هنجاریابی11 ، روایی 2 و پایایی 3 آزمون رشد ادراک دیداری فراستیگ در بیندان شآموزان پای ههای اول و دوم دورة ابتدایی شهر تهران

رسول کرد نوقابی؛ فریبرز درتاج

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1386

چکیده
  هدف از این پژوهش یافتن ابزاری است تا به کمک آن بتوان نقایص ادراک دیداری را که یکی از دلالایل عمده ناتوانی یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی است تشخیص داد. آزمون رشد ادراک دیداری فراستیگ 4 متشکل از 5 خرده آزمون و مبتنی بر خرده مهارتهای تشخیص شکل و زمینه، روابط فضایی، هماهنگی دیداری حرکتی، ادراک شکل و تشخیص دیداری است. برای تعیین هنجار ...  بیشتر