نویسنده = �������������� ��������
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و جامعه ستیزی در زنان بیخانمان وابسته به مواد

دوره 7، شماره 3، آبان 1392

الهام کرمی؛ هادی بهرامی؛ علیرضا محمدی آریا؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ زهرا فخری


رابطه ی خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

مهرنوش عباسیان فرد؛ هادی بهرامی؛ قدسی احقر


رابطه ی بین سبکهای دلبستگی با نوع هویت در زندانیان 30-15 ساله

دوره 3، شماره 3، دی 1388

خدیجه باقری؛ هادی بهرامی؛ محمدرضا جلالی