طرحواره های ذهنی: توجیه گر بدفهمی های ریاضی دانش آموزان

زهرا گویا؛ عبداله حسام

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  هدف از این مقاله، ارائة بخشی از یافته های پژوهشی در مورد بررسی و ریشه یابی علل وقوع بدفهمی ها و اشتباهات مفهومی دانش آموزان در درس ریاضی است که در آن از ابزار شناختی طرحواره ها برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. لذا، در تبیین مبانی نظری پژوهش، ابتدا چیستی طرحواره ها و نقش آن ها در یادگیری ریاضی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس ...  بیشتر

تأثیر ارائه آموزش های روانی- اجتماعی توسط همیاران سلامت روان بر افسردگی زنان

داریوش جلالی؛ اصغر آقایی؛ آذر نظری؛ جهانبخش رهبریان

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  هدف اصلی در این پژوهش تعیین تأثیر آموزش های روانی- اجتماعی توسط همیاران سلامت روان بر کاهش افسردگی زنان شهر هفشجان ( از توابع شهرستان شهرکرد) بود. برای این منظور 300 نفر از زنان شهر هفشجان که دارای مدرک تحصیلی سیکل و بالاتر بودند به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و توسط پرسشنامه ی سنجش میزان افسردگی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس 30 نفر که از پرسشنامه ...  بیشتر

اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژیک در کارامدی خواندن دانش آموزان با نارساخوانی تحولی نوع ادراکی

فرشته باعزت

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژیک در کارامدی خواندن دانش آموزان با نارساخوانی تحولی نوع ادراکی با روش تجربی بررسی شده است . به منظور انجام این پژوهش، 83 نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی از میان جامعه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرتهران از پایه های سوم، چهارم و پنجم، به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب ...  بیشتر

نقش شیوه های فرزندپروری والدین در میزان افسردگی فرزندانشان

عصمت دانش؛ زیبا تکریمی؛ غلامرضا نفیسی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر شیوه های فرزندپروری والدین (مستبدانه، قاطعانه، سهل گیرانه، بی اعتنا) بر میزان افسردگی فرزندانشان و همچنین تعیین تفاوت جنسی فرزندان در بروز افسردگی، انجام شد . بدین منظور 350 دانش آموز ( 175 دختر و 175 پسر ) از بین 3500 دانش آموز دختر و پسر مقطع سوم دبیرستان ناحیه یک کرج با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. آزمودنی ...  بیشتر

آمیختگی فکر– عمل دراسکیزوفرنیا و اختلال وسواسی– اجباری

فاطمه قدیری؛ آرش میراب زاده

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1386

چکیده
  آمیختگی فکر –عمل احتمال به معنی اعتقاد به این که داشتن افکار خاصی ممکن است احتمال وقوع رویدادها یی را افزایش دهد، دارای شباهت مفهومی با جنبه هایی از روانپریشی است . بدین ترتیب می توان فرض کرد که آمیختگی فکر -عمل احتمال، نوع خاصی از تفکر سحرآمیز است که احتمالاً در هر دو اختلال اسکیزوفرنیا و وسواسی –اجباری وجود دارد. به منظور بررسی این ...  بیشتر

اثر القای خلق افسرده و پرت کردن حواس در تغییر خلق: مقایسه بیماران افسردهدارای سابقه عود، بیماران افسرده بار اول و افراد غیر افسرده

پروانه محمدخانی؛ شهناز عباس پور؛ علیرضا جزایری؛ فرشته موتابی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1386

چکیده
  به منظور بررسی اثر القای خلق افسرده و پرت کردن حواس در تغییر خلق بیماران افسرده 93 آزمودنی در 3 گروه افسرده دارای سابقه عود، افسرده بار اول و غیربالینی قرار گرفته و پیش از القای خلق، پس از آن و پس از تماشای مجموعهای از تصاویر به منظور پرت کردن حواس میزان غمگینی خود را درج ه بندی کردند. میزان غمگینی گروه ها در مراحل مختلف مورد مقایسه قرار ...  بیشتر

ساخت، تعیین روایی و اعتبار مقدماتی مقیاس تعیین شیوه کنش روان نژندانه سازمان

حمید سمیع عادل؛ شهریار شهیدی؛ حمیدرضا عریضی؛ محمد کاظم سلیمی زاده

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1386

چکیده
  هدف این پژوهش ساخت، تعیین روایی و اعتبار مقیاسی برای تعیین شیوه کنش روان نژندانه در سازمان ها بود. 224 نفر مرد به عنوان گروه نمونه از سرپرستان و مدیران میانی، در سه سازمان مجتمع فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و پروفیل سپاهان به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ضریب اعتبار همسانی درونی با روش آلفا کرونباخ و ضریب تنصیف در سطح مطلوب بود. از نظر ...  بیشتر

مقایسه رابطه باورهای ارتباط زناشویی و سلامت عمومی بین دو استان اصفهان و آذربایجان غربی

رضوان السادات جزایری؛ مریم فاتحی زاده؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ رزگار قادرپور

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1386

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین رابطه باورهای ارتباط زناشویی و سلامت عمومی و مقایسه آن در دو جامعه آماری شامل کارمندان زن و مرد متأهل آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان در دو استان اصفهان و آذربایجان غربی بود . حجم نمونه پژوهش برابر با 120 نفر بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شد . ابزارهای پژوهش پرسشنامه های خصوصیات جمعیت شناختی، باورهای ارتباط ...  بیشتر

