نویسنده = ���������� ���������������� ��������
رابطه سبک های شوخ طبی دانشجویان با سلامت عمومی آن ها

دوره 4، شماره 3، آذر 1389

علیرضا کاکاوند؛ حسن شمس اسفندآبادی؛ عصمت دانش؛ رستم قالبی حاجیوند