
این پژوهش با هدف تعیین درجه تأثیر آموزش هوش هیجانی در کاهش نشانگان تنیدگی زنان شاغل در خدمات پرستاری و افزایش مهارت های مقابله ای مؤثر در آنها انجام گرفته است. ابتدا دو بیمارستان (مفید و مردم) از بین بیمارستان های داوطلب همکاری شهر تهران انتخاب شدند. سپس آزمون نشانگان تنیدگی توسط 176 پرستار بیمارستان مفید (آزمایش) و 89 پرستار بیمارستان مردم (گواه) تکمیل شد. از بین پرستارانی که بالاترین نمره تنیدگی را کسب کرده بودند 26 نفر، 13 نفر از گروه آزمایش و 13 نفر از بیمارستان گواه به طور تصادفی و با روش قرعه کشی، انتخاب شده و در دو گروه جایگزین شدند. سپس متغیر مستقل آموزش هوش هیجانی در گروه آزمایش اجرا شد. نتایج نشان دهنده تفاوت معنی دار بین پیش آزمون و پس آزمون در نشانگان کلی، شناختی، عاطفی و رفتاری گروه آزمایش بود همچنین بین دو گروه آزمایش و گواه در پس آزمون نشانگان تنیدگی در خرده مقیاس های نام برده تفاوت معنی دار مشاهده شد. نتایج همچنین نشان دهنده تفاوت معنی دار بین پیش آزمون و پس آزمون مهارت های مقابله ای در گروه آزمایش و تفاوت معنی دار بین پس آزمون های دو گروه آزمایش و گواه در متغیر نام برده است. بنابراین آموزش هوش هیجانی توانسته است نشانگان کلی، شناختی،عاطفی و رفتاری گروه آزمایش را به طور معنی دار کاهش داده و مهارت های مقابله ای مؤثر را در این گروه افزایش دهد.
نسترن ادیب راد
PDF
در اين پژوهش 203 نفر به پرسشنامه پژوهشي پاسخ دادند. با توجه به هدف هاي پژوهش نخست ارتباطات بين متغيرهاي طرح مانند "ارزش هاي فرهنگي حاكم بر محيط هاي شغلي و خانوادگي، "تعارضهاي شغلي- خانوادگي" و نيز نگرش به نقشهاي جنسيتي (سنتي و متجدد) به وسيله محاسبه ضرايب همبستگي پيرسون و تفاوت بين پاسخ هاي دو جنس بو سيله آزمون t مستقل بررسی شد. محاسبه يك معادله رگرسيون خطي كه متغير ملاك آن "تعارضهاي شغلي- خانوادگي" و متغيرهاي پيش بين آن وجود ارزشهاي فرهنگي "جمع گرايانه و فردگرايانه" به تفكيك در خانواده و در محيط شغلي از يكسو و نگرش به "نقش هاي جنسيتي متجدد و سنتي " از سوي ديگر و نيز تعدادي از متغيرهاي جمعيت شناختي بود نشان داد: تائيد نقش جنسيتي "سنتي" موجب افرايش " تعارض هاي شغلي و خانوادگي" و تائيد نقشهاي "متجدد" موجب كاهش آنها مي شود.
شهرناز مرتضوي
PDF