رابطه هوش هیجانی با سبک های مقابله ای در نوجوانان دختر و پسر مناطق محروم

فریده حمیدی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1386

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین و مقایسه رابطه بین هوش هیجانی با سبک های مقابله ای در نوجوانان دختر و پسر مناطق محروم بود . جامعه آماری مجموع دختران و پسران ن ها بودند که به منظور گذراندن اوقات فراغت خود به مدت یک هفته در تابستان 1385 در مراکز فرهنگی–ورزشی وابسته به امور مستضعفان و محرومان شرکت کرده بودند، در مجموع از 18 استان کشور 2160 نفر بودند که ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی رویکردهای درمانی به درمان اعتیاد∗

فرهاد ماهر؛ رضوان مقدم

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1386

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین میزان اثربخشی رویکردهای مختلف درمانی بیماران معتاد به مواد مخدر انجام شده است . ابزارهای پژوهش پرسشنامه محقق ساخته زندگینامه شخصی و آزمون مکان کنترل راتر بود . نمونه پژوهش شامل 144 نفر معتاد بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . داده ها با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه و مربع خی ...  بیشتر

اعتبار، پایایی و هنجاریابی پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان در تهران

کارینه طهماسیان

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1386

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین اعتبار، پایایی و هنجاریابی پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوان (SEQ-C) در شهر تهران است. بدین منظور به روش خوشه ای چند مرحله ای تعداد 933 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 84- 1383 همگی پرسشنامه SEQ-C را تکمیل کردند. افزون بر این، از 43 نفر از آن ها خواسته شد به فاصله دو هفته در بازآزمون شرکت کنند و از 150 ...  بیشتر

نقش ابعاد روانشناختی و اجتماعی بیماری ایدز در پیشگیری از این بیماری

مسعود شریفی؛ ناهید سمندری

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1385

چکیده
  هدف از این پژوهش توصیفی شناسایی نظر دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی در زمینه نقش ابعاد روانشناختی و اجتماعی بیماری ایدز در پیشگیری از ابتلاء به این بیماری بوده است. یک پرسشنامه 19 سوالی مربوط به ابعاد روانشناختی و اجتماعی ایدز در مورد یک نمونه آماری 374 نفره به تفکیک جنسیت که به طور طبقه ای ساده از جامعه آماری 10 دانشکده دانشگاه ...  بیشتر

آثار رضامندی شغلی و انگیزه شغلی بر بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی

فرهاد ماهر

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1385

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثر رضامندی شغلی و انگیزه شغلی بر بهره وری نیروی کار کشاورزی بود. جمعیت مورد بررسی شامل کلیه شاغلین بهره برداری های کشاورزی بود . از جامعه تحقیق، طی سه مرحله مستقل نمونه گیری شد و برای تعیین حجم نمونه از روش برآورد و تقلیل و با بهره گیری از فرمول کوکران و شارپ استفاده شد (مجموعاَ 300 آزمودنی). ابزار سنجش رضامندی شغلی ...  بیشتر

رابطه ویژگیهای شخصیتی و پرخاشگری در تماشاچیان فوتبال

صادق نصری؛ مجید ابراهیم دماوندی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1385

چکیده
  در این پژوهش به مسئله پرخاشگری در طرفداران فوتبال از دید روانشناختی پرداخته میشود. در این طرح که یک مطالعة توصیفی است، از روشهای علی- مقایسه ای یا پس - رویدادی و همبستگی استفاده میگردد. بدین منظور انواع احساسات و رفتارهای پرخاشگرانه به عنوان متغیر وابسته یا ملاک و متغیرهایی چون هیجان خواهی، عزت نفس، الگوی رفتاری A، همانندسازی تیمی، ...  بیشتر

تأثیر آموزش هوش هیجانی (EIT) در کاهش نشانگان تنیدگی و افزایش مهارت های مقابله زنان شاغل در خدمات پرستاری

نسترن ادیب راد

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1385

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین درجه تأثیر آموزش هوش هیجانی در کاهش نشانگان تنیدگی زنان شاغل در خدمات پرستاری و افزایش مهارت های مقابله ای مؤثر در آنها انجام گرفته است. ابتدا دو بیمارستان (مفید و مردم) از بین بیمارستان های داوطلب همکاری شهر تهران انتخاب شدند. سپس آزمون نشانگان تنیدگی توسط 176 پرستار بیمارستان مفید (آزمایش) و 89 پرستار بیمارستان ...  بیشتر

رابطه ارزشهای فرهنگ ملی، نقش های جنسیتی و تعارضهای شغلی- خانوادگی در نمونهای از کارمندان اداری دانشگاه شهید بهشتی

شهرناز مرتضوی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1385

چکیده
  در این پژوهش 203 نفر به پرسشنامه پژوهشی پاسخ دادند. با توجه به هدف های پژوهش نخست ارتباطات بین متغیرهای طرح مانند "ارزش های فرهنگی حاکم بر محیط های شغلی و خانوادگی، "تعارضهای شغلی- خانوادگی" و نیز نگرش به نقشهای جنسیتی (سنتی و متجدد) به وسیله محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون و تفاوت بین پاسخ های دو جنس بو سیله آزمون t مستقل بررسی شد. محاسبه یک ...  بیشتر