جزئیات نویسندگان

آقایی, اصغر, ﻣﺪرس ﻫﻤﻴﺎران ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن چهارمحال و بختیاری, Iran, Islamic Republic of