دوره 2, شماره 3

پاییز و زمستان 1386

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

آميختگي فكر –عمل احتمال به معني اعتقاد به اين كه داشتن افكار خاصي ممكن است احتمال وقوع رويدادها يي را افزايش دهد، داراي شباهت مفهومي با جنبه هايي از روانپريشي است . بدين ترتيب مي توان فرض كرد كه آميختگي فكر -عمل احتمال، نوع خاصي از تفكر سحرآميز است كه احتمالاً در هر دو اختلال اسكيزوفرنيا و وسواسي –اجباري وجود دارد. به منظور بررسي اين فرضيه سه گروه از بي ماران اسكيزوفرنيك ( 16 نفر)، وسواسي –اجباري ( 30 نفر ) و دانشجويان به عنوان نمونه گواه ( 28 نفر) به وسيله مقياس تجديدنظر شده آميختگي فكر –عمل مورد مقايسه قرار گرفتند . نتايج نشان داد گروه ها از لحاظ آميختگي فكر -عمل اخلاقي و نيز ارزش و اهميتي كه به فكر داده مي شود تفاوت معناداري با يكديگر ندارند. در احتمال خود و هر سه زمينه احتمال ديگري (منفي، مثبت و پيشگيري) بيماران وسواسي –اجباري نمرات بالاتر از گروه گواه داشتند ولي در مقايسه با بيماران اسكيزوفرنيك تنها در مورد احتمال خود، به طور معنادار نمرات بالاتري به دست آوردن د. در مورد مسئوليت داشتن اين افكار بيماران وسواسي -اجباري در زمينه رويدادهاي منفي و مثبت احساس مسئوليت بالاتري نسبت به گروه گواه نشان دادند، در حالي كه بيماران اسكيزوفرنيك در زمنيه افكار مربوط به رويدادهاي مثبت و پيشگيرانه احساس مسئوليت بالاتري نسبت به گروه گواه داشتند . نتايج بر اساس كاركردهاي پديده آميختگي فكر –عمل مورد بحث قرار گرفته است.
فاطمه قدیری, آرش ميراب زاده
PDF
به منظور بررسي اثر القاي خلق افسرده و پرت كردن حواس در تغيير خلق بيماران افسرده 93 آزمودني در 3 گروه افسرده داراي سابقه عود، افسرده بار اول و غيرباليني قرار گرفته و پيش از القاي خلق، پس از آن و پس از تماشاي مجموعهاي از تصاوير به منظور پرت كردن حواس ميزان غمگيني خود را درج ه بندي كردند. ميزان غمگيني گروه ها در مراحل مختلف مورد مقايسه قرار گرفت. يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه پس از القاي خلق ميزان افزايش خلق غمگ ين افراد غيرباليني بيش از هر دو گروه افسرده بود، در حالي كه پس از پرت كردن حواس تفاوت معني داري در ميزان كاهش خلق غمگين ديده نمي شد. يافته هاي اين پژوهش نقش موثر محرك بيروني در پرت كردن حواس و كاهش غمگيني را نشان مي دهد.
پروانه محمدخانی, شهناز عباس پور, علیرضا جزایری, فرشته موتابی
PDF
هدف اين پژوهش ساخت، تعيين روايي و اعتبار مقياسي براي تعيين شيوه كنش روان نژندانه در سازمان ها بود. 224 نفر مرد به عنوان گروه نمونه از سرپرستان و مديران مياني، در سه سازمان مجتمع فولاد مباركه، ذوب آهن اصفهان و پروفيل سپاهان به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. ضريب اعتبار همساني دروني با روش آلفا كرونباخ و ضريب تنصيف در سطح مطلوب بود. از نظر تعيين روايي سازه ضرايب همبستگي مقياس پژوهش با مقیاس متغیرهای انگیزشی (MVQ) معنی دار بود، اما با مقیاس شاخص توصیفی شغل (JDI) معنی دار نبود. نتایج تحلیل عاملي مقياس با چرخش متمايل، منجر به استخراج 5 عامل نمايشي- افسرده خو، اسكيزوئيد-پارانويايي، افسرده خو-اسكيزوئيد، پارانويايي-وسواسي و نمايشي شد. برای مقیاس، هنجارهای درصدی، نمرات T و نه بخشی تهیه شد. ضرايب روايي محتواي لوشه از نظر استادان مديريت و روان شناسي در سطح مطلوب بود. يافته ديگر عدم وجود رگه خالص روان نژندي در سه سازمان مورد بررسي بود.
حميد سميع عادل, شهريار شهيدي, حميدرضا عريضي, محمد كاظم سليمي زاده
PDF
