دوره 4, شماره 3

پاییز 1389

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

هدف پژوهش حاضر تعیین جهت و شدت حرمت خود جمعی و احساس هویت ملی است. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اراک بود. 225 دختر و 195 پسر دانشجوی کارشناسی دانشگاه اراک به روش نمونه گيری خوشه ای از 4 دانشکده انتخاب شدند و به پرسشنامه های مقياس حرمت خود جمعی لاهتانن و کراکر(19992) و پرسشنامه هويت ملی و نفی هويت ملی (1374)پاسخ دادند یافته ها نشان داد رابطه ميان نفی هويت ملی و حرمت خود جمعی مثبت و معنادار است. افزون بر اين ،رابطه هويت ملی باخرده مقياس حرمت خود خصوصی نيز مثبت و معنادار و رابطه میان نفی هويت ملی و خرده مقیاس حرمت خود خصوصی و هويت منفی و معنادار بود. با افزايش هويت ملی، می توان حرمت خود جمعی و در نتيجه احساس بهزيستی روان شناختی را افزايش داد.
مهدیه شفيعی تبار, محمدعلی مظاهری, الناز ملحی, آسیه اناری
PDF
هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه حساسيت نسبت به پاداش و تنبیه مطابق با الگوی گری(1987)در مورد دو نظام فعال ساز و بازدارنده رفتاری و انواع سبک های هويت در دانشجویان بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای بود که 188 نفر(82 دختر و 106 پسر) دانشجوی دوره کارشناسی از سه دانشکده دانشگاه آزاد شهرستان کازرون به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه حساسيت نسبت به پاداش و تنبیه تروبیا،آويلا، مولتو و کاسراس(2001)و مقياس سبک های هويت وايت،وامپلر و وین (1998) بود روابط بین متغییرها به ترتيب با استفاده از ضريب همبستگی پيرسون و رگرسیون خطی به شيوه سلسله مراتبی تحليل شد. یافته ها نشان داد حساسيت نسبت به پاداش و تنبیه می تواند 13 درصد واريانس سبک هويت اطلاعاتی و 11 درصد واريانس سبک هويت هنجاری را تبیین کند. اين در حالی بود که تنها حساسيت نسبت به تنبیه قادر به پيش بینی سبک هويت سردرگم اجتنابی آن هم به ميزان 14 درصد بود. با توجه به نتايج اين پژوهش های گذشته استفاده از حساسيت نسبت به پاداش برای شکل دهی هويت،مناسب ترين روش به نظر می رسد. همچنين استفاده از حساسيت نسبت به تنبیه برای شکل دهی هويت علاوه بر اثرات مثبت می تواند به اثرات منفی و ايجاد سبک هويتی سردرگم- اجتنابی منجر شود.
محمدعلی گودرزی, ليلا شاملی
PDF
هدف پژوهش تعيين ميزان اثربخشی آموزش خود تنظيمی تحصيلی و مهارت های مطالعه بر پيشرفت تحصيلی دانشجويان بود. روش پژوهش از نوع آزمايشی با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و جامعه پژوهش کليه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پيام نور واحد بومهن بود که از ميان آن ها تعداد30 دانشجو پس از اجرای آزمون تشخيصی عملککرد تحصيلی در تاج(1383) به شيوه نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی دو دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. آزمودنی های گروه آزمايش به مدت 8 جلسه يک ساعته،تحت آموزش خود تنظيمی تحصيلی و مهارت های مطالعه قرار گرفت،اما گروه گواه مداخله ای دريافت نکرد. داده های با استفاده از روش کواواريانس تحلطل شد. نتايج نشان داد که آموزش خود تنظيمی تحصيلی و مهارت های مطالعه بر پيشرفت تحصيلی اثر مثبت دارد. با آموزش خودتنظيمی تحصيلی و مهارت های مطالعه می توان راهبردهایی کارآمد و سودمندی را برای افزايش پيشرفت تحصيلی و بهبود کارکرد تحصيلی در اختيار دانشجویان قرارداد.
سیده زهرا علی بخشی, حسین زارع
PDF
هدف پژوهش تعيين اثر بخشی خاطره گویی،موسيقی و انجام فعاليتهای دلخواه ، براحساس تنهایی سالمندان بود. روش پژوهش شبه آزمايشی با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه ای متشکل از 87 فرد سالمند(40مرد و 38 زن) ذدر شهرستان سیرجان به شيوه در دسترس انتخاب و با استفاده از بسته های آموزشی موسيقی درمانی، خاطره گویی و انجام فعاليتهای دلخواه و آزمون احساس تنهایی بررسی شدند. گروه گواه متشکل از 10 مرد و 10 زن بود و در هر گروهی آزمايش 20نفر،10 زن،و 10 مرد شرکت داشتند ( به استثنای گروه موسيقی درمانی خانم ها که به دليل افت آزمودنی 8 نفر عضو داشت) برای تحليل داده ها از روش تحليل واريانس استفاده شد. نتايج نشان داد موسيقی درمانی بر احساس تنهایی زنان ناشی از ارتباط با دوستان و نشانه های عاطفی تنهایی،و خاطره گویی بر احساس تنهایی مردان و زنان ناشی از ارتباط با دوستان و نشانه های عاطفی تنهایی،و انجام فعاليت دلخواه در مردان بر احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده و نشانه های عاطفی تنهایی را کاهش داده است. در مردان خاطره گویی و در زنان موسيقی درمانی در کاهش احساس تنهایی آن هم در خرده مقياس احساس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان تاثیر بیشتری نسبت به دو مداخله ديکر داشتند اطن مداخلات را می توان به عنوان راهکارهایی در راستای کاهش احساس تنهایی سالمندان مطرح کرد و برای رفع احساس تنهایی آن ها را در دستور کار فرهنگسراهای سالمند،خانه های سالمندان و افرادی که در منزل سالخورده ای دارند قرار داد.
