نویسنده = ���������� �������� ������������
اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی برکیفیت زندگی و خودکارآمدی جنسی معتادان

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392

رقیه نوری پورلیاولی؛ رویا رسولی؛ تقی پورابراهیم؛ علیرضا سلیمی نیا


کیفیت نظام ارزشی و باورهای خودکارآمدی در فرزندان دارای پدر جانباز و غیرجانباز

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391

زهرا فخری؛ عصمت دانش؛ شهریار شهیدی؛ علیرضا سلیمی نیا