نویسنده = فاطمه باقریان
سطوح آشکار و ضمنی هویت‌های دینی، ملی و مدرن در سازمان‌یافتگی شخصیت نوجوانان و جوانان

دوره 9، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 115-132

مهدی مزیدی؛ فاطمه باقریان؛ سوسن نودهی؛ پگاه نجات


نقش میانجی‌گر باورهای خودکارآمدی در رابطه با صفات شخصیت و سبک اسنادی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1393

پوپک میرخانی؛ فاطمه باقریان؛ امید شکری


دانشجویان ایرانی و آمریکایی « خود » پویششناسی روانی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392

سمیه بابایی؛ شهریار شهیدی؛ محمود حیدری؛ علیرضا عابدین؛ فاطمه باقریان


ناهماهنگی شناختی و تغییر نگرش: نقش معیارهای مختلف در تعامل با عزت نفس

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390

روح ا... منصوری سپهر؛ فاطمه باقریان؛ محمود حیدری