جزئیات نویسندگان

آزاد عبدالله پور, محمد, دانشگاه آزاد اسلامی, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 6, شماره 3: پاییز 1391 - علوم اجتماعی و رفتاری
    تغییرناپذیری جنسی روابط بین روان رنجور خویی، برون گرایی، سبک های مقابله، تنشگرهای تحصیلی و واکنش به آن با بهزیستی ذهنی
    چکیده  PDF