دوره 2, شماره 1

بهار 1386

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

در اين پژوهش به بررسي و مقايسة حافظة رويدادي و معنايي درجوانان و سالمندان ساكن و غيرساكن خانة سالمندان پرداخته شده است. نمونة مورد مطالعه، 80 نفر از جوانان و سالمندان شهر تهران بودند كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع پس رويدادي است. در اين پژوهش، از دو نوع آزمون يادآوري آيتم و منبع كلمات پر بسامد و كم بسامد و تصاوير مشهور و غير مشهور براي حافظة رويدادي و از دو آزمون مقوله هاي طبقاتي و سيالي واژگان براي حافظة معنايي استفاده گرديد. نتايج حاصل از تحليل واريانس وآزمون تعقيبي توكي نشان داد كه: به طور كلي، جوانان نسبت به سالمندان حافظة رويدادي و معنايي بهتري دارند. هم در سالمندان و هم در جوانان، يادآوري آيتم بهتر از يادآوري منبع است و هر دو يادآوري منبع و آيتم، درمورد تصاوير بهتر از كلمات است. هم در سالمندان و هم در جوانان يادآوري آيتم و منبع تصاوير مشهور بهتر از تصاوير غير مشهور است. ولي در مورد كلمات، سالمندان در يادآوري منبع كلمات پر بسامد موفق تر هستند و جوانان در يادآوري كلمات كم بسامد.
رضا كرمي نوري, خديجه اعراب شيباني
PDF
هدف از اين مقاله، ارائة بخشي از يافته هاي پژوهشي در مورد بررسي و ريشه يابي علل وقوع بدفهمي ها و اشتباهات مفهومي دانش آموزان در درس رياضي است كه در آن از ابزار شناختي طرحواره ها براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. لذا، در تبيين مباني نظري پژوهش، ابتدا چيستي طرحواره ها و نقش آن ها در يادگيري رياضي مورد بررسي قرار گرفته است و سپس به اختصار، مروري بر بدفهمي هاي رياضي ميشود. در ادامه، ضمن اشاره به مواردي از يافته هاي پژوهشي مربوط به نقش طرحواره ها در ايجاد بدفهمي هاي رياضي و بيان چگونگي انجام پژوهش، دو مورد ديگر از چگونگي نقش طرحواره ها در ايجاد بدفهمي هاي رياضي دانش آموزان كه از نتايج اين پژوهش اند، معرفي مي گردند.
زهرا گويا, عبداله حسام
PDF
هدف اصلی در این پژوهش تعیین تأثیر آموزش های روانی- اجتماعی توسط همیاران سلامت روان بر کاهش افسردگی زنان شهر هفشجان ( از توابع شهرستان شهرکرد) بود. برای این منظور 300 نفر از زنان شهر هفشجان که دارای مدرک تحصیلی سیکل و بالاتر بودند به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و توسط پرسشنامه ی سنجش میزان افسردگی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس 30 نفر که از پرسشنامه ی افسردگی نمره ای بین 22 تا 51 به دست آورده بودند به صورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش 12 جلسه 90 دقیقه ای آموزش های روانی- اجتماعی توسط همیاران سلامت روان دریافت کرد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد، میانگین نمرات پس آزمون افسردگی در گروه آزمایش که آموزش های روانی- اجتماعی دریافت کرده بودند کمتر از گروه کنترل بود و بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار وجود داشت (001/0= P، 31/169= F). کاربرد آزمون t مستقل برای بررسی نتایج پیگیری 4 ماهه نیز نشان داد، تفاوت بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل معنی دار بوده است (001/0= P، 68/12= t). نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که 81 درصد واریانس در نمرات باقیمانده پس آزمون افسردگی ناشی از تأثیر آموزش های روانی- اجتماعی بوده است، نتایج پیگیری نیز بیانگر آن بود که تأثیر ارائه آموزش مذکور پس از گذشت چهار ماه همچنان پایدار بوده است.
داريوش جلالی, اصغر آقایی, آذر نظری, جهانبخش رهبریان
PDF
در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسايكولوژيك در كارامدي خواندن دانش آموزان با نارساخواني تحولي نوع ادراكي با روش تجربي بررسي شده است . به منظور انجام اين پژوهش، 83 نفر از دانش آموزان مشكوك به نارساخواني از ميان جامعه دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرتهران از پايه هاي سوم، چهارم و پنجم، به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب وسپس از ميان آنها 30 دانش آموز پس ازاجراي آزمون هاي تشخيصي (ازجمله آزمون هوشي وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک) به صورت هدفمند برگزیده شدند. هدفمند سپس، آزمودني هاي نارساخوان بر مبناي مقياس طبقه بندي بيكر، در دو گروه آزمايشي و گواه نوع ادراكي (تعداد هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفي جايگزين شدند. پس از اجراي پيش آزمون درهردوگروه ، گروه آزمايشي به مدت 20 جلسه، تحت درمان شيوه هاي نوروسایکولوژیک (HSS) قرار گرفت. اما گروه گواه، هیچگونه درمانی را دریافت نکرد. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون (بلافاصله پس از اتمام درمان) و آزمون پیگیری (پس از گذشت 4 ماه) به اجرا درآمد. در پایان داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته، تحلیل واریانش اندازه گیری مکرر و آزمون t وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. يافته هاي پژوهشي حاكي از آن بود كه اولاً مداخله هاي نوروسايكولوژيك بر مبناي مدل تعادل خواندن بيكر سبب افزايش ميزان سرعت و درك خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخواني تحولي نوع ادراكي گرديد . ثانياً، كاربرد اين شيوه هاي درماني موجب پايداري اثرات درمان (پس از گذشت 4 ماه ) در اين گروه از كودكان شد . بر مبناي نتايج اين پژوهش مي توان به متخصصان اختلال هاي يادگيري پيشنهاد نمود كه با استفاده از اين روش ها در جهت بهبود عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان بكوشند.
فرشته باعزت
PDF
پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير شيوه هاي فرزندپروري والدين (مستبدانه، قاطعانه، سهل گيرانه، بي اعتنا) بر ميزان افسردگي فرزندانشان و همچنين تعيين تفاوت جنسي فرزندان در بروز افسردگي، انجام شد . بدين منظور 350 دانش آموز ( 175 دختر و 175 پسر ) از بين 3500 دانش آموز دختر و پسر مقطع سوم دبيرستان ناحيه يك كرج با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه های «محیط خانوادگی» و «افسردگی بک» را تکمیل نمودند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش هاي آماري تحليل واريانس دوطرفه، آزمون تعقيبي توکی، t مستقل و t زوج استفاده و در سطح اطمینان 95 نتایج زیر حاصل شد: انواع شيوه هاي فرزندپروري والدین بر میزان افسردگی دانش آموزان دختر و پسر تأثیر متفاوتی دارد. شیوه های مستبدانه و بي اعتنا بيش از شيوه هاي قاطعانه و سهل گيرانه موجب افسردگي دختران و پسران مي شود و دختران بيش از پسران تحت تأثير شيوه هاي فرزندپروري والدينشان دچار افسردگي مي شوند.
عصمت دانش, زيبا تكريمي, غلامرضا نفيسي
PDF