دوره 2, شماره 2

تابستان 1386

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

پژوهش حاضر كه كاربردي از نوع توصيفي با روش همبستگي است با هدف تعيين ميزان تنيدگي و سلامت عمومي خلبانان مسافربري انجام شد. جامعة پژوهش 500 نفر از خلبانان و كمك خلبانان مسافربري كشور در سال 82 1381 بود كه بين همة آنها آزمون تنيدگي كودرون 1، پرسشنامة سلامت و پرسشنامة جمعيت شناختي توزيع گرديد، اما در نهايت 300 پرسشنامه بازگردانده GHQ)) عمومي و تحليل واريانس استفاده گرديد. نتايج t شد. براي تحليل آماري از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون پژوهش رابطه معكوس و معناداري را بين ميزان تنيدگي و سلامت عمومي خلبانان، و رابطة معناداري را بين عوامل تنيدگيزاي اقتصادي، اجتماعي، خانوادگي و شغلي با ميزان تنيدگي خلبانان نشان داد.
سيما فردوسي, عبدالحسين واعظ, محمدكريم خداپناهي
PDF
هدف از اين پژوهش يافتن ابزاري است تا به كمك آن بتوان نقايص ادراك ديداري را كه يكي از دلالايل عمده ناتواني يادگيري در دانش آموزان مقطع ابتدايي است تشخيص داد. آزمون رشد ادراك ديداري فراستيگ 4 متشكل از 5 خرده آزمون و مبتني بر خرده مهارتهاي تشخيص شكل و زمينه، روابط فضايي، هماهنگي ديداري حركتي، ادراك شكل و تشخيص ديداري است. براي تعيين هنجار و محاسبه پايايي و روايي آزمونِِ رشد ادراك ديداري فراستيگ، 448 نفر از دانشآموزانِِ شهر تهران( 224 نفر از پاية اول و 224 نفر از پاية دوم) كه نيمي از آنها دختر و نيمي ديگر پسر بودند، به روش نمونهگيري چند مرحلهاي انتخاب و به گروههاي 16 نفري تقسيم شدند و آزمون به صورت گروهي در مورد آنها اجرا شد. يافتههاي پژوهش عبارتاند از: ارائه نمراتِِ هنجار براي نمرة كل آزمون به صورت جداگانه براي هر يك از 5 خرده 0 شد تعيين روايي با / آزمون به تفكيك جنسيت و پاية تحصيلي، از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ كه 67 استفاده از روايي ملالاكي از طريق ملالاك قرار دادن نمرات دروس رياضي، خواندن و ديكته و ميانگين آنها محاسبه ضرايب همبستگي بين نمرات حاصل از اجراي آزمون و نمرات هر يك از ملالاك ها براي نمره كل 3(كه معنيدار نبود)، 4 و 5(كه معن يدار بود). همچنين مشخص شد ، 2 ، آزمون و خرده آزمونهاي 1 ميزان رشد ادراك ديداري دانش آموزانِِ دختر بيشتر از دان ش آموزان پسر و ميزان رشد ادراك ديداري دانش آموزان پاية اول بيشتر از دان شآموزان پاية دوم است و بين ميزان رشد ادراك ديداري دان ش آموزان مناطق آموزش و پرورش شهر تهران تفاوت وجود دارد.
رسول كرد نوقابي, فریبرز درتاج
PDF
پژوهش حاضر به منظور تعيين درجه تأثير آموزش حل مسئله بر كاهش تعارض زناشويي همسران شهر اصفهان انجام گرفت . آزمودني هاي اين پژوهش 40 ز وج داراي تعارض بودند كه براي مشاوره به كانون بانوان مراجعه كرده بودند و به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند . ابزار پژوهش پرسشنامة تعارض زناشويي ثنايي و براتي كه در دو مرحلة قبل و پس از آموزش حل مسئله از آن استفاده شد . شش جلسه آموزش شيوة حل مسئله براي گروه آزمايشي برگزار گرديد و گروه گواه آموزشي نديد. دادهها تحليل شد و نتايج نشان داد كه آموزش حل مسئله باعث كاهش تعارض زناشويي در زوج ها گرديده است.
زهره قليلي, سيد احمد احمدي, مريم فاتحي زاده
PDF