فاطمه شيبانی تذرجی, شهلا پاکدامن
PDF
هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان اثر بخشی آموزش خود نظارتی توجه بر عملکرد حل مسئله رياضی دانش آموزان پسر دچار ناتوانی رياضی بود روش پژوهش از نوع شبه آزمايشی است که در اجرای آن از طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده سد. آزمودنی های پژوهش شامل 20نفر از دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدایی شهر تبريز در سال 88 -1387 بودند که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در هر يک از گروه های آزمايش و گواه قرار گرفتند. از آزمون تشخيصی رياضی ایران کی مت (1976) استفاده شد. آزمودنی های گروه آزمايش به مدت 10 جلسه 45 دقيقه ای آموزش های خودنظارتی را دريافت کردند. گروه گواه نيز همزمان به برنامه های عادی کلاسی خود ادامه دادند. يافته های حاصل از تحليل کوواريانس نشان داد نمره های دانش آموزان گروه آزمايش در پس آزمون حل مسئله رياضی بالاتر از گروه گواه شده است. پژوهش حاضر کاربردهایی برای والدين، معلمان و متخصصان دانش آموزان دچار ناتوانی رياضی دارد که می توانند از اين راهبردها برای پيشرفت درس رياضی استفاده کنند.
میرمحمود میرنسب, اسکندر فتحی آذر, فرشته گل پرور
PDF
اين پژوهش با هدف تعيطن ساختار عاملی مقياس رويکردهای يادگيری برای دانش آموزان ايرانی انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه ی آماری دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های دولتی روزانه شهر تهران و شرکت کنندگان متشکل از 1371 نفر بودند که با روش نمونه گيری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به مقياس 32 سوالی رويکردهای یادگيری پاسخ دادند. داده ها از طريق تحليل عاملی اکتشافی و تاييدی تحليل شد. تحليل عاملی اکتشافی يک مدل اندازه گيری چهارعاملی را نشان داد که در تحليل عاملی تاييدی نيز تاييد شد. اين عوامل عبارتند از اهداف یادگيری،اهداف عملکردی، اهداف آينده و ادراک از توانایی. قرار گرفتن گویه های ارزش درونی و اهداف یادگيری در يک عامل (یادگيری)و ارزش بیرونی و اهداف ابزاری نيز در يک عامل (آينده)و در کنار اهداف عملکردی و اداراک از توانایی،از ظهور يک الگوی 4 عاملی جدید خبر می دهد و بر لزوم توجه پژوهشگران به فرهنگ وابسته بودن اهداف پيشرفت و ابزار سنجش آن و همچنين روانسازی ابزارهای مناسب فرهنگ که در جوامع ديگر برای سنجش اهداف ساخته شده اند تاکيد می کند.
مریم صداقت, عليرضا عابدين, حمیدرضا حسن آبادی, الهه حجازی
PDF
هدف پژوهش تعيين نقش تعديل کننده عاطفه مثبت و منفی در رابطه ميان بی عدالتی سازمانی و رفتارهای مخرب بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کارکنان دو شرکت توليدی شهرکرد در تابستان 1389 بود که از طريق نمونه گيری تصادفی ساده 148 نفر انتخاب و سه پرسشنامه بی عدالتی،پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی و پرسشنامه رفتارهای مخرب در مورد آن ها اجرا و داده ها از طريق تحليل رگرسيون سلسله مراتبی تحليل شد. یافته ها نشان داد عاطفه منفی رابطه بی عدالتی تعاملی را با خروج (ترک سازمان) تعديل می کند. بدين معنی که وقتی عاطفه منفی پايين است. بی عدالتی تعاملی ادراک شده با خروج (ترک سازمان) دارای رابطه مثبت معنادار است. اما در عرصه غفلت و اعتراض پرخاشگرانه،عاطفه مثبت و منفی رابطه بی عدالتی توزيعی را با اين بعد از رفتارهای مخرب تعديل می کند. بدين معنی که در عاطفه مثبت و منفی پائين،بی عدالتی توزيعی ادراک شده، با غفلت و اعتراض پرخاشگرانه دارای رابطه مثبت و معنادار است. لازم است برای جلوگيری از تمايل کارکنان به رفتارهای مخرب و ترک سازمان از طريق راهبردهای منطقی سطح بی عدالتی توزيعی و تعاملی در سازمان ها کاهش یابد.
محسن گل پرور, مهرانگيز کرمی
PDF