نویسنده = �������� ���������������� ��������
اثربخشی گروه درمانی با رویکرد معنا درمانی بر سلامت عمومی سالمندان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 39-53

سارا پاشنگ؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ محمد رضا بلیاد؛ زهرا ونکی فراهانی


اثربخشی آموزش حل مساله بر کیفیت زندگی مادران کودکان درخودمانده

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392

اعظم احمدی حلمسلوئی؛ بتول پاشنگ؛ نرگس سلیمی نیا