هدف از اين پژوهش، تعيين رابطة رضايت شغلي و ويژگيهاي شخصيتي كاركنان دولتي و غيردولتي منطقة آزاد جزيرة كيش بود. نمونة پژوهش 121 نفر از كاركنان جزيرة كيش بود كه با روش تصادفي ساده انتخاب شد. دادهها با استفاده از شاخص توصيف شغلي اسميت و ترجيح شغلي هالند جمع آوري گرديد. نتايج تفاوت معني داري را بين رضايت شغلي كاركنان دولتي و غيردولتي نشان داد. به گونه اي كه رضايت شغلي كاركنان غيردولتي بيشتر از كاركنان دولتي بود. همچنين تفاوت معني داري بي رضايت شغلي كاركنان دولتي و غيردولتي در بعضي از ويژگي هاي شخصيتي مشاهده گرديد. در كاركنان غيردولتي ماهيت كار با تيپ تهوري، رضايت از سرپرستي با تيپ واقع بين و رضايت از حقوق با تيپ قراردادي رابطه داشت. در كاركنان دولتي نيز بين رضايت از حقوق با تيپ هاي واقع بين و تهوري رابطه داشت و در مجموع بين كاركنان غيردولتي نسبت به شاغلان دولتي رابطة بيشتري بين تيپ هاي شخصيتي هالند و ميزان رضايت شغلي مشاهده شد.
ايران باغبان, فاطمه بهرامي, مژگان فدايي نسب
PDF
هدف از اين پژوهش ، شناسايي مشكلات ناشي از كار كاركنان نوبتكار و علل انتخاب اين الگوي كاري از طرف كاركنان نوبتكار بود . جمعيت مورد بررسي شامل كلية كاركنان نوبتكار در مناطق نفت خيز جنوب بود. از جامعة پژوهش با استفاده از جدول كرجسي و مورگان 357 نفر نمونة آماري انتخاب شدند . ابزار سنجش، پرسشنامة چهار وجهي ساخت پژوهشگران بود كه اعتبار و پايا يي محاسبه شد و قابل قبول بود .نتايج نشان داد كه الگوي كار نوبتي مسائل و مشكلات جسمي، عاطفي، شناختي ، خانوادگي و اجتماعي ر ا براي نوبتكاران ايجاد مي كند. به علاوه ماهيت كار ، عمدةترين عامل انتخاب برنامة كار نوبتي از سوي نوبتكاران اعلام شده است.
محمد قهرماني, محمدحسن پرداختچي
PDF
این پژوهش با هدف تعیین میزان ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و سلامت عمومی معلمان شهر تهران در سال تحصیلی 1385- 1384 انجام گرفت. جامعه پژوهش کلیه ی دبیران دبیرستان ها در سال تحصیلی 85- 84 بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مناطق نوزده گانه ی شهر تهران از 5 منطقه انتخاب گردیدند. حجم نمونه 300 نفر شامل 150 نفر مرد و 150 نفر زن بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پنج عامل شخصیت (NGO) کاستا و مک کری (1992) و پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ (1972) بود. پس از تحلیل داده ها نتایج نشان داد که همبستگی مثبت بین سلامت روان و روان رنجور خویی و همبستگی منفی بین سلامت روان و برونگرایی وجود دارد و اما همبستگی بین سلامت عمومی و دیگر متغیرهای ویژگی های شخصیتی معنادار نیست. همچنین مشخص شد از میان وژگی های شخصیتی ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی دبیران زن و مرد تفاوت معنی دار وجود دارد.
شهناز محمدی
PDF
هدف از اين پژوهش، تعيين اثربخشي دو روش بازسازي شناختي و آموزش كنترل توجه در اصلاح باورهاي فراشناختي دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان بود. نمونة پژوهش شامل 60 آزمودني پسر پاية سوم راهنمايي نوشهر بود كه از ميان دانش آموزان مبتلا به اضطراب امت حان با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمايشي و يك گروه گواه تقسيم شدند . از پرسشنامة اضطراب امتحان اسپيل برگر، مصاحبة باليني سازمان يافته و پرسشنامه فراشناخت براي جمع آوري داده ها استفاده شد. نتايج تحليل واريانس يك عاملي بر تفاضل نمره هاي پيش آزمون پس آزمون نشان داد كه بين گروه هاي بازسازي شناختي، آموزش كنترل توجه و گواه در اضطراب امتحان و باورهاي فراشناختي تفاوت معني داري وجود دارد . نتايج چند مقايسه اي آزمون توكي نشان داد كه روش بازسازي شناختي در مقايسه با آموزش كنترل توجه در كاهش اضطراب امتحان و اصلاح باورهاي فراشناختي مؤثرتر است.
عباس ابوالقاسمي, رضا گل پور, محمد نريماني, حسين قمري
PDF