نویسنده = ���������� ���������������� �������������� ��������
اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان

دوره 7، شماره 3، آبان 1392

سیدحبیب الله احمدی فروشانی؛ فریبا یزدخواستی؛ حمیدرضا عریضی