نویسنده = ������������������ �������� ��������
ویژگی های روان سنجی مقیاس امید اسنایدر

دوره 5، شماره 4، بهمن 1390

زهرh کرمانی؛ محمد کریم خداپناهی؛ محمود حیدری