نویسنده = بهرام صالح صدق پور
تأثیر برنامه مداخله ای – آموزشی جرأت ورزی، حل مشئله و حرمت خود بر هوش هیجانی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

مهرداد اکبری؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ بهرام صالح صدق پور


تأثیر شبیه سازی های ذهنی ساده و توأم فرایندی و فراورده ای بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره 2، اسفند 1387

فاطمه خلیلی شرفه؛ محمود مینا کاری؛ شهلا پاکدامن؛ بهرام صالح صدق پور