نویسنده = شهناز محمدی
نقش مؤلفه های حالت فراشناختی در خودنظم جویی

دوره 6، شماره 3، آبان 1391

محمدحسین سالاری فر؛ شهلا پاکدامن


خوشبینی و عزت نفس در نوجوانان دختر: نقش سبک های هویت

دوره 6، شماره 3، آبان 1391

فرهاد تنهای رشوانلو؛ راضیه کرامتی؛ ابوطالب سعادتی شامی


رابطه نام شخصی افراد با حرمت خود و خودپنداره آنها

دوره 6، شماره 3، آبان 1391

محمدعلی مظاهری؛ قیصر ملکی؛ عباس ذبیح زاده


ناهماهنگی شناختی: تاثیرتمرکز برخود بر تعدیل کنندگی عزت نفس در تغییر نگرش

دوره 6، شماره 3، آبان 1391

روح الله منصوری سپهر؛ محمدکریم خداپناهی؛ محمود حیدری


رابطه خودپنداره تحصیلی، هیجانهای تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان

دوره 6، شماره 2، مرداد 1391

فریبرز نیکدل؛ پروین کدیور؛ ولی اله فرزاد؛ مهدی عربزاده؛ جواد کاووسیان


ویژگیهای روانسنجی مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان

دوره 6، شماره 2، مرداد 1391

علی مشهدی؛ رضا سلطانی شال؛ فاطمه میردورقی؛ بتول بهرامی


رابطة سبک های یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان گروههای تحصیلی

دوره 6، شماره 2، مرداد 1391

معصومه غیبی؛ محبوبه عارفی؛ عصمت دانش


مقایسه توجه انتخابی و انتقالی کودکان و نوجوانان دچار لکنت رشدی و همتایان سالم

دوره 6، شماره 2، مرداد 1391

هاجر بهرامی؛ وحید نجاتی؛ حمیدرضا پور اعتماد


اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کمال گرایی و احساس گناه در دانشجویان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391

یدالله زرگر؛ مریم مردانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


اختلال شناخت اجتماعی در بیماران دچار افسردگی عمده: شواهی از آزمون ذهن خوانی از طریق چشم

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391

وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ قیصر ملکی؛ مصطفی محسنی


اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری در کاهش ولع مصرف افراد سوءمصرف کننده متاآمفتامین

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391

نسترن منصوریه؛ مجید محمود علیلو؛ رضا رستمی؛ تورج هاشمی


کیفیت نظام ارزشی و باورهای خودکارآمدی در فرزندان دارای پدر جانباز و غیرجانباز

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391

زهرا فخری؛ عصمت دانش؛ شهریار شهیدی؛ علیرضا سلیمی نیا


اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و تنهایی کودکان دختر مراکز شبه خانواده

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391

سارا صنعت نگار؛ حسین حسن آبادی؛ سید محسن اصغری نکاح


تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش مشکلات درون نمود نوجوانان نارساخوان

دوره 5، شماره 4، بهمن 1390

عذرا فرامرزی؛ نرگس ادیب سرشکی؛ بهمن بهمنی


اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر سلامت روان و افسردگی زوجین

دوره 5، شماره 4، بهمن 1390

سیده لیلا میراحمدی؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی


اثربخشی مقابله درمانگری بر احساس تنهایی زنان نابارور

دوره 5، شماره 4، بهمن 1390

گلاره مطیعی؛ علیرضا آقایوسفی؛ فرزانه چوبساز؛ فرهاد شقاقی


رابطة بین شیوه های فرزندپروری با عزت نفس جنسی و مؤلفه های آن در دانشجویان زن دانشگاه

دوره 5، شماره 4، بهمن 1390

عصمت دانش؛ حسین رضابخش؛ زهرا بهمنی؛ نرگس سلیمی نیا