جزئیات نویسندگان

آقایوسفی, عليرضا, دانشگاه پيام نور, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 4, شماره 2: تابستان 1389 - علوم اجتماعی و رفتاری
    رابطه بین هوش سیال،ابعاد شخصيت (برون گرایی،روان رنجوری و روان پريش)و هوش هيجانی با موفقيت تحصيلی دانش آموزان مقطع دبیرستان
    چکیده  PDF