هدف اين پژوهش تعيين رابطه باورهاي ارتباط زناشويي و سلامت عمومي و مقايسه آن در دو جامعه آماري شامل كارمندان زن و مرد متأهل آموزش و پرورش و شبكه بهداشت و درمان در دو استان اصفهان و آذربايجان غربي بود . حجم نمونه پژوهش برابر با 120 نفر بود كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شد . ابزارهاي پژوهش پرسشنامه هاي خصوصيات جمعيت شناختي، باورهاي ارتباط زناشويي و سلامت عمومي با تحليل داده ها نشان داد بين سلامت عمومي و همه خرده آزمونهاي باورهاي ارتباط زناشويي همبستگي در سطح01 0/ P< معني دار است و نيز در متغير عدم تغييرپذ يري همسر و باورهاي ارتباط زناشويي بين گروه ها از نظر سطح تحصيلات (ديپلم با فوق ليسانس وبالاتر، فوق ديپلم با فوق ليسانس و بالاتر) تفاوت معني دار است.
رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي, ايران باغبان, رزگار قادرپور
PDF
هدف اين پژوهش تعيين و مقايسه رابطه بين هوش هيجاني با سبك هاي مقابله اي در نوجوانان دختر و پسر مناطق محروم بود . جامعه آماري مجموع دختران و پسران ن ها بودند كه به منظور گذراندن اوقات فراغت خود به مدت يك هفته در تابستان 1385 در مراكز فرهنگي–ورزشي وابسته به امور مستضعفان و محرومان شركت كرده بودند، در مجموع از 18 استان كشور 2160 نفر بودند كه از هر استان 120 نفر ( 60 نفر دختر و 60 نفر پسر) به روش تصادفي ساده انتخاب شدند . ابزار پژوهش دو پرسشنامه هوش هيجاني بار -ان و راهبردهاي مقابله با استرس بود. نتايج نشان داد كه رابطه بين هوش هيجاني نوجوانان دختر و پسر مناطق محروم با سبك مقابله اي مسأله مدار مستقيم و از طرف ديگر رابطه بين هوش هيجاني نوجوا نان مناطق محروم با سبك مقابله اي هيجان مدار با توجه به جنس معكوس است . با اين تفاوت كه ميزان همبستگي بين اين دو متغير در گروه دختران بيشتر است . همچنين دختران در پژوهش حاضر در دوازده مؤلفه هوش هيجاني : حل مسأله، خوشبختي، استقلال، خودشكوفايي، خودآگاهي هيجاني، واقع گرايي، روابط بين فردي، خوش بيني، عزت نفس، كنترل تكانش، مسئوليت پذيري و همدلي عملكرد بهتري از پسران نشان دادند.
فريده حميدي
PDF
اين پژوهش به منظور تعيين ميزان اثربخشي رويكردهاي مختلف درماني بيماران معتاد به مواد مخدر انجام شده است . ابزارهاي پژوهش پرسشنامه محقق ساخته زندگينامه شخصي و آزمون مكان كنترل راتر بود . نمونه پژوهش شامل 144 نفر معتاد بود كه با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند . داده ها با استفاده از تجزيه و تحليل واريانس يك راهه و مربع خي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه درجه تاثير رويكردهاي درماني متفاوت است. مداخله مكان كنترل در اثربخشي رويكردهاي درماني معني دار نيست درحالي كه ارتباط بين مكان كنترل شخصي (بيروني–دروني ) در بين گروه هاي درماني و اثربخشي روش درمان معني دار است . سرانجام، مشخص شد اثربخشي درمان هاي مختلف تحت تأثير نوع داروي مصرفي معتادان قرار نمي گيرد.
فرهاد ماهر, رضوان مقدم
PDF
هدف از این پژوهش تعیین اعتبار، پایایی و هنجاریابی پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوان (SEQ-C) در شهر تهران است. بدین منظور به روش خوشه ای چند مرحله ای تعداد 933 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 84- 1383 همگی پرسشنامه SEQ-C را تکمیل کردند. افزون بر این، از 43 نفر از آن ها خواسته شد به فاصله دو هفته در بازآزمون شرکت کنند و از 150 نفر از آن ها خواسته شد سیاهه افسردگی کودک (CDI) تکمیل نمایند. برای محاسبه پایائی آزمون با استفاده از روش های آلفای کرونباخ، ضریب تنصیف، بازآزمون، محاسبه ضریب همبستگی این آزمون با سیاهه افسردگی کودک و همچنین روش تحلیل عاملی برای بررسی عامل های پرسشنامه مشخص شد. پرسشنامه در جامعه ایرانی نیز از پایایی و اعتبار خوبی برخوردار و قابل کاربرد در حیطه های مختلف پژوهش در ایران است. ضریب همبستگی آن با سیاهه افسردگی کودک، منفی و معنی دار است. تحلیل عاملی سه عامل اجتماعی، تحصیلی و هیجانی را مشخص ساخت.
کارینه طهماسیان
PDF