جزئیات نویسندگان

ابراهیمی, سارا, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 7, شماره 1: بهار 1392 - علوم اجتماعی و رفتاری
    نقش واسطه اي باورهاي خودکارآمدي تحصیلی در پیش بینی اهداف پیشرفت بر اساس عاطفه مثبت و منفی در نوجوانان
    چکیده  PDF