نویسنده = ���������� ���������� ��������
اثر بخشی آموزش شیوة حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی

دوره 2، شماره 2، آذر 1386

زهره قلیلی؛ سید احمد احمدی؛ مریم فاتحی زاده


مقایسه رابطه باورهای ارتباط زناشویی و سلامت عمومی بین دو استان اصفهان و آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386

رضوان السادات جزایری؛ مریم فاتحی زاده؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ رزگار قادرپور