نویسنده = فرهاد جمهری
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه جدید سیاهه کمال‌گرایی در دختران نوجوان ایرانی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393

زهره دانشورپور؛ مجید محمودعلیو؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ زینب خانجانی؛ عباس بخشی پور؛ ثریا جباری