عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 1, شماره 1 (1385): زمستان 1385 آثار رضامندي شغلي و انگيزه شغلي بر بهرهوري نيروي كار در بخش كشاورزي چکیده   PDF
فرهاد ماهر
 
دوره 2, شماره 3: پاییز و زمستان 1386 آميختگي فكر– عمل دراسكيزوفرنيا و اختلال وسواسي– اجباري چکیده   PDF
فاطمه قدیری, آرش ميراب زاده
 
دوره 2, شماره 3: پاییز و زمستان 1386 اثر القاي خلق افسرده و پرت كردن حواس در تغيير خلق: مقايسه بيماران افسردهداراي سابقه عود، بيماران افسرده بار اول و افراد غير افسرده چکیده   PDF
پروانه محمدخانی, شهناز عباس پور, علیرضا جزایری, فرشته موتابی
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1386 اثر بخشي آموزش شيوة حل مسئله بر كاهش تعارضات زناشويي چکیده   PDF
زهره قليلي, سيد احمد احمدي, مريم فاتحي زاده
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1389 اثر بخشی آموزش خود تنظيمی یادگيری و مهارت های مطالعه بر پيشرفت تحصيلی دانشجویان چکیده   PDF
سیده زهرا علی بخشی, حسین زارع
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1390 اثر بخشی امید درمانی بر افزايش ميزان رضايت زناشویی و تغییر سبک دلبستگی نا ايمن در دانشجویان متاهل دانشگاه چکیده   PDF
نجمه خوشخرام, محمود گلزاری
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1390 اثر بخشی تحول راهبرد خود نظم دهی بر عملکرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال کمبود توجه بیش فعالی چکیده   PDF
سیده زهرا علی بخشی, عليرضا آقایوسفی, حسین زارع, ساره بهزادی پور
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1390 اثر بخشی رفتار درمانگری شناختی در بهبود کيفيت زندگی بیماران دچار سرطان چکیده   PDF
فرهاد کهرازئی, عصمت دانش, پرويز آزاد فلاح
 
دوره 9, شماره 1: بهار 1394 اثر تعديل‌كنندگي كمال‌گرايي برارتباط بين فشار فرهنگي ـ اجتماعي و نارضايتي از تصوير بدن. چکیده   PDF
علیرضا کاکاوند, فرهاد شیرمحمدی
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1386 اثر شيوه هاي درماني نوروسايكولوژيك در كارامدي خواندن دانش آموزان با نارساخواني تحولي نوع ادراكي چکیده   PDF
فرشته باعزت
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1392 اثر شکل نوشتاري و میزان آشنایی با متن بر تثبیت چشم و واپسگرد در حین خواندن هدفمند: شواهدي از دستگاه پایشگر حرکات چشم چکیده   PDF
مسعود شریفی, سمیه احمدي, روح الله منصوري سپهر
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1388 اثر مداخله های نوروسایکولوزی در کارآمدی خواندن و نوشتن دانش آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی نوع زبان شناختی چکیده   PDF
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1393 اثربخشي آموزش الگوی برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر خود نظم‌دهی و پاداش بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان چکیده   article   abstract
حسین پورشهریار
 
دوره 10, شماره 1: بهار 1395 اثربخشي آموزش برون‌ريزي نوشتاری هيجان‌ها بر خودكارامدي و كنترل عواطف در دانش‌آموزان مضطرب چکیده   Article
مهسا مرادمند, مهدی خانبانی
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1392 اثربخشي آموزش حل مساله بر كيفيت زندگي مادران كودكان درخودمانده چکیده   PDF
اعظم احمدي حلمسلوئي, بتول پاشنگ, نرگس سلیمی نیا
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1392 اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر انگيزه پيشرفت دانشآموزان چکیده   PDF
فاطمه عشور نژاد
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1392 اثربخشي آموزش رواننمايشگري بر مهارتهاي ارتباطي و پرخاشگري دختران پرخاشگر چکیده   PDF
مریم خوبانی, علی زاده محمدی, جمشید جراره
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1392 اثربخشي آموزش رويكرد ارتباطي ويرجينيا ستير بر رابطه والد-فرزندي دختران نوجوان چکیده   PDF
معصومه موسوی, فرحناز جلویاری, مصطفی تبریزی
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1392 اثربخشي آموزش مهارتهاي دهگانه زندگي بر خودكارآمدي دانشجويان چکیده   PDF
رمضان جهانیان
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1392 اثربخشي آموزش گروهي خودكارآمدي بركيفيت زندگي و خودكارآمدي جنسي معتادان چکیده   PDF
رقيه نوري پورلياولي, رويا رسولي, تقي پورابراهيم, عليرضا سليمي نيا
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1393 اثربخشي آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر سازگاري دختران نوجوان ناسازگار چکیده   article   abstract
عصمت دانش, نرگس سلیمی نیا, حوا فلاحتی, لیلا سابقی, مینا شمشیری
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1392 اثربخشي اميد درماني گروهي در كاهش پريشاني روانشناختي زنان دچار سرطان پستان چکیده   PDF
فرح لطفی کاشانی, شهرام وزیری, نرگس زین العابدینی, نیلوفر زیت العابدینی
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1393 اثربخشي برنامه تاب‌آوري پنسيلوانيا بر سبک‌هاي اسنادي و سازگاري روان‌شناختي دانشجويان چکیده   article   abstract
الهام منصوري, اميد شکري, حسين پورشهريار, حميدرضا پوراعتماد, سيدپيمان رحيمي‌نژاد
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1386 اثربخشي دو روش بازسازي شناختي و آموزش كنترل توجه بر اصلاح باورهاي فراشناختي دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان چکیده   PDF
عباس ابوالقاسمي, رضا گل پور, محمد نريماني, حسين قمري
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1389 اثربخشي رفتاردرمانگري ديالكتيكي همراه با دارودرمانگري در مقايسه با دارودرمانگري در كاهش افكار خودكشي بيماران دچار افسردگي اساسي اقدام كننده به خودكشي چکیده   PDF
احمد كربلايي محمد ميگوني
 
1 - 25 (289